Pågående utbyggingsprosjekter

Heggesenget – del 2
Pågående prosjekt er en videreføring av Heggesenget del 1 som ble ferdig i 2019. Prosjektet noe utvidet i fht. opprinnelig plan. Blir ferdigstilt høst 2021. For henvendelser og informasjon
kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Gaulstad  - kommunal vannforsyning
Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Vannkilden blir brønn ved oppkom / boring i løsmasser. For henvendelser og informasjon
kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. En evt. viderføring til Øysterdalen, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen. I prosjektet ønsker man å videreføre eksisterende kommunale ledning. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Øravegen; Follafoss
Tidligere Verran kommune påstartet et separeringsprosjekt i Øravegen. Prosjektet ble ikke fullført.
I uke 33 startet anleggsarbeid for å fullføre hele gatestrekket. Prosjektet vil også omfatte Prestevegen. Rehabiliteringen vil også innbefatte gatebelysning og asfaltering av veg.
For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Etablering av ny kommunal vannkilde i Malm
Malm Vannverk forsyner ca. 1200 husstander, og vannkilden er Kulltjern. Over flere år er det erfart at man har utfordringer med å kunne levere ønsket kvalitet, først og fremst knyttet til opplevelse av dårlig lukt på vannet, noe som etter kartlegging viser seg å være knyttet til råvannet som tas fra Kulltjern. Ved flere anledninger gjennom årene har det blitt vurdert alternativer, uten at prosjekt har blitt realisert.

I forbindelse med den planlagt etableringen til SalMar Settefisk AS om en vannforsyning fra Follavatnet til Malm mtp. tilførsel av nødvendig industri- /prosessvann, har Steinkjer kommune ved enhet vann, avløp og utbygging, sett på muligheten for samhandling. Dette mtp. å sikre industrivatn, samt ny kommunal vannforsyning til Malm. Follavatnet er for øvrig allerede drikkevannskilden til Follafoss.

Et samarbeid mellom SalMar Settefisk AS og Steinkjer kommune om en felles vannforsyning fra Follavatnet til Malm, som både sikrer utvikling og etablering av nye arbeidsplasser, ny reservevannkilde, og ny vannforsyning til Malm vannverk bedømmes å være svært viktig samfunnsutvikling. Anleggsarbeid pågår.

For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no


Uteområder skoler

Henning skole : Montering av lysarmatur som gjenstår.
For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Malm skole : Montering av gapahuk estimeres til uke 37.
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Follafoss skole: Venter på apparat som er bestilt. Arbeid er planlagt ferdigstilt til uke 41. 
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Lø skole: Entreprenør er Farbu & Gausen AS. Arbeidene er planlagt startet 6. september, og estimeres ferdigstilt uke 43. Levering av bestilt apparatur er et usikkerhetsmoment.
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Uteområdene for Egge ungdomsskole. Kontrakt er signert med Kurt Bye AS for gjennomføringen av uteområdet Egge U. Anlegget antas vil pågå ut september. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Beitstad skole. Anleggsgjennomføring sommerferie 2022.
kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

 

 

PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Siste etappe av veganlegg (ca. 300m) forbi Salmar er satt på vent til 2023. Salmar utfører anleggsarbeid på tomta før det kommunale prosjektet videreføres østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Bjørkanvegen; Malm
Prosjektet består i separere spillvann og overvann. Dette er i stor grad en generell utfordring for gamle Verran. Mye overvann i avløpsrensing bidrar i feil retning mtp. økonomi og miljø. Prosjektet er utvidet, og anleggsutførelse startes høst 2021, og ferdigstilles vår 2022. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Østre : Kommunal vannforsyning. Forlengelse av tidligere Susegg-anlegget. 
Strugstad – Fjeset : gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Gjennomføres som ett anlegg i løpet av 2021/22.  For henvendelser og informasjon, kontakt:   torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Elvesikring overfor Håkkadalsbrua.
Prosjektet «Rulleskitrasé fra Campus til skistadion» er foreløpig nedprioritert fra politisk hold.  Bruk av økonomiske midler kanaliseres heller til prosjektet «vanntilførsel «snøproduksjon skistadion». Som første skritt på evt. videreføring av aktuell rulleskitrase, vil man ta sikte på å utføre elvesikring overfor Håkkadalsbrua. Entreprenørarbeid må ut på nytt anbud. NVE har signalisert et tilskudd på kr. 4,6 mill. I tillegg har kommunen tilført kr. 1,5 mill.  For henvendelser og informasjon kontakt:
einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Trøavegen / Steinvegen / Infanterivegen
Siste gjenstående etappe i Trøavegen og Steinvegen  gjenstår mtp. separering. Gjenstående parti i Infanterivegen inkluderes i samme prosjekt. Anleggsstart aug/sep 2021. Estimert ferdigstillelse 25/2022. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no  

Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført i etterkant av avviklet Steinkjerfestival 2021. Tiltaksrapport er utarbeidet. Ved anbudsåpning 07.05.21 var det imidlertid ingen entreprenører som hadde levert anbud. Det er press i markedet mtp. bruvedlikehold, og man tar derfor sikte på å gjennomføre ny konkurranse med utførelse 2022. Nytt anbudsgrunnlag legges ut på forjulsvinteren. Kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Bystranda sanitæranlegg
Det skal i løpet av 2021 etablere et offentlig toalettbygg i nær tilknytning til bystranda. Gjennomføring må koordineres i fht. badesesong, og prosjektet gjennomføring antagelig på høstparten. Montering skjer antagelig i løpet av oktober. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Kommunal avløp og vannforsyning Vivevegen
Ønske om kommunalt vann til området Vivevegen ble mottatt i 2014. Nærmeste vannforsyning er ved FV. 762 nedenfor eiendommen Ogndalsvegen 440, hvor det er mulighet for tilknytning i vannkum. Anlegget innebærer en samlet lengde ny vannledning på ca. 2,0 km til 9 aktuelle abonnenter. Det vil være nødvendig med trykkforsterkningsanlegg. I dette prosjektet er det også naturlig å vurdere avløpstilknytning. Anleggsstart estimeres til årsskifte 2021/22.
For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning Finstad – Lægran
Prosjektet vil bedre forsyningssikkerheten i området Stod – Gosen. 3 stykk abonnenter vil inkluderes på strekningen. Anleggsstart estimeres til årsskiftet 2021/22. For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Separeringsprosjekt – øvre Heggesåsen
I området mellom Bomvegen og retning av toppen av Heggesåsen gjenstår det flere områder mtp. separering av overvann og kloakk. Når man i løpet av 2022/23 gjennomfører prosjektet «øvre Heggesåsen» og «Gamle Kongeveg og Heggelivegen» vil det være ett gjenstående område overfor Eggevegen. Prosjektomfanget for «øvre Heggesåsen» representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Uforholdsmessig mye fremmedvann i området. Anleggsgjennomføring estimeres til 2022/23. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Separeringsprosjekt – Gamle Kongeveg og Heggelivegen
Prosjektomfanget representerer gjenstående restområder med tanke på å få effekt av tidligere anlegg. Anleggsgjennomføring estimeres til 2022/23. Vegstandarden i de nevnte områder er av en særdeles dårlig kvalitet. Oppgradering av vei har vært nedprioritert flere år fordi man har avventet oppgradering av VA. For henvendelser og informasjon kontakt:
mette.kne@steinkjer.kommune.no

Sunnan renseanlegg
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor. Legges ut på anbud aug/sept. Anleggsgjennomføring 2022.For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum – rehabilitering
Aktuelt anleggsområde ligger i Sparbu sentrum, ca 14 km sør for Steinkjer sentrum.  Anlegget omfatter betydelige deler av sentrumsområdet, og kan være naturlig å dele inn i 3 delprosjekter (vurderes) som møtes i et felles tilknytningspunkt. Prosjektering gjennomføres samlet. Anlegget vil i hovedsak strekke seg fra krysset Leiraplassan/Rognvegen/Leiravegen i nord-delen av Sparbu, deler av Bakar Hansenvegen, Myravegen og Vollavegen, samt Nordgårdsvegen i sørlig del.

Der det er felles avløpsledning i området, skal det separeres i spillvann og overvann.  Kjøreveger skal delvis opprustes/forsterkes og asfalteres, samt gang-/sykkelvegen fra Bakar-Hansenvegen og opp til E6. Prosjektplanen beskriver arbeidet med å planlegge:

 • nye vannledninger
 • separering av avløpssystem, etablere nye spillvanns- og overvannsledninger
 • nye stikkledninger til de enkelte abonnenter (V, SPV og OV)
 • forsterkning/oppgradering og asfaltering av Leiraplassan samt andre berørte vegstrekninger 
 • ivareta overvannshåndtering
 • oppgradering/opprusting av gatelys (varierende fra ny kabling til komplett nytt anlegg)

Anleggsstart planlegges til vår 2022. For henvendelser og informasjon kontakt:  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Anlegg ferdigstilt 2021

 • Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
 • Åsvegen 1, Byaenget (tilknytning til kommunal vannforsyning og avløp)
 • Rismelparken aktivitetspark
 • Veldemelen avløpsrenseanlegg
 • Nytt prosessanlegg for luktreduksjon i Løsberga renseanlegg
 • Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
 • Ogndal skole - uteområde

Anlegg ferdigstilt 2020

 • Sannangata / skolegata / Gregursongata
 • Kommunal vannforsyning -  Lånkan, Sparbu
 • Tuvlivegen Mære, etappe 3
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
 • Fergeland /Tranamarka
 • Malm renseanlegg /ny kontainerløsning / eliminerer mellomlagring av slam
 • Nytt rørnett / kryssing av fylkesveg – Follafoss
 • Telthus / Krogbakken – fremlegging VA
 • Vannforsyningsanlegg Røsegg – Følling
 • Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin etp. 1