Reguleringsplan Asphaugen næringsområde - Offentlig ettersyn av planforslag. Høringsfrist 30.8.23.

Formannskapet har vedtatt at forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Asphaugen næringsområde legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 

Se saksframlegg med protokoll fra møtet i formannskapet 22.6.2023.

Om planen

Planområde for Asphaugen næringsområde - Klikk for stort bildePlanområde for reguleringsplan Asphaugen næringsområde (i rødt) med ny framtidig E6-trasé (i hvitt).

Planområdet (ca. 112 daa) ligger like nord for Asphaugen, ca. 7 km fra Steinkjer sentrum nordvest for krysset mellom fv. 17 (Namsosvegen) og planlagt ny E6. Det aktuelle planområdet er vist i figuren til høyre.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt næringsområde i Steinkjer kommune spesielt egnet for transport- og logistikkbedrifter, og med muligheter for etablering av vegserviceanlegg (bensinstasjon/ ladestasjon) samt døgnhvileplass for tunge kjøretøy. Planen muliggjør etablering av direkte avkjørsel til næringsområdet for sørgående trafikk langs ny E6 i området – når denne realiseres.

Etablering av et nytt næringsområde inntil transportårene E6 og fv. 17 er viktig for å kunne tilby egnede tomter til nyetablering og utvikling av bedrifter i Steinkjer kommune.

Planområdet berører i hovedsak eiendommene 211/1 og 4 (Stor-Asp), 211/6 (Bruheim), 214/1 (Vester-Oksås) og 214/2 og 7 (Oksvold). I tillegg berøres en mindre del av Trøndelag fylkeskommunes eiendom 501/1 hvor fv. 17 i dag ligger.

Kunngjøring

Planforslaget annonseres i Trønder-Avisa den 5.7.2023 og legges samtidig ut til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset, samt i Steinkjer bibliotek. Berørte parter og relevante offentlige høringsinstanser tilskrives.

Dokumenter på høring

Sakens dokumenter er lagt ut i kommunens planregister for Reguleringsplan Asphaugen næringsområde. Åpne fanen Planbehandlinger - Offentlig ettersyn, og velg deretter relevante høringsdokumenter.

Uttalelser til planen

Høringsuttalelser / merknader til planen sendes kommunen innen høringsfristen 30.8.2023, primært ved å benytte knappen "Si din mening her" nedenfor. 
Uttalelser kan også sendes i e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no, eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, enhet plan og miljø, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Oppgi saksnr. 2020/7188 som referanse.

 

Hva mener du om planforslaget?


Si din mening her