Pågående utbyggingsprosjekter

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017.VA-anlegg er nå påstartet. Arkeologiske forhold i Martenshagen er pr. dato uavklart, og utsettelse medfører at et vesentlig arbeid nødvendigvis må skje i etterkant av gjennomført Steinkjerfestival. Prosjektet anslås ferdig vår 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Tuvlivegen Mære, etappe 3
Vei- og avløpsanlegg er ferdig. Ferdigstillelse med kantstein og asfalt vår 2020.For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no  

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Gamle Verran kommune starter anleggsarbeid primo nov. 2019 med ferdigstillelse september 2020. Området skal oppjusteres mht. veg-, vann- og avløpsanlegg. Arbeidet omfatter ny ankomst til industriområdet fra Fv. 720 inkl. 2 nye adkomstveger til eiendommer som får sin adkomst endret pga. Fv. 720. Eksisterende kommunale veg på industriområdet (Sjøvegen) skal opprustes samt forlenges ca. 350 meter østover på området. Arbeidet omfatter også vann- og avløpsanlegg inkl. 2 nye avløpspumpestasjoner. Veganlegg forbi Salmar er satt på vent inntil bedriften har fått avklart logistikk på egen tomt. Eksisterende industrivannledning skal forlenges østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Sannangata / skolegata / Gregursongata
Gang- og sykkelsti sør-øst for Steinkjer skole er oppgradert. VVA-anlegg vedr. Sannangata og Gregursonsgate er også ferdig. Ferdigstillelse med stein og asfalt utføres vår 2020.
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
Utbygging av kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa pågår.
Farbu & Gausen startet anleggsarbeidet medio januar 2020. Anlegget skal være ferdig i løpet av 2021. Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

 


PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING
 

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. Dette prosjektet vil videreføres til Øysterdalen, og total lengde, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen.  Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Gaulstad ny grunnvannskilde
Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Kartleggingsarbeid vedr. valg av kilde pågår. ROS-analyse skal utarbeides vedr. benyttelse av Lustadvatnet. Denne prosessen vil gjennomføres som planlagt, men den vil ta for lang tid i fht. ferdigstillelse i 2021. Årsaken til at man ønsker å kartlegge mulighetene, er at man kan se for seg bruk av Lustadvatnet som en fremtidig reservekilde. Man kan forvente at rørnettet med tid bil være sammenhengende mellom Steinkjer og Gaulstad.

I prosjektet vil man derfor nå i første omgang benytte seg av kilde i Skillegrind. Prosjektering er utført mtp. fordelingsnett. Anlegget omfatter 13 boenheter / 3 gårdsbruk. Man tar sikte på å få lagt ut anbud rundt påsketider. For henvendelser og informasjon kontakt:  anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
I forbindelse med trafikksikringstiltak ser man nå på detaljløsning for overnevnte anlegg. Prosjekteringsarbeid er ferdig. Anleggsstart er estimert til uke 19.. For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) ble opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger førte til at man måtte utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser har blitt gjennomført. Konkretisering av nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsestimat gjenstår. I tillegg til geologisk utfordring samt usikkerhet vedr. økonomi er startdato vanskelig å estimere. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Heggesenget – del 2
Rehabilitering av ledningsnettet. Behov for separering for å avlaste ledningsnettet langs Byaelva. Mye overvann inn på fellessystem. Dårlig vannledninger som gir misfarging av vann enkelte perioder. Flere ledningsbrudd utbedret de senere årene. Planlagt prosjekt i 2020 er en videreføring av Heggesenget del 1 som ble ferdig i 2019. Kontrahering av entreprenør pågår. Oppstart er planlagt uke 17. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass. Planlagt gjennomført i 2020.For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Røsegg – Følling
Dette er et anlegg som vil sikre leveringssikkerheten i områdene i og med at det kobles sammen to forsyningsområder. Følling forsynes via Stod og Røsegg via sentrum og Sør–Beitstad.
Anleggsstart planlegget til april 2020.Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Prosjektering er ferdig. Gjennomføres i 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Lånkan, Sparbu
De første henvendelsene om kommunalt vann til Lånkan kom i 2009. Det ble søkt kommunen om tilskudd til graving for påkobling via private stikkledninger på nabogårder. Naboer har stilt seg positiv til dette. Det vil være nødvendig med ca. 700 meter ny vannledning. Utbyggingen vil gi vannforsyning til 1 gårdsanlegg (63 mm vannledning). Planlagt ferdig i løpet av april. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører vedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført sommer 2020, men pga trafikkavviklingsutfordringer ønsker enhet VTP å forskyve gjennomføring til 2021..
Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Uteområder skoler
Henning skole : Ferdig planlagt. Anlegg er påstartet, og ferdiggjøres før sommerferie 2020.
Ogndal skole : Er ennå på idestadium et. Anlegget skal være ferdigstilt i løpet av året. 
For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Malm og Follafoss skole : Planleggingsarbeid er startet. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg til skolestart 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

 

 

Anlegg ferdigstilt 2019

 • Pumpestasjon avløp – Lundflata (7429)
 • Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen (7423)
 • Avløpsstasjon Rismelparken (7427)
 • Strandveien – Sørsileiret (7421)
 • Avløpsledning Kvam – Flekstad (7409)
 • Ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua (347) – Kostnader belastet driftsbudsjett
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole (Trafikksikringstiltak)
 • Gamle Kongeveg til Våttavegen
 • Byafossen VVA  (7430) - topplag asfalt legges 2020
 • Fergeland – Tranamarka (7889)  -topplag asfalt legges 2020
 • Byafossen avløpsrenseanlegg – riving
 • Heggesenget VVA (7130) – del n1