Pågående utbyggingsprosjekter

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017. Ytterligere løsninger er nå bearbeidet for å ha mulighet til å komme innenfor akseptabel økonomisk ramme. Omarbeidelse av prosjektet har resultert forskyvning av planlagt sluttidspunkt, som opprinnelig var planlagt til Steinkjerfestival 2019. Ny anbuds er lagt ut med frist til uke 12.
For henvendelser og informasjon kontakt:anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Kvam - Flekstad overføringsledning (avløp til pumpestasjon på Kvam).
Gjennomføring av arbeidet har stått på vent siden 2013 grunnet fredede kulturminner i området. Utredningsarbeid vedr. av kulturminner startet senvinter/vår 2018 og arkeolog har bistått med overvåkning av 2-3 stk. kulturminner. Anlegget omfatter også bygging av en kloakkpumpestasjon på Veines og en pumpeledning langs E6 til Kvam sentrum. I alt blir det 1750 m med ledninger hvor mesteparten blir pumpeledninger. Med dette anlegget kan det gis pålegg om tilknytning til ca 15 husstander på strekningen fra Kvam sentrum til Flekstad/Veines, 13 husstander på Guin og 7 husstander på Gjerstad. Anleggsarbeid startet i november. Anlegget skal være ferdig til 16. mai 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: bjornar.valoen@steinkjer.kommune.no. 

Heggesenget
Rehabilitering av ledningsnettet. Behov for separering for å avlaste ledningsnettet langs Byaelva..  Likedan videreføring av rulleskitrase (frem til foten av fjellet). Anleggsgjennomføring av hele området skjer i 2 etapper. 1. etappe pågår nå. Videreføring av traseen opp til skistadion er planlagt i forbindelse med etappe 2. Denn er satt på «vent» inntil videre. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no 

Tuvlivegen Mære, etappe 3
Vei- og avløpsanlegg. Arbeid pågår. Ferdigstillelse estimeres til oktober 2019.
For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no  

Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole
I forbindelse med trafikksikringstiltak er det laget ny tilkomstvei for buss. Opparbeidelse av ny parkeringsplass nedenfor skolen, i tillegg til oppgradering av veg mellom parkeringsplass og skole inngår også i prosjektet. Opparbeidelse av ny parkeringsplass er ferdig for asfaltering vår 2019.
For henvendelser og informasjon kontakt:  erling.overrein@teinkjer.kommune.no

Strandvegen – Sørsileiret.
Uke 49 startet arbeid med separering av avløp fra de de nordligste boligblokkene på Nedre Sannan.  Nye avløpsledninger er lagt fra boligblokkene og ned til eksisterende avløpsrør mellom Strandvegen og Nordlandsbanen vest for Circle-K.  Arbeid i området vil pågå ut i februar 2019.
Utførende entreprenør er Letnes Entreprenør as.For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Byafossen
Vann- og avløpsanlegg. Arkeologiske avklaringer er gjennomført. Anleggsarbeid pågår. Prosjektet kkal være ferdigstilt november 2019. Kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Pumpestasjon Lundflata (336)
Det er nødvendig å erstatte det eksisterende anlegget. Planlegges med komplett hus. Anlegget betjener Lundflata (Søndre Egge).Estimert ferdigstillelse i løpet av april 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  

Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.Prosessutstyr er montert, men man venter på montering av el.skap. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no

Utbyggingsprosjekter som er klar for anleggstart

Fergeland / Tranamarka
Breddeutvidelse og reasfaltering fra Ogndalsvegen og helt opp til avkjørsel inn til Tranamarka avfallsmottak. Fra Ogndalsvegen og 1500 m oppover (må utarbeides ny reguleringsplan) tas det sikte på å etablere fortau på den ene siden av vegen og denne strekningen utstyres med gatelys.  Anleggsstart mars 2019. 1.lags asfaltdekke skal være lagt innen 1.nov.2019. 2. lags dekke legges i 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Pumpestasjon Rismelen (337)
Erstatter gammelt utstyr. Leverandør er valgt. Montering i mars 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Gamle Kongeveg til Våttavegen
Separering av avløpsledning. Sammenbindingen vil gi sammenhengende separatsystem fra Heggesåsen og Vammen ned til hovedledningen som fører avløpet til Løsberga renseanlegg.
Har fått klarsignal fra arkeolog og geolog. Anleggsarbeid starter medio mars – ferdigstillelse er satt til nov.2019. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Prosjekter som er under prosjektering / intern planlegging

