Pågående utbyggingsprosjekter

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017.VA-anlegg er ferdig. Arkeologiske forhold i Martenshagen er nå avklart. Prosjektet planlegges ferdig til 1. juni 2021.
For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Området er oppjustert mht. veg-, vann- og avløpsanlegg. Arbeidet har omfattet ny ankomst til industriområdet fra Fv. 720 inkl. 2 nye adkomstveger til eiendommer som får sin adkomst endret pga. Fv. 720. Eksisterende kommunale veg på industriområdet (Sjøvegen) er oppjustert. Arbeidet har omfattet også vann- og avløpsanlegg inkl. 2 nye avløpspumpestasjoner. Veganlegg forbi Salmar er satt på vent inntil bedriften har fått avklart logistikk på egen tomt. Eksisterende industrivannledning skal forlenges østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
Utbygging av kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa til Østre Hegge  pågår.
Anlegget omfatter også bygging av høydebasseng. Farbu & Gausen er utførende entreprenør. Anlegget skal være ferdig i løpet av 2021. Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber.
 For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Røsegg – Følling
Dette er et anlegg som vil sikre leveringssikkerheten i områdene i og med at det kobles sammen to forsyningsområder. Følling forsynes via Stod og Røsegg via sentrum og Sør–Beitstad.
Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Heggesenget – del 2

Pågående prosjekt er en videreføring av Heggesenget del 1 som ble ferdig i 2019. Planlegger å være ferdig med VA-arbeidet til januar. Asfaltering og setting av kantstein skjer vår 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Anleggsarbeid pågår. Ferdigstillelse vår 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass. Anleggsarbeid pågår. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Gaulstad  - kommunal vannforsyning
Anleggsstart primo november. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber (skjer på vårparten). Vannkilden er uavklart, men det ligger nå til rette for at man velger å etablere brønn ved oppkom /boring i løsmasser.  Prosjektet planlegges utført med høydebasseng. For henvendelser og informasjon kontakt: 
anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

 

PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING

Bjørkanvegen
Bjørkanvegen ligger i Malm. Prosjektet består i separere spillvann og overvann. Dette er i stor grad en generell utfordring for gamle Verran. Mye overvann i avløpsrensing bidrar i feil retning mtp. økonomi og miljø. Prosjektet er utvidet, og anleggsutførelse vil skje 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Østre : Kommunal vannforsyning. Forlengelse av tidligere Susegg-anlegget.  Rent vannforsyningsanlegg.
Strugstad – Fjeset : gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Vurderer å gjennomføre dette som ett anlegg. Anlegget gjennomføres i løpet av 2021.
For henvendelser og informasjon, kontakt: :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. En evt. viderføring til Øysterdalen, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen.  Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. I prosjektet ønsker man å videreføre eksisterende kommunale ledning. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Erstatning av eksisterende luktfjerningsutstyr i Løsberga renseanlegg
Dagens tekniske løsning er ca. 20 år, og driftspåliteligheten er derfor ikke optimal. Kapasiteten i anlegget er heller ikke helt gunstig med tanke på behovet for luktreduksjon for det nærliggende boligområdet, samt inneklimaet i fjellhallen. Samtidig begynner det å bli vanskelig å skaffe driftsdeler, samt dyrt å vedlikeholde. Man bytter kullstaver (gammel teknologi) for over 150.000 kr pr. år, og delene må tas fra USA med leveringstid 3 – 6 måneder. Hvis styringskap havarerer får vi ikke tak i deler. Et nytt anlegg vil antagelig være basert på kull og ozon. Det er viktig å få byttet ut anlegget om vinteren for å få minst mulig belastning for naboene til anlegget. For henvendelser og informasjon kontakt:  stina.musum@steinkjer.kommune.no

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) ble opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger førte til at man måtte utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser har blitt gjennomført. Konkretisering av nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsestimat er klarlagt. Det er blitt sendt søknad til NVE for mulig tilskuddsordning i fht. skissert merkostnad pga. sikring / plastring av elva. I tillegg til geologisk utfordring samt usikkerhet vedr. økonomi, er en evt. startdato vanskelig å estimere.  Antagelig er anlegget avhengig av økonomisk tilskudd fra NVE mtp. gjennomføring. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Trøavegen / Steinvegen / Infanterivegen
Siste gjenstående etappe i Trøavegen og Steinvegen  gjenstår mtp. separering. Gjenstående parti i Infanterivegen inkluderes i samme prosjekt. Anleggsgjennomføring i 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører vedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført sommer 2020, men pga trafikkavviklingsutfordringer ønsker enhet VTP å forskyve gjennomføring i etterkant av avviklet Steinkjerfestival 2021. Tiltaksrapport er under utarbeidelse.
Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Uteområder skoler
Henning skole :
Ferdig planlagt. Anlegg er påstartet. Ferdigstillelse forsinkes i fht. opprinnelige planer pga. sykefravær. Leskur med scenekant bygges høst 2020.

Ogndal skole :
Anlegget skal være ferdigstilt 2021. For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Malm og Follafoss skole :
Planleggingsarbeid er startet. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg høst 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Uteområde Egge ungdomsskole :
Planleggingsarbeid pågår. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg til skolestart/høst 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no 

Anlegg ferdigstilt 2020

 • Sannangata / skolegata / Gregursongata
 • Kommunal vannforsyning -  Lånkan, Sparbu
 • Tuvlivegen Mære, etappe 3
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
 • Fergeland /Tranamarka
 • Malm renseanlegg /ny kontainerløsning / eliminerer mellomlagring av slam
 • Nytt rørnett / kryssing av fylkesveg – Follafoss
 • Telthus / Krogbakken – fremlegging VA

Anlegg ferdigstilt 2019

 • Pumpestasjon avløp – Lundflata (7429)
 • Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen (7423)
 • Avløpsstasjon Rismelparken (7427)
 • Strandveien – Sørsileiret (7421)
 • Avløpsledning Kvam – Flekstad (7409)
 • Ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua (347) – Kostnader belastet driftsbudsjett
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole (Trafikksikringstiltak)
 • Gamle Kongeveg til Våttavegen
 • Byafossen VVA  (7430) - topplag asfalt legges 2020
 • Fergeland – Tranamarka (7889)  -topplag asfalt legges 2020
 • Byafossen avløpsrenseanlegg – riving
 • Heggesenget VVA (7130) – del n1