Pågående utbyggingsprosjekter

PÅGÅENDE UTBYGGINGSPROSJEKTER

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017.VA-anlegg er ferdig. Arkeologiske forhold i Martenshagen er nå avklart. Prosjektet planlegges ferdig i løpet av juni 2021.
For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
Utbygging av kommunal vannledning, kombinert med legging av fiber helt fram til kommunegrensa til Østre Hegge  pågår.Anlegget omfatter også bygging av høydebasseng. Farbu & Gausen er utførende entreprenør. Den kommunale anleggsdelen blir ferdig i løpet av juni. Økonomisk oppgjør og utførelse av private stikk vil da gjenstå. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Heggesenget – del 2
Pågående prosjekt er en videreføring av Heggesenget del 1 som ble ferdig i 2019. Asfaltering og setting av kantstein skjer vår 2021. For henvendelser og informasjon
kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Anleggsarbeid pågår. Opprinnelig ferdigstillelse var planlagt vår 2021, men pga. vannlekkasje, og brukt tid på årssaksavklaring blir ferdigstillelse tidlig høst.  For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass. Huset er bygd – montering av prosessutstyr pågår. Prosjektet skal være ferdigstilt juni 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Gaulstad  - kommunal vannforsyning
Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Vannkilden blir brønn ved oppkom / boring i løsmasser.  For henvendelser og informasjon kontakt: 
anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. En evt. viderføring til Øysterdalen, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen. I prosjektet ønsker man å videreføre eksisterende kommunale ledning. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Erstatning av eksisterende prosessanlegg for luktreduksjon i Løsberga renseanlegg
Dagens tekniske løsning er ca. 20 år, og driftspåliteligheten er derfor ikke optimal. Kapasiteten i anlegget er heller ikke helt gunstig med tanke på behovet for luktreduksjon for det nærliggende boligområdet, samt inneklimaet i fjellhallen. Samtidig begynner det å bli vanskelig å skaffe driftsdeler, samt dyrt å vedlikeholde. Man bytter kullstaver (gammel teknologi) for over 150.000 kr pr. år, og delene må tas fra USA med leveringstid 3 – 6 måneder. Hvis styringsskap havarerer blir det utfordrende å få tak i deler. Det nye anlegget er basert på kull og ozon. Arbeid er gjennomført i vinter for å få minst mulig belastning for naboene til anlegget. Framdrift er forsinket pga. pandemien / vareleveranser, men man håper å være ferdig installert i løpet av juni. For henvendelser og informasjon kontakt:  stina.musum@steinkjer.kommune.no


PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Siste etappe av veganlegg (ca. 300m) forbi Salmar er satt på vent til 2023. Salmar utfører anleggsarbeid på tomta før det kommunale prosjektet videreføres østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Bjørkanvegen; Malm
Prosjektet består i separere spillvann og overvann. Dette er i stor grad en generell utfordring for gamle Verran. Mye overvann i avløpsrensing bidrar i feil retning mtp. økonomi og miljø. Prosjektet er utvidet, og anleggsutførelse startes høst 2021, og ferdigstilles vår 2022. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Østre : Kommunal vannforsyning. Forlengelse av tidligere Susegg-anlegget.  Rent vannforsyningsanlegg.
Strugstad – Fjeset : gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Gjennomføres som ett anlegg i løpet av 2021/22. Prosjektering estimeres ferdig november 2021. For henvendelser og informasjon, kontakt: :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Elvesikring overfor Håkkadalsbrua.
Prosjektet «Rulleskitrasé fra Campus til skistadion» er foreløpig nedprioritert fra politisk hold.  Bruk av økonomiske midler kanaliseres heller til prosjektet «vanntilførsel «snøproduksjon skistadion». Som første skritt på evt. videreføring av aktuell rulleskitrase, vil man ta sikte på å utføre elvesikring overfor Håkkadalsbrua. Entreprenørarbeid må ut på nytt anbud. NVE har signalisert et tilskudd på kr. 4,6 mill. I tillegg har kommunen tilført kr. 1,5 mill.  For henvendelser og informasjon kontakt:
einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Trøavegen / Steinvegen / Infanterivegen
Siste gjenstående etappe i Trøavegen og Steinvegen  gjenstår mtp. separering. Gjenstående parti i Infanterivegen inkluderes i samme prosjekt. Anbudsåpning 04.06.21. Anleggsgjennomføring i 2021/22. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført i etterkant av avviklet Steinkjerfestival 2021. Tiltaksrapport er utarbeidet. Ved anbudsåpning 07.05.21 var det imidlertid ingen entreprenører som hadde levert anbud. Det er press i markedet mtp. bruvedlikehold, og man tar derfor sikte på å gjennomføre ny konkurranse med utførelse 2022. Nytt anbudsgrunnlag legges ut på forjulsvinteren. Kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Uteområder skoler
Henning skole : Ferdig planlagt. Anlegg er påstartet. Leskur med scenekant er bygd 2020. Diverse apparat og belysning skal være utført til skolestart på høstparten. Både Beitstad skole og Ogndal skole skal oppgraderes mtp. uteområde.  Anlegget skal være ferdigstilt 2021. 
For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Malm og Follafoss skole: planleggingsarbeid er startet. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg høst 2021.Uteområdene for Egge ungdomsskole og Lø skole er under planlegging. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg til skolestart/høst 2021. For henvendelser og informasjon
kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Bystranda sanitæranlegg
Det skal i løpet av 2021 etablere et offentlig toalettbygg i nær tilknytning til bystranda. Gjennomføring må koordineres i fht. badesesong, og prosjektet gjennomføring antagelig på høstparten. Montering skjer antagelig i løpet av oktober. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Etablering av ny kommunal vannkilde i Malm
(Kartleggingsarbeid pågår i samhandling mellom Salmar Settefisk AS og Steinkjer kommune).

Malm Vannverk forsyner ca. 1200 husstander, og vannkilden er Kulltjern. Over flere år er det erfart at man har utfordringer med å kunne levere ønsket kvalitet, først og fremst knyttet til opplevelse av dårlig lukt på vannet, noe som etter kartlegging viser seg å være knyttet til råvannet som tas fra Kulltjern. Ved flere anledninger gjennom årene har det blitt vurdert alternativer, uten at prosjekt har blitt realisert.

I forbindelse med den planlagt etableringen til SalMar Settefisk AS om en vannforsyning fra Follavatnet til Malm mtp. tilførsel av nødvendig industri- /prosessvann, har Steinkjer kommune ved enhet vann, avløp og utbygging, sett på muligheten for samhandling. Dette mtp. å sikre industrivatn, samt ny kommunal vannforsyning til Malm. Follavatnet er for øvrig allerede drikkevannskilden til Follafoss.

Et samarbeid mellom SalMar Settefisk AS og Steinkjer kommune om en felles vannforsyning fra Follavatnet til Malm, som både sikrer utvikling og etablering av nye arbeidsplasser, ny reservevannkilde, og ny vannforsyning til Malm vannverk bedømmes å være svært viktig samfunnsutvikling.

