Utbyggingsprosjekter

PÅGÅENDE UTBYGGINGSPROSJEKTER

VVA-prosjekt:
de fleste utbyggingsprosjekt generert av Steinkjer kommune sin utbyggingsenhet vedr. trafikal- og kommunal infrastruktur mtp. rørnett, er kombinasjonsprosjekt som skal bidra til å heve standarden for både veg, vann og avløp (VVA).

Øravegen; Follafoss
Tidligere Verran kommune påstartet et separeringsprosjekt i Øravegen. Prosjektet ble ikke fullført.
I uke 33/2021 startet anleggsarbeid for å fullføre hele gatestrekket. Prosjektet omfatter også Prestevegen. Rehabiliteringen vil også innbefatte gatebelysning og asfaltering av veg. VA-delen er ferdig. Prosjektet estimeres ferdigstilt august. For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Etablering av ny kommunal vannkilde i Malm
Malm Vannverk forsyner ca. 1200 husstander, og vannkilden er Kulltjern. Over flere år er det erfart at man har utfordringer med å kunne levere ønsket kvalitet, først og fremst knyttet til opplevelse av dårlig lukt på vannet, noe som etter kartlegging viser seg å være knyttet til råvannet som tas fra Kulltjern. Ved flere anledninger gjennom årene har det blitt vurdert alternativer, uten at prosjekt har kan forsøk blitt realisert.

I forbindelse med den planlagt etableringen til SalMar Settefisk AS om en vannforsyning fra Follavatnet til Malm mtp. tilførsel av nødvendig industri- /prosessvann, har Steinkjer kommune ved enhet vann, avløp og utbygging, sett på muligheten for samhandling. Dette mtp. å sikre industrivatn, samt ny kommunal vannforsyning til Malm. Follavatnet er for øvrig allerede drikkevannskilden til Follafoss.

Et samarbeid mellom SalMar Settefisk AS og Steinkjer kommune om en felles vannforsyning fra Follavatnet til Malm, som både sikrer utvikling og etablering av nye arbeidsplasser, ny reservevannkilde, og ny vannforsyning til Malm vannverk bedømmes å være svært viktig samfunnsutvikling. Anleggsarbeid pågår.

Man regner med at man i løpet av andre halvdel av 2022 kan gjøre forsøk med påslipp av ny vannkilde. For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Bjørkanvegen; Malm
Prosjektet består i å separere spillvann og overvann. Mye overvann i avløpsrensing bidrar negativt mtp. økonomi og miljø. Prosjektet er utvidet, og anleggsutførelse som startet 10/21, ferdigstilles sommer/høst  2022. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Trøavegen / Steinvegen / Infanterivegen
Siste gjenstående etappe i Trøavegen og Steinvegen gjenstår mtp. separering. Gjenstående parti i Infanterivegen inkluderes i samme prosjekt. Anleggsarbeid pågår. VA-arbeid er ferdig utført i Trøavegen og Steinvegen. Prosjektet er estimert ferdig august 2022. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

VVA – øvre Heggesåsen
Oppgradering av vei har vært nedprioritert flere år fordi man har avventet oppgradering av VA.
I området mellom Bomvegen og retning av toppen av Heggesåsen gjenstår det flere områder mtp. separering av overvann og kloakk. Når man i løpet av 2022/23 gjennomfører prosjektet «Øvre Heggesåsen» og «Gamle Kongeveg og Heggelivegen» vil det være ett gjenstående område overfor Eggevegen. Prosjektomfanget for «Øvre Heggesåsen» representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Uforholdsmessig mye fremmedvann i området. Anleggsgjennomføring  2022/23. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Myråsvegen / Føllingaunet – kommunal tilknytning av vann og avløp
I det aktuelle området er det 8 boliger som frem til nå har hatt privat vannforsyning meg egen brønn. I forbindelse med nydyrking i nærliggende område har man skadet vannkilden. I tillegg ble det høst 2021 registrert tilsig av gjødsel i vannkilden.  Beboerne har høst 2021 dokumentert sitt ønske om tilknytning av både kommunal vannforsyning, samt avløp. Gravearbeid pågår. Prosjektet ferdigstilles uke 29/2022. For henvendelser og informasjon kontakt: haakon.skavdahl@steinkjer.kommune.no
 

Separeringsprosjekt – Gamle Kongeveg og Heggelivegen
Prosjektomfanget representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Anleggsstart medio juni. Anlegget ferdigstilles  2023 Vegstandarden i de nevnte områder er av en særdeles dårlig kvalitet. Oppgradering av vei har vært nedprioritert flere år fordi man har avventet oppgradering av VA.

Se tegningsunderlag: Vann- og avløpsplanvegplan, tegning framdrift og framdriftsplan.

For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

 

PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING

Uteområder skoler

Beitstad skole. Anleggsgjennomføring sommerferie 2022.
kontakt:  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Siste etappe av veganlegg (ca. 300m) forbi Salmar er satt på vent til 2023. Salmar utfører anleggsarbeid på tomta før det kommunale prosjektet videreføres østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Østre: Kommunal vannforsyning. Forlengelse av tidligere Susegg-anlegget. 
Strugstad – Fjeset: gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Arkeologisk utgraving pågår. For henvendelser og informasjon, kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Elvesikring overfor Håkkadalsbrua.
Prosjektet «Rulleskitrasé fra Campus til skistadion» er foreløpig nedprioritert fra politisk hold.  Bruk av økonomiske midler kanaliseres heller til prosjektet «vanntilførsel «snøproduksjon skistadion». Som første skritt på evt. videreføring av aktuell rulleskitrase, vil man ta sikte på å utføre elvesikring overfor Håkkadalsbrua. NVE har signalisert et tilskudd på kr. 4,6 mill. I tillegg har kommunen tilført kr. 1,5 mill.  Det har vært utfordrende saksbehandling blant sektormyndighetene, og dette forsinker oppstart. Mulig oppstartstidspunkt er ikke å anslå.  Anleggsperioden vil være ca. 3 måneder. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført i etterkant av avviklet Steinkjerfestival 2021. Tiltaksrapport er utarbeidet. Ved anbudsåpning 07.05.21 var det imidlertid ingen entreprenører som hadde levert anbud. Ny anbudskonkurranse er gjennomført februar 2022. BMO entreprenør har fått kontrakten. Utførelse fra siste del av juni fram til midten av august 2022. Kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Kommunal avløp og vannforsyning Vivevegen
Ønske om kommunalt vann til området Vivevegen ble mottatt i 2014. Nærmeste vannforsyning er ved FV. 762 nedenfor eiendommen Ogndalsvegen 440, hvor det er mulighet for tilknytning i vannkum. Anlegget innebærer en samlet lengde ny vannledning på ca. 2,0 km til 9 aktuelle abonnenter. Det vil være nødvendig med trykkforsterkningsanlegg. I dette prosjektet er det også naturlig å vurdere avløpstilknytning. Anleggsstart har fra tidligere vært estimert til årsskifte 2021/22. Kapasitetsmanko innenfor arkeologiavklaring fra fylkeskommunen forskyver anleggsstart.
For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no


Vannforsyning Finstad – Lægran
Prosjektet vil bedre forsyningssikkerheten i området Stod – Gosen. 3 stykk abonnenter vil inkluderes på strekningen. Anleggsstart estimeres til april 2022. For henvendelser og informasjon kontakt:  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Sunnan renseanlegg
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor. Valg av leverandører er avklart. Anleggsgjennomføring planlagt 2022.For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum – VVA
Aktuelt anleggsområde ligger i Sparbu sentrum, ca 14 km sør for Steinkjer sentrum.  Anlegget omfatter betydelige deler av sentrumsområdet, og kan være naturlig å dele inn i 3 delprosjekter (vurderes) som møtes i et felles tilknytningspunkt. Prosjektering gjennomføres samlet. Anlegget vil i hovedsak strekke seg fra krysset Leiraplassan/Rognvegen/Leiravegen i nord-delen av Sparbu, deler av Bakar Hansenvegen, Myravegen og Vollavegen, samt Nordgårdsvegen i sørlig del. Oppgradering av vei har vært nedprioritert flere år fordi man har avventet oppgradering av VA.

