Kulturtilskudd - generell informasjon

Formålet med tjenesten:

Yte økonomiske tilskudd til kulturaktiviteter. Ordningen gjelder for lag, organisasjoner og enkeltpersoner.
 
Hva omfatter tjenesten?
I tillegg til økonomisk støtte kan kulturadministrasjonen i enkelte tilfeller også yte annen bistand, praktisk eller ved formidling. Mindre tilskudd behandles administrativt med kort behandlingstid. Større tilskudd (20.000 kr. og mer) behandles av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i vedtatt møteplan.
 
Hvordan få tjenesten 
Det skal søkes på elektronisk skjema og søknaden sendes postmottak@steinkjer.kommune.no. Kommunen skal behandle alle søknader seriøst i h.h.t. lov, regelverk og vedtatt budsjett. Søknader levert manuelt blir ikke behandlet.
 
Saksbehandlingstid
Normalt innafor 3-4 uker. For saker som skal behandles i Hovedutvalget kan det ta lengre tid, avhengig av møtedato.
 
Lovgrunnlag/retningslinjer
Arrangementet skal ha universell utforming.
Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvlitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse.
For ytterligere informasjon om tildelingskriterier, se eget skriv vedrørende dette.
 
Klageadgang
Behandlingen vil ende i et enkeltvedtak, og kan derfor påklages i h.h.t. forvaltningsloven.
 
For mer informasjon:
For søknader og andre skriftlige henvendelser send epost til: postmottak@steinkjer.kommune.no 
 
 
 
 

Kulturtilskudd

Kriterier

Steinkjer kommune yter tilskudd til ulike kulturaktiviteter innenfor rammen av de årlige budsjetter. Det legges følgende kriterier til grunn for tildeling av økonomisk støtte:

Prioriteringer

 • Aktiviteter som gjennomføres i Steinkjer kommune gis prioritet framfor støtte til aktiviteter som avholdes utenfor kommunen
 • Frivillige lag og organisasjoner prioriteres framfor egne kommunale virksomheter og virksomheter med kommunale driftstilskudd
 • Tiltak til barn og unge prioriteres framfor andre
 • Tiltak som bygger opp om god folkehelse og er inkluderende for alle prioriteres
 • Nye tiltak prioriteres framfor tiltak som har fått tilskudd tidligere. Aktiviteter kan få støtte via ordningen i maksimalt tre år. Videre støtte utover dette behandles som egen sak med kulturetaten der en fast avtale om støtte kan vurderes
 • Det gis tilskudd til enkeltarrangement/tiltak og ikke til drift*.
 
Økonomi
 • Alle søknader om støtte skal legge fram budsjett med inntekts og kostnadsoversikt for aktiviteten
 • Arrangører som har fått støtte fra kommunen tidligere år, skal legge fram regnskap for denne aktiviteten i søknaden
 • For søkere som oppgir flere finansieringskilder, vil eventuelle tilskudd bevilges med forbehold om positivt svar fra de andre finansieringskilder.
 • Tilskudd gis som ett samlet beløp, og utbetales etterskuddsvis etter at kort gjennomføringsrapport med regnskap fremlegges
 • Tilskudd kan kun gis som direkte støtte og ikke som garanti for underskudd.
 • Størrelsen på tilskuddet skal stå i forhold til aktivitetens størrelse
 • Nasjonale/internasjonale og større regionale aktiviteter som markerer kommunen på en god måte og har stor tilstrømning av deltakere, utløser større tilskudd fremfor lokale arrangement
 • Større årlige aktiviteter som går med overskudd faller ikke inn under tilskuddsordningen. Slike aktører kan søke egne avtaler me dkommunen der alle kommunale tjenester som ytes i forbindelse med aktiviteten er en del av avtalen

Andre momenter

 • Det må søkes om tilskudd senest 30 dager før arrangementet gjennomføres
 • Søknader som inneholder mangler i forhold til de vedtatte tildelingskriterier avvises
 • Alle søknader behandles løpende gjennom året. Søknader på over Kr. 20 000,- behandles i første møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur etter at saken er ferdig behandlet i kulturetaten
 • Alle aktiviteter skal tilstrebe å holde seg innenfor reglement for universell utforming. Brudd på dette punktet medfører at eventuell støtte trekkes tilbake. Det gis åpning for å søke om fritak fra kravet. Søknad om fritak skal være en del av søknaden om kulturtilskudd, og vil bli vurdert som en del av denne. Om det skal gis fritak fra kravet om universell utforming vil det bli vurdert av kulturadministrasjonen i saksbehandlingen, og endelig avgjøres i hovedutvalget når saken legges frem for politisk behandling.
 • Arrangementer som mottar støtte skal akseptere godkjent ledsagerbevis

 

Tilskuddsramme sett i forhold til aktivitetens størrelse

  Lokale/regionale Nasjonale/internasjonale
Antall deltakere Tilskuddsbeløp Tilskuddsbeløp
0 - 200 Inntil kr 6.000 Inntil kr 12.000
200 - 500 Inntil kr 14.000 Inntil kr 29.000
500 - 1000 Inntil kr 29.000 Inntil kr 58.000
1000 + Inntil kr 58.000 Over kr 58.000

Tabellen er å betrakt som veiledende, og tilskuddets størrelse kan dermed endres hvis søknaden vurderes å inneha opplysninger som tilsier dette.


*De lag/organisasjoner som gis driftsstøtte har faste avtaler om dette, og skal ikke søke om driftsstøtte over hovedutvalgets og formannskapets tilskuddsposter for enkeltarrangement.

Alle søknader skal leveres elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Manuelle søknader blir ikke behandlet.

 

  

 

Frivillige aktivitetssentre / grupper med særskilte behov

Tildelingskriterier

Kommunen deler ut tilskudd til de frivillige aktivitetssentrene / grupper med særskilte behov en gang i året. Denne ordningen gjelder for sentre der det skapes aktivitet for eldre rundt i grendene i Steinkjer kommune. Eksempler på aktiviteter kan være bingo, strikking, quiz, bussturer, sosiale aktiviteter av alle slag. I tillegg fordeles det midler til aktivitet for grupper med særskilte behov.

Søknadsfrist;  1. februar 

Tilskuddene tildeles innen rammen av årlig budsjett, og da med 75% av totalbeløpet til aktivitetssentrene og 25% til grupper med særskilte behov for tilrettelegging. 


Kriterier

 • Alle sentrene tildeles et grunnbeløp på kr. 2 000,-. I tillegg gis et beløp på kr. 1 000,- for å ha aktiviteter mer enn en dag pr. uke.
 • Revidert årsregnskap, årsmelding og budsjett skal legges ved søknaden.
 • Søknaden leveres på elektronisk søknadsskjema.
 • Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.

Alle søknader skal leveres elektronisk via ordningens eget søknadskjema som finnes på kommunens hjemmeside

 

Aktivitetstilskudd grendehus / samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut aktivitetstilskudd til grendehus / samfunnshus to ganger årlig ut fra vedtatte retningslinjer. Hensikten med tilskuddet er å gi frivillige lag og organisasjoner muligheten til å benytte grendehus/samfunnshus uten å belastes for husleie. Målet er økt aktivitet i denne typen lokaler i hele Steinkjer kommune.

Søknadsfrist; 1. april og 15. september
 

Kriterier for tildeling:

 • Tilskudd tildeles innen rammen av årlig budsjett, 2 ganger årlig – etterskuddsvis.

 • Søknad sendes Steinkjer kommune avdeling for kultur innen 1. april og 15. september. Frist 15.september for tilskudd 1.halvår inneværende år, og frist 1.april for tilskudd for 2.halvår året før. Det er kun anledning til å benytte elektronisk svarskjema ved innsendelse av søknad

 • Søknaden leveres på skjema som beskriver aktiviteten det foregående halvår. Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.

 • Som forutsetning for at aktiviteten er stønadsberettiget gjelder:
  - Aktiviteten må ha allmenn kulturell verdi.
  - Aktiviteten skal ikke være direkte inntektsbringende for den som benytter grendehuset/samfunnshuset. Øvelser, møter, trening, samlinger er eksempler på godkjent aktivitet. Dugnadstimer er ikke stønadsberettiget

 • All aktivitet der grendehuset/samfunnshuset fakturerer husleie til leietaker omfattes ikke av ordningen. Oppføring av slik aktivitet vil kunne føre til krav om tilbakebetaling av tildelt aktivitetstilskudd.

 • 1/3 av budsjettsummen fordeles til 1. halvår, og 2/3 av budsjettsummen fordeles til 2. halvår. Det gis tilskudd bare til et tiltak pr.time i det enkelte hus.

 • Samlet tilskudd til et hus kan pr.år ikke overstige 15 % av årlige budsjetterte midler. 

 


Til søknadsskjemaet

 

Vedlikeholdstilskudd grendehus / samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut vedlikeholdstilskudd til grendehus / samfunnshus en gang i året. Grende og samfunnshusene er svært viktige bindeledd og arenaer for aktivitet i Steinkjer kommune. Tilskuddet er ment som en stimulans for å gjøre disse husene tilgjengelige for kommunens innbyggere.

Søknadsfrist er 1. april

Tilskuddene tildeles innen rammen av årlig budsjett.

Kriterier for tildeling

 • Det gis tilskudd til vedlikehold av eksisterende bygg. (Ikke til oppgradering/ nye investeringer).
 • Søknad må inneholde budsjett for utbedringer og beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
 • Drift av bygget og arbeidspenger er ikke stønadsberettiget.

Alle søknader skal leveres elektronisk via ordningens eget søknadskjema som finnes på kommunens hjemmeside.

Til søknadsskjemaet

Spillemidler til nærmiljø og idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i Statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 • Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Eksempler kan være anlegg for friluftsliv; turveier, turløyper og turstier. Det kan være anlegg for ballaktiviteter, vinteraktiviteter eller andre anlegg som innbyr til aktivitet.
 • Ordinære anlegg er for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert aktivitet.

Man kan få inntil 50 % av godkjent søknadssum på nærmiljøanlegg (maks tilskudd er kr 300 000, med tilleggs element belysning kan man få inntil kr. 600 000), og inntil 1/3 av godkjent søknadssum på ordinære anlegg. Det kan gis tilskudd til rehabilitering først etter 20 års bruk av anlegget. For idrettsgulv og -dekker, snø produksjonsanlegg, elektroniske målskiver, ishockeyvant, undervarmeanlegg og kart kan det gis tilskudd etter 10 års bruk.

Mer om disse bestemmelsene, om hvem som kan søke og på hva finnes på Regjeringens nettside

For å søke spillemidler må man:

1.   Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Innen 1. april. Skjema i marg til høyre. Til postmottak@steinkjer.kommune.no 

a. Følgende er unntatt dette vilkåret;

i. Orienteringskart
ii. Skilting / merking av eksisterende turveier, tur- / skiløyper og turstier.

2.   Søke spillemidler på anleggsregisterets side

Søknad om spillemidler må inneholde følgende

 • Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjemaet
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og øvrige sammenslutninger jf. pkt. 2.3.1 må vedlegge vedtekter.
 • Informasjon om hva som skal bygges / rehabiliteres fylles inn i søknadsskjemaet.
  • Lengre redegjørelse kan vedlegges som eget dokument
 • Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten og universell utforming legges ved.
  • Tegninger som viser aktivitetsflatens og tilleggs elementenes utforming og mål for relevante idrettslige funksjoner, for eksempel spilleflate, banebredde, sikkerhetssone, garderobestørrelse mv.
  • Plantegning for alle plan med påsatte mål for fri lengde og bredde, samt snitt med påført mål for fri høyde.
  • Oppdeling i eventuelle byggetrinn angis.
 • Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjema
  • Tilskudd beregnes på grunnlag av spesifiserte kostnader. Oppsettet skal være detaljert nok til å kunne kontrollere at kostnadene gjelder tilskudds berettigende.
 • Søknadsbeløpet og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjema
  • Det skal vedlