Søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune

Statsforvalteren har mottatt en søknad om endring av Tranamarka deponi, og deponering av avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Statsforvalteren ber om at eventuelle merknader til søknaden innen 29. september 2023.

Se mer detaljert informasjon på nettsiden til Statsforvalteren og hvor ev. merknader skal sende :
Søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune. | Statsforvalteren i Trøndelag