Der det er felles avløpsledning i området, skal det separeres i spillvann og overvann.  Kjøreveger skal delvis opprustes/forsterkes og asfalteres, samt gang-/sykkelvegen fra Bakar-Hansenvegen og opp til E6. Prosjektplanen beskriver arbeidet med å planlegge:

 • nye vannledninger
 • separering av avløpssystem, etablere nye spillvanns- og overvannsledninger
 • nye stikkledninger til de enkelte abonnenter (V, SPV og OV)
 • forsterkning/oppgradering og asfaltering av Leiraplassan samt andre berørte vegstrekninger 
 • ivareta overvannshåndtering
 • oppgradering/opprusting av gatelys (varierende fra ny kabling til komplett nytt anlegg)

Anleggsstart estimeres til høst 2022. For henvendelser og informasjon kontakt:  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Byafossen – Helgesvegen VVA
Dårlig tilstand på vannledning (galvanisert stål), kombinert med manglende separering, er bakenforliggende for et planlagt prosjekt (misfarget vann, vannlekkasjer og tilbakeslagsutfordringer i området). Anleggsstart estimeres tidligst 2023. For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Valøya, vannforsyning
Henvendelse om ønske om kommunalt vann til Valøya kom i 2010. Eksisterende vannforsyning for aktuell bebyggelse er et eldre anlegg bygd ut av NSB, og rustet opp i 1997. Det er boret fjellbrønner og investert i renseanlegg.  Kommunal utbygging har frem til nå vært nedprioritert. Man har i seinere tid gjennomført en ny kartlegging av interessen for tilknytning.   Interne vurderinger havner på at man tar sikte på å legge overføringsledning fra Kvam. Prosjektering er inntil videre satt på vent.
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Kvamsenget VVA
I større deler av området består den kommunale vannledningen av støpejernsrør lagt i 1950. Slike ledninger vil ofte være begrodd. Ved større trykkendringer i det kommunale nettet oppleves markant farge på drikkevatnet. Prosjektet vil omfatte separering, samt oppgradering av vei. Man legger opp planer i hht. anleggsstart 2023. Valg av prosjekterende rådgiver er avklart (Trønderplan AS). For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Anlegg ferdigstilt 2022

 • Gaulstad – kommunal vannforsyning
 • Lø skole – uteområde (noe gjenstående til vår 2022)
 • Overføringsledning (vann) lagt fra Tjuin – Holmfetbukta.
 • Ny vannledning lagt langs Fjellgårdsvegen til Malm vannforsyningsanlegg.

Anlegg ferdigstilt 2021

 • Heggesenget del 2
 • Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
 • Åsvegen 1, Byaenget (tilknytning til kommunal vannforsyning og avløp)
 • Rismelparken aktivitetspark
 • Infrastruktur VA – Mære skole
 • Veldemelen avløpsrenseanlegg
 • Nytt prosessanlegg for luktreduksjon i Løsberga renseanlegg
 • Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
 • Ogndal skole – uteområde
 • Henning skole – uteområde
 • Folla skole – uteområde
 • Malm skole – takoverbygg amfi
 • Egge ungdomsskole – uteområde
 • Malmskole – takoverbygg / amfi - uteområde
 • Bystranda sanitæranlegg
 • Bergshallvegen
 • Holdervegen
 • Gaulstadvegen
 • Liavegen
 • Tranaskogvegen
 • Måssåbergvegen
 • Hamremsgrensa (vegprosjekt)
 • Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda