Vedtekter SFO

Vedtekter for SFO i Steinkjer kommune - vedtatt i kommunestyret 17.06.2020
Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.08.2020

1. Eierforhold og drift

Disse vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som drives av Steinkjer kommune.
Skolens samarbeidsutvalg er styre for skolefritidsordningen. Rektor ved skolen har det
administrative og overordnet pedagogisk ansvaret. SFO-leder har ansvar for daglig drift. Det
er opp til 18 barn pr. voksen i SFO. Det utarbeides årsplan for virksomheten innen 1.august
hvert år. Årsplanen skal være i tråd med Kommunaldelplan for barnehage og skole.

2. Formål


Skolefritidsordningen (SFO) i kommunen skal drives i samsvar med gjeldende lov, forskrifter,
kommunale vedtekter og krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.
Opplæringsloven § 13-7 Skolefritidsordninga:
«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og
for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i
alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og
tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal
være eigna for formålet.»


3. Opptak og opptaksmyndighet


Opptak foretas hvert år ved den enkelte skole. Søknad om opptak gjøres elektronisk innen
10. mars. Alle grunnskoleelever på 1.-4.årstrinn skal ha mulighet for plass i SFO. Barn med
særskilte behov på 5.-7.årstrinn kan også delta i ordningen. Søknad og opptak gjelder til
tildelt plass sies opp.
Rektor foretar opptak etter følgende prioritet:
• 1. og 2. trinn
• Barn med særskilte behov
• Under ellers like vilkår har elever på 3. trinn fortrinnsrett foren elever 4. trinn.
Det skal i tillegg legges vekt på følgende forhold: Uttalelser om behov for opphold i SFO fra
PPT, barnevernstjenesten, NAV, helsesykepleier og lege


4. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.


Hovedopptaket av barn skjer på våren. Opptak i løpet av skoleåret er mulig. Barnet
beholder plassen til plassen sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn.
Tildelt SFO-plass skal i utgangspunktet opprettholdes, men kan endres ved skriftlig søknad
til SFO-leder. Endringer kan ikke gjøres i oppsigelsestida.
Utmelding og reduksjon i oppholdstid må skje skriftlig og med minst to måneders varsel til
skolen. Ved flytting til annen skolekrets kreves en måneds varsel.
Klage på avslag om opptak avgjøres av kommunens klagenemnd.

5. Foreldrebetaling


Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Satsene reguleres hvert år.
Eventuelle matpenger kommer i tillegg til ordinær betaling.
Det beregnes ikke søskenmoderasjon.
Ved sammenhengende sykefravær i fjorten dager eller mer betales for halve måneden. Ved
sammenhengende sykefravær i en måned eller mer opphører betaling for den tiden
sykdommen varer. Sykefraværet må være dokumentert med legeattest.
Ved manglende foreldrebetaling for to måneder betraktes plassen som oppsagt. Det vil
normalt ikke bli tildelt plass dersom det er restanse på foreldrebetaling fra barnehage.
Det betales for elleve måneder pr. år. Juli er betalingsfri på grunn av ferieavvikling.


6. Leike- og oppholdsareal


SFO benytter skolens lokaler og leikearealer. Det skal også være mulighet for bruk av areal
utenfor skolens område.


7. Åpningstider


SFO holder som regel åpent mandag – fredag kl. 07.15 – kl. 16.30, utover det kunngjør hver
enkelt SFO hvilke åpningstider de har. I ferieperioden kan det, etter påmelding, gis et tilbud
innenfor de samlede ressursene ved hver enkelt skole. Det kan velges mellom følgende
tilbud:
• Fra 1 – t.o.m. 6 t/uke
• Over 6 – 12 t/uke
• Over 12 t/uke
Ved utvidelse av timetallet på skolefridager og ferier, betales en kontingent pr. time. Dagkjøp
gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent og på skolefrie dager. Satser for SFO
blir regulert gjennom gebyrregulativet, som blir vedtatt av kommunestyret hvert år.
SFO har fem planleggingsdager pr. år. Den enkelte SFO følger skolens planleggingsdager,
skolefritidsordningen er da stengt.
SFO er stengt i juli, på jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.


8. Ansvar, ledelse og bemanning


Rektor har det overordna administrative og pedagogiske ansvar for ordninga ved den enkelte
skole. Skolefritidsordningen skal ha SFO-leder, som har ansvar for den daglige
virksomheten. Skolefritidsordningen skal bemannes med minimum en voksen pr. 18 barn.
Kommunen har ansvaret for barnet i den tiden det oppholder seg på SFO. Kommunens
forsikringsordninger gjelder i SFO tiden.


9. Skyss


Barn i SFO har ikke krav på skoleskyss