Formannskapet vedtok i møte 13.2.2020.at forslag til utbyggingsavtale mellom Straxbo Eiendom AS og Steinkjer kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Avtalen omhandler følgende:

  • Utbyging av adkomstveg, turveg, fortau og renovasjonsløsning.
  • Utbygging av nødvendig tilknytning til offentlig ledningssystem. Dette omfatter vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger. Avløpsanlegget skal være ferdig omlagt og endret fra fellesavløp til separatsystem.
  • Opprusting av friområde.

Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn fra 26.2.2020, i Rådhuset (servicetorget i 1. etg.) og Dampsaga kulturhus (biblioteket). Dokumentene kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes kommunen innen høringsfristen 25.3.2020, primært som e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, fagstab plan- og utvikling, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Uttalelser kan også sendes inn ved å benytte det elektroniske skjemaet: "Høringsuttalelse" nederst i denne artikkelen. Oppgi saksnummer 2020/ 3076 som referanse.

Saksdokumenter: