Pågående utbyggingsprosjekter

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017. Ytterligere løsninger er nå bearbeidet for å ha mulighet til å komme innenfor akseptabel økonomisk ramme. Omarbeidelse av prosjektet har resultert forskyvning av planlagt sluttidspunkt., som opprinnelig var planlagt til Steinkjerfestival 2019. VA-anlegg er nå påstartet. Arkeologiske forhold i Martenshagen er pr. dato noe uavklart, men forventer ikke at dette skal hefte prosjektet.Prpskeltet forventes å gå frem til juni.  For henvendelser og informasjon kontakt:anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Heggesenget
Rehabilitering av ledningsnettet. Behov for separering for å avlaste ledningsnettet langs Byaelva..  Likedan videreføring av rulleskitrase (frem til foten av fjellet). Anleggsgjennomføring av hele området skjer i 2 etapper. 1. etappe pågår nå. Videreføring av traseen opp til skistadion er planlagt i forbindelse med etappe 2. Denne er satt på «vent» pga. økonomi, og vil ikke bli påstartet i år.
 For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no 

Tuvlivegen Mære, etappe 3
Vei- og avløpsanlegg. Arbeid pågår. Prosjektet er noe utvidet, og avsluttes nov/des. Ferdigstillelse med kantstein og asfalt vår 2020.For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no  

Byafossen
Vann- og avløpsanlegg. Anleggsarbeid er ferdig for i år. Toppdekke asfalt legges vår 2020. Kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Fergeland / Tranamarka
Breddeutvidelse og reasfaltering fra Ogndalsvegen og helt opp til avkjørsel inn til Tranamarka avfallsmottak. Fra Ogndalsvegen og 1500 m oppover (må utarbeides ny reguleringsplan) tas det sikte på å etablere fortau på den ene siden av vegen og denne strekningen utstyres med gatelys. 1.lags asfaltdekke skal være lagt innen 1.nov.2019. 2. lags dekke legges i 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Prosjekter som er under prosjektering / intern planlegging

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. I en henvendelse fra 2012 er det kommet ønske om å videreføre den kommunale vannledningen ca. 2,5 km opp til Hatlinghus.

Denne traseen omfatter 6-7 oppsittere. Dette prosjektet vil videreføres til Øysterdalen, og total lengde, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen.  Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber.
For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

 

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal – Snåsa)
Det planlegges å videreføre kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa.
Anbudsfrist er satt til 4/10-2019. Anlegget skal være ferdig i løpet av 2021. Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Gaulstad ny grunnvannskilde
Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Kartleggingsarbeid vedr. valg av kilde pågår. ROS-analyse skal utarbeides vedr. benyttelse av Lustadvatnet – samtidig legges en plan B vedr. kilde i Skillegrind. Prosjektering er utført mtp. fordelingsnett. Anlegget omfatter 13 boenheter / 3 gårdsbruk. For henvendelser og informasjon kontakt:  anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
I forbindelse med trafikksikringstiltak ser man nå på detaljløsning for overnevnte anlegg. Prosjekteringsarbeid er ferdig. Anleggsgjennomføring er satt på vent inntil videre pga. uavklart budsjett for neste år. For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) ble opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger førte til at man måtte utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser har blitt gjennomført. Konkretisering av nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsestimat gjenstår. I tillegg til geologisk utfordring samt usikkerhet vedr. økonomi, er det ikke realistisk med anleggsstart før tidligst 2020 (budsjettavhengig). For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Prosjekt som avventer budsjettavklaring

Sunnan renseanlegg (338)
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor.
Anbud ble lagt ut november 2018. Anbudskonkurransen ble kansellert pga. for dårlig konkurranse med dertil høy anbudspris. Dette kombinert med begrensninger i fht. bevilget budsjettramme. Avventer videre framdrift. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass.  Prosjektering er ferdig, og prosjektet er klart for å legges ut på anbud. Avventer bevilget budsjett for 2020.For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Røsegg – Følling
Dette er et anlegg som vil sikre leveringssikkerheten i områdene i og med at det kobles sammen to forsyningsområder. Følling forsynes via Stod og Røsegg via sentrum og Sør–Beitstad. Få aktuelle vannabonnenter på strekningen Røsegg-Følling. Prosjektering pågår.  Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

 

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Østre : Kommunal vannforsyning. Forlengelse Susegganlegget.  Rent vannanlegg.
Strugstad – Fjeset : gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Vurderer å gjennomføre dette som ett anlegg.  For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er påstartet.
For henvendelser og informasjon kontakt:  : torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Indre Nordsileiret
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er påstartet.
For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Prosjektering er ferdig. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Anlegg ferdigstilt i 2018

 • Røysing renseanlegg
 • Vannutbygging Dyrstad – Gulling (7125)
 • Kvamstrøa (7508)
 • Vannutbygging Kvam etappe 2 (7127)
 • Vannutbygging Stigem – Figgadalen (7128)
 • Arnungveien / Høvdingveien – VVA
 • Otto Sverdrups / Tranavegen VVA (7505)
 • Svedjanvegen øverst (7512)
 • Sunnan avløpspumpestasjon (7426)
 • Svedjanvveien  - øverst (7512)
 • Skoggata VVA (7514)
 • Videreføring Kirkegata (7515)
 • Grensevegen / Reinavegen / Bergvegen (7507)
 • Skjeftevegen og infanterivegen (7505)

Anlegg ferdigstilt 2019

 • Pumpestasjon avløp – Lundflata (7429)
 • Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen (7423)
 • Avløpsstasjon Rismelparken (7427)
 • Strandveien – Sørsileiret (7421)
 • Avløpsledning Kvam – Flekstad (7409)
 • Ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua (347) – Kostnader belastet driftsbudsjett
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole (Trafikksikringstiltak)
 • Gamle Kongeveg til Våttavegen