Ungdomsrådet SUR - reglement og formål

Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges hverdag.


REGLEMENT FOR STEINKJER UNGDOMSRÅD

Formål

Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha
konsekvenser for barn og unges hverdag. Dersom kommunestyret ønsker det, kan
beslutningsmyndighet og oppgaver overføres ungdomsrådet. Representanter fra
ungdomsrådet kan også inviteres til kommunestyremøter, formannskapsmøter,
komitémøter, kommunale utvalg og temamøter i kommunestyret.
 
Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for
barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i
Steinkjer mer innflytelse og øke samfunnsengasjementet. Rådet skal være partipolitisk
uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Steinkjer kommune. Slik vil Steinkjer
kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i
lokaldemokratiet.  

Sammensetning og valg

Kommunestyret oppnevner Steinkjer Ungdomsråd som skal ha følgende sammensetning:
 
Det velges 10 representanter til rådet etter forslag fra elevrådene.
Det velges 2 representanter for hver av ungdomsskolene, 4 representanter for Steinkjer videregående skole (avd. Egge og avd. Guldbergaunet) og 2 for Mære landbruksskole.
Det velges vararepresentanter i rekke (ikke personlig vara).
 
Det velges 1 representant fra Formannskapet og 1 representant fra Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur. Disse skal fungere som veiledere/informanter og ha forslag- og talerett i møtene.
  • Valgperioden for medlemmer i ungdomsrådet er to år. Halvparten av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og fornyelse. Man får da en overlapping av gamle og nye medlemmer
  • Fritak fra vervet kan gis etter søknad.
  • Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder og nestleder velges for 1 år.
  • Møteplikt og plikt til å melde forfall gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.
  • Det tilstrebes at alle deler av kommunen blir representert i rådet.
  • Ungdomsrådet har ansvaret for gjennomføring av valget, i samarbeid med elevrådene.
  • Alle ungdommer i Steinkjer skal ha mulighet til å stille til valg i ungdomsrådet og til å stemme ved valget. De som ikke er elev ved skolene, velger selv hvilken skole de vil stille til valg for, og stemme ved.
  • Øvre aldersgrense for valg til ungdomsrådet er 19 år. 

Arbeidsområde 

Ungdomsrådets leder mottar saker for møter i komiteene, kommunestyremøter og formannskapsmøter og saker som administrasjonen ønsker å høre ungdomsrådets mening om. Taushetsplikten gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.

Møter

Ungdomsrådet skal holde minst 6 møter hvert år. Det bør tilstrebes å sette opp en møteplan for hvert halvår. Det skal kalles inn til ekstra møte når minst 1/3 av medlemmene krever det.
 
Etter konstituering skal det arrangeres et seminar for de nyvalgte representantene og vararepresentantene. Dette for å sette de inn i hva et ungdomsråd er, og for at representantene skal bli kjent med hverandre.

Sekretariet 

Ungdomsrådet skal ha en sekretær i kommuneadministrasjonen. Sekretæren skal primært tilrettelegge arbeidet for ungdomsrådet. Denne funksjonen skal ivaretas av Rådmannen eller den rådmannen utnevner.

Økonomi

Ungdomsrådet disponerer et fastsatt beløp til ungdomstiltak i Ungdomstjenestens budsjett.
 
Ungdomsrådet står fritt til å disponere midlene til eksempelvis ungdomstiltak etter søknad eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret.
 
Det ytes en godtgjørelse for deltakelse i ungdomsrådet med kr 200,- pr. møte for alle representanter. I tillegg mottar leder en godtgjørelse på kr 3.000 for det merarbeid ledervervet medfører samt til dekking av telefonutgifter o.a.
 

Årsmelding

Ungdomsrådet legger fram årsmelding for kommunestyret hvert år. Årsmeldinga skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt siste året.
 

Vedtatt i Formannskapet 13.12.07 sak 7/229

Kulturskoletilbud

UKM - Ungdommens kulturmønstring

Ungdomstjenesten er årlig arrangør av UKM i Steinkjer.

For mer info se egen nettside.