Detaljreguleringsplan Sparbu stasjon. Høringsfrist 29.03.23

Formannskapet vedtok i møte 09.02.2023 at forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Sparbu stasjon legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet (ca. 38 daa) ligger i Sparbu grendesenter og omfatter dagens stasjon samt arealer vest og sørvest for jernbanen. Det aktuelle planområdet er vist i figuren nedenfor.

Åpent møte

Bane NOR inviterer til åpent møte om reguleringsplanen i Åsheim forsamlingshus på Sparbu mandag 13. mars kl. 1700

Om planen

Planområde Sparbu stasjon

Bakgrunnen er at Staten gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsområdet har forpliktet seg til å øke kapasiteten på Trønderbanen. Ambisjonen er realisering av to regiontog i timen på strekningen Melhus–Trondheim–Steinkjer innen desember 2027 (Effektpakke 19 - Ruteplan 2028). Sparbu stasjon er ett av 10 delprosjekt i det overordnede prosjektet.

Kapasiteten begrenses i dag av at Sparbu stasjon har kun ett spor. Stasjonen skal derfor utvides ved at et nytt spor bygges slik at samtidig kryssing av tog blir mulig. Begge sporene vil få en plattform for passasjerer (en på østlig side som i dag og en ny på vestlig side), og mellom plattformene vil det etableres en overgangsbru med heis. Planforslaget regulerer areal for et kryssingsspor som er ca. 300 m langt – dimensjonert for kryssing av lokaltog, 125 m lang sideplattform for sørgående tog samt
planfri kryssing mellom plattformene for reisende.

Planen omfatter i hovedsak Bane NORs eiendommer 31/3, 31/68 og 31/65, men berører i tillegg eiendommene 511/1, 512/2, 27/22 og 31/1.

Planforslaget annonseres i Trønder-Avisa den 15.02.2023 og legges samtidig ut til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset, samt i biblioteket på Dampsaga kulturhus. 

Dokumenter 

Sakens dokumenter er lagt ut i kommunens planregister tilhørende Reguleringsplan Sparbu stasjon. Åpne fanen Planbehandlinger - Offentlig ettersyn, og velg deretter dokument.

Uttalelse til planen

Høringsuttalelser / merknader til planen sendes kommunen innen høringsfristen 29.03.2023, primært ved å benytte knappen "Si din mening" nedenfor. Uttalelser kan også sendes i e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, enhet plan og miljø, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Oppgi saksnr. 2022/1624 som referanse.

Hva mener du om planforslaget?


Si din mening her