Pågående utbyggingsprosjekter

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017.VA-anlegg er ferdig. Arkeologiske forhold i Martenshagen er pr. dato uavklart, og arkeologisk arbeid gjennomføres august. Man estimerer at arrangementsflata blir ferdig før sommerferien. Byggestart for planlagt aktivitetsbro estimeres til september. Prosjektet planlegges ferdig til 1.juni 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Utbygging infrastruktur industriområde Tjuin
Gamle Verran kommune starter anleggsarbeid primo nov. 2019 med ferdigstillelse september 2020. Området skal oppjusteres mht. veg-, vann- og avløpsanlegg. Arbeidet omfatter ny ankomst til industriområdet fra Fv. 720 inkl. 2 nye adkomstveger til eiendommer som får sin adkomst endret pga. Fv. 720. Eksisterende kommunale veg på industriområdet (Sjøvegen) skal opprustes samt forlenges ca. 350 meter østover på området. Arbeidet omfatter også vann- og avløpsanlegg inkl. 2 nye avløpspumpestasjoner. Veganlegg forbi Salmar er satt på vent inntil bedriften har fått avklart logistikk på egen tomt. Eksisterende industrivannledning skal forlenges østover. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal –  Hegge)
Utbygging av kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa pågår.
Anlegget omfatter også bygging av høydebasseng. Farbu & Gausen startet anleggsarbeidet medio januar 2020. Anlegget skal være ferdig i løpet av 2021. Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
I forbindelse med trafikksikringstiltak ser man nå på detaljløsning for overnevnte anlegg. Anlegget er planlagt ferdig til 10.juli. For henvendelser og informasjon kontakt: mette.kne@steinkjer.kommune.no

 


PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING
 

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda
Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. En evt. viderføring til Øysterdalen, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen.  Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Avgjørelse vedr. om man skal videreføre eksisterende kommunale ledning, eller om man skal levere fra lokal brønn gjenstår. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021. For henvendelser og informasjon kontakt mette.kne@steinkjer.kommune.no

 

Gaulstad  - kommunal vannforsyning
Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.Samarbeid med NTE vedr. legging av fiber. Vannkilden er uavklart, men det ligger nå til rette for at man velger å etablere brønn ved boring i løsmasser. Etablering av Lusatdvatnet som vannkilde (og reservekilde), legges til side i denne omgang. Anbudsunderlag legges ut i uke 22. I utgangspunktet planlegges prosjektet utført med høydebasseng. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) ble opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger førte til at man måtte utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser har blitt gjennomført. Konkretisering av nødvendige tiltak med tilhørende kostnadsestimat gjenstår – forventes ferdig i løpet primo juni. I tillegg til geologisk utfordring samt usikkerhet vedr. økonomi er startdato vanskelig å estimere.  For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Heggesenget – del 2

Rehabilitering av ledningsnettet. Behov for separering for å avlaste ledningsnettet langs Byaelva. Mye overvann inn på fellessystem. Dårlig vannledninger som gir misfarging av vann enkelte perioder. Flere ledningsbrudd utbedret de senere årene. Planlagt prosjekt i 2020 er en videreføring av Heggesenget del 1 som ble ferdig i 2019. Kontrahering av entreprenør er ferdig. Oppstart er planlagt starten på juni.
Planlegger å være ferdig med VA-arbeidet til januar. Asfaltering og setting av kantstein skjer vår 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  


Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass. Planlagt gjennomført i 2020.Anbudsfrist er satt til 5.juni.
For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Røsegg – Følling
Dette er et anlegg som vil sikre leveringssikkerheten i områdene i og med at det kobles sammen to forsyningsområder. Følling forsynes via Stod og Røsegg via sentrum og Sør–Beitstad.
Anleggsstart planlegges juni 2020.Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. Prosjektering er ferdig. Gjennomføres høst / vinter. Ferdigstillelse vår 2021. For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  


Rehabilitering / vedlikehold av Håkkadalsbrua
Inspeksjonsdato 19.08.2018.Det er påvist skader som på sikt medfører vedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Vedlikeholdsarbeid / rehabilitering var planlagt gjennomført sommer 2020, men pga trafikkavviklingsutfordringer ønsker enhet VTP å forskyve gjennomføring i etterkant av avviklet Steinkjerfestival 2021. Tiltaksrappoert er under utarbeidelse.
Kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Uteområder skoler
Henning skole : Ferdig planlagt. Anlegg er påstartet, og ferdiggjøres før sommerferie 2020.
Ogndal skole : Er ennå på idestadium et. Anlegget skal være ferdigstilt i løpet av året. 
For henvendelser og informasjon kontakt:  :  torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Malm og Follafoss skole : Planleggingsarbeid er startet. Målsettingen er å ha ferdigstilte anlegg til skolestart 2020. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Anlegg ferdigstilt 2020

 • Sannangata / skolegata / Gregursongata
 • Kommunal vannforsyning -  Lånkan, Sparbu
 • Tuvlivegen Mære, etappe 3

Anlegg ferdigstilt 2019

 • Pumpestasjon avløp – Lundflata (7429)
 • Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen (7423)
 • Avløpsstasjon Rismelparken (7427)
 • Strandveien – Sørsileiret (7421)
 • Avløpsledning Kvam – Flekstad (7409)
 • Ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua (347) – Kostnader belastet driftsbudsjett
 • Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole (Trafikksikringstiltak)
 • Gamle Kongeveg til Våttavegen
 • Byafossen VVA  (7430) - topplag asfalt legges 2020
 • Fergeland – Tranamarka (7889)  -topplag asfalt legges 2020
 • Byafossen avløpsrenseanlegg – riving
 • Heggesenget VVA (7130) – del n1