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal – Snåsa)
Det planlegges å videreføre kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa.
Kartleggingsarbeid / forprosjektering er utført. Underlaget benyttes i etterfølgende prosjekteringsarbeid. Anleggsgjennomføring vil måtte skje i flere etapper pga. økonomi. Oppstart 1. etappe vil ikke startes før tidligst etterjulsvinter 2020.For henvendelser og informasjon kontakt bjornar.valøen@steinkjer.kommune.no

Gaulstad ny grunnvannskilde
Kartleggingsarbeid vedr. valg av kilde pågår. Prosjektering er under arbeid mtp. fordelingsnett. Anlegget omfatter 13 boenheter / 3 gårdsbruk. For henvendelser og informasjon kontakt: bjornar.valøen@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er påstartet.
Anleggsstart tidligst 2020.For henvendelser og informasjon kontakt:  : torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Indre Nordsileiret
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er påstartet.
Anleggsstart blir antageligvis tidligst 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Trøavegen /Steinvegen.
Siste gjenstående etappe i området som gjenstår med tanke på separering av vann – avløp. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse pågår. Mulig anleggsstart i 2020. Kontakt:  : martin.stakset@steinkjer.kommune.no

Røsegg – Følling
Dette er et anlegg som vil sikre leveringssikkerheten i områdene i og med at det kobles sammen to forsyningsområder. Følling forsynes via Stod og Røsegg via sentrum og Sør–Beitstad. Få aktuelle vannabonnenter på strekningen Røsegg-Følling. Prosjektering pågår. Anleggsstart antageligvis på etterjulsvinter 2020. Kontakt:  : martin.stakset@steinkjer.kommune.no

Brandsegg / Strugstad og Fjeset
Brandsegg Øster : Kommunal vannforsyning. Forlengelse Susegganlegget.  Rent vannanlegg.
Strugstad – Fjeset : gjennom grendemøter i 2010 ble det fremmet ønske om kommunalt vann på strekningen Strugstad – Fjeset. Kommunen har tidligere lagt vannledning fra Skarpnes via Røli til Strugstad. Anlegget innebærer en videreføring av denne ledningen ca. 1,4 km fram til Fjeset.
Vurderer å gjennomføre dette som ett anlegg.  Anleggsarbeid blir ikke aktuelt før 2020.
For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

Prosjekt som forskyves ut i tid pga økonomi

Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
I forbindelse med trafikksikringstiltak ser man nå på detaljløsning for overnevnte anlegg. Prosjekteringsarbeid er ferdig.. Anleggsgjennomføring er satt på vent inntil videre pga. økonomi.
For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Prosjektering er ferdig. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) ble opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger førte til at man måtte utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser har blitt gjennomført. Konkretisering av nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsestimat gjenstår. I tillegg til geologisk utfordring samt usikkerhet vedr. økonomi, er det ikke realistisk med anleggsstart før 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass.  Prosjektering er ferdig, og prosjektet er klart for å legges ut på anbud. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Sunnan renseanlegg (338)
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor.
Anbud ble lagt ut november 2018. Anbudskonkurransen ble kansellert pga. for dårlig konkurranse med dertil høy anbudspris. Dette kombinert med begrensninger i fhr. bevilget budsjettramme. Avventer videre framdrift. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  
 

Anlegg ferdigstilt i 2018

 • Røysing renseanlegg
 • Vannutbygging Dyrstad – Gulling (7125)
 • Kvamstrøa (7508)
 • Vannutbygging Kvam etappe 2 (7127)
 • Vannutbygging Stigem – Figgadalen (7128)
 • Arnungveien / Høvdingveien – VVA
 • Otto Sverdrups / Tranavegen VVA (7505)
 • Svedjanvegen øverst (7512)
 • Sunnan avløpspumpestasjon (7426)
 • Svedjanvveien  - øverst (7512)
 • Skoggata VVA (7514)
 • Videreføring Kirkegata (7515)
 • Grensevegen / Reinavegen / Bergvegen (7507)
 • Skjeftevegen og infanterivegen (7505)