For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Kommunal avløp og vannforsyning Vivevegen
Ønske om kommunalt vann til området Vivevegen ble mottatt i 2014. Nærmeste vannforsyning er ved FV. 762 nedenfor eiendommen Ogndalsvegen 440, hvor det er mulighet for tilknytning i vannkum. Anlegget innebærer en samlet lengde ny vannledning på ca. 2,0 km til 9 aktuelle abonnenter. Det vil være nødvendig med trykkforsterkningsanlegg. I dette prosjektet er det også naturlig å vurdere avløpstilknytning. Anleggsstart estimeres til årsskifte 2021/22.
For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning Finstad – Lægran
Prosjektet vil bedre forsyningssikkerheten i området Stod – Gosen. 3 stykk abonnenter vil inkluderes på strekningen. Anleggsstart estimeres til årsskiftet 2021/22. For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Separeringsprosjekt – øvre Heggesåsen
I området mellom Bomvegen og retning av toppen av Heggesåsen gjenstår det flere områder mtp. separering av overvann og kloakk. Når man i løpet av 2022/23 gjennomfører prosjektet «øvre Heggesåsen» og «Gamle Kongeveg og Heggelivegen» vil det være ett gjenstående område overfor Eggevegen. Prosjektomfanget for «øvre Heggesåsen» representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Uforholdsmessig mye fremmedvann i området. Anleggsgjennomføring estimeres til 2022/23. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Separeringsprosjekt – Gamle Kongeveg og Heggelivegen
Prosjektomfanget representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Anleggsgjennomføring estimeres til 2022/23. Vegstandarden i de nevnte områder er av en særdeles dårlig kvalitet. Oppgradering av vei har vært nedprioritert flere år fordi man har avventet oppgradering av VA. For henvendelser og informasjon kontakt:
erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Åsvegen, Byaenget vannforsyning og kloakk
Eiendommen Åsvegen 1 mangler i dag tilknytning til den kommunale vannforsyningen. Den første henvendelsen om kommunalt vann til Åsvegen 1 kom i 2009. Eiendommen har privat vannforsyning fra grunnvannsbrønn. Vannforsyningen har i perioder av året vært ustabil. Det ble holdt befaring med beboere i området i 2012. Det vil være nødvendig med ca. 300 meter ny vannledning. Utbyggingen vil gi vannforsyning til 1 ny abonnent. Anleggsarbeid utføres i løpet av juni.  For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Sunnan renseanlegg
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor. Legges ut på anbud aug/sept. Anleggsgjennomføring 2022.For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum – rehabilitering
Aktuelt anleggsområde ligger i Sparbu sentrum, ca 14 km sør for Steinkjer sentrum.  Anlegget omfatter betydelige deler av sentrumsområdet, og kan være naturlig å dele inn i 3 delprosjekter (vurderes) som møtes i et felles tilknytningspunkt. Prosjektering gjennomføres samlet. Anlegget vil i hovedsak strekke seg fra krysset Leiraplassan/Rognvegen/Leiravegen i nord-delen av Sparbu, deler av Bakar Hansenvegen, Myravegen og Vollavegen, samt Nordgårdsvegen i sørlig del.

Der det er felles avløpsledning i området, skal det separeres i spillvann og overvann.  Kjøreveger skal delvis opprustes/forsterkes og asfalteres, samt gang-/sykkelvegen fra Bakar-Hansenvegen og opp til E6. Prosjektplanen beskriver arbeidet med å planlegge:

 • nye vannledninger
 • separering av avløpssystem, etablere nye spillvanns- og overvannsledninger
 • nye stikkledninger til de enkelte abonnenter (V, SPV og OV)
 • forsterkning/oppgradering og asfaltering av Leiraplassan samt andre berørte vegstrekninger 
 • ivareta overvannshåndtering
 • oppgradering/opprusting av gatelys (varierende fra ny kabling til komplett nytt anlegg)

Anleggsstart planlegges til vår 2022. For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Anlegg ferdigstilt 2020

 • Sannangata / skolegata / Gregursongata
 • Kommunal vannforsyning -  Lånkan, Sparbu
 • Tuvlivegen Mære, etappe 3
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
 • Fergeland /Tranamarka
 • Malm renseanlegg /ny kontainerløsning / eliminerer mellomlagring av slam
 • Nytt rørnett / kryssing av fylkesveg – Follafoss
 • Telthus / Krogbakken – fremlegging VA
 • Vannforsyningsanlegg Røsegg – Følling
 • Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin etp. 1

Anlegg ferdigstilt 2019

 • Pumpestasjon avløp – Lundflata (7429)
 • Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen (7423)
 • Avløpsstasjon Rismelparken (7427)
 • Strandveien – Sørsileiret (7421)
 • Avløpsledning Kvam – Flekstad (7409)
 • Ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua (347) – Kostnader belastet driftsbudsjett
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole (Trafikksikringstiltak)
 • Gamle Kongeveg til Våttavegen
 • Byafossen VVA  (7430) - topplag asfalt legges 2020
 • Fergeland – Tranamarka (7889)  -topplag asfalt legges 2020
 • Byafossen avløpsrenseanlegg – riving
 • Heggesenget VVA (7130) – del n1