Trafikksikkerhet er også ditt ansvar - Beskjæring av vegetasjon mot offentlig veg


Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43)
 

Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel.
Alle huseiere har ansvar for at hekker, busker, trær og annet på eiendommen ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker.

Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke "stjeler" av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din!
 
Det er viktig at:
 
  • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
  • trafikkantene har fri sikt
  • trafikkantene ikke blir hindret av greiner
  • fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
  • veiskilt og veimerking er godt synlig
  • greiner ikke når opp til ledninger
  • greiner ikke skjuler gatebelysning
 
Definisjoner:
Avkjørsel - Kjørbar tilknytting til veinettet fra en eiendom eller et begrenset antall eiendommer.
Boligvei - Vei som gir adkomst til boliger.
Samlevei - Forbindelsesvei mellom adkomstvei og hovedvei i et differensiert veisystem.
Hovedvei - Overordnet vei i et trafikkdifferensiert veisystem
 
 

Regler for fri sikt


NÅR BOLIGVEI MUNNER UT I SAMLEVEG

Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan.
Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek.
Det må være fri sikt 10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30, 60 eller
75 m, avhengig av fartsgrense.
 
Når du har trær ut mot kjørefelt.
Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen.
Over fortau må ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter.
Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.
 
Flytt hekken inn på tomten

Plant blomster og lave planter i frisiktsonen – Så kan du heller plate busker lengre inne på tomten hvis du vil være i skjul.

 

NÅR AVKJØRSEL MUNNER UT I SAMLEVEG

Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan.
Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek.
Det må være fri sikt 4 meter i avkjørsel. I samlevei må det være fri sikt 24, 50 eller
60 meter, avhengig av fartsgrense.

 

NÅR AVKJØRSEL MUNNER UT I BOLIGVEG I TETTBEBYGGELSE

Det må være fri sikt 2 meter inn på avkjørsel.
I boligvei med fartsgrense 30 km/t må det være 5 meter fri sikt.

 

NÅR AVKJØRSEL KRYSSER GANG- SYKKELVEG

Det må være fri sikt 3 meter inn på avkjørsel.
 Mot gang- og sykkelvei må de være 20-40 meter, avhengig av stigningsforhold.