Reguleringsplan Ragnhildvegen boligkompleks på offentlig ettersyn. Høringsfrist 7.6.23

Formannskapet vedtok i møte 30.03.2023 at forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Ragnhildvegen boligkompleks legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet (ca. 4,15 daa) ligger sentralt i Steinkjer i et etablert boligområde på Skjefte, men ligger utenfor det som er definert som sentrumsområde. Det aktuelle planområdet er vist i figuren nedenfor.

Planområde reguleringsplan Ragnhildvegen - Klikk for stort bildePlanområde reguleringsplan Ragnhildvegen

Om planen

Planforslaget legger til rette for utbygging av et leilighetsbygg med 10-12 boenheter på en eiendom på Skjefte i Steinkjer sentrum. Bygget planlegges i tre etasjer, én sokkeletasje med garasjeplasser og to boligetasjer. Eiendommen har tidligere vært bebygd med kommunale leiligheter, men disse ble revet i 2021.

Hoveddelen av planområdet består av eiendommene 192/454 og 192/768 som eies av forslagsstiller Bokvalitet utvikling AS. I tillegg berører planområdet deler av eiendommene 192/1, 189/444, 189/230, 189/241 og 189/313.

Planforslaget annonseres i Trønder-Avisa den 26.04.2023 og legges samtidig ut til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset, samt i biblioteket på Dampsaga kulturhus. Berørte parter og offentlige instanser tilskrives.

Dokumenter 

Saksframlegg med protokoll fra den politiske behandlingen 30.03.2023

Plandokumenter på offentlig ettersyn er lagt ut i kommunens planregister for Reguleringsplan Ragnhildvegen boligkompleks (planid: 5006_2021002). I høringsperioden (26.04.23 - 07.06.23) finnes saksdokumentene under direkte lenke på planregisterets forside. Dokumentene finnes ellers under fanen Planbehandlinger - Offentlig ettersyn.

Uttalelse til planen

Høringsuttalelser / merknader til planen sendes kommunen innen høringsfristen 07.06.2023, primært ved å benytte knappen "Si din mening" nedenfor. 

Uttalelser kan også sendes i e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no. Oppgi saksnr. 2021/6401 som referanse.

Hva mener du om planforslaget?


Si din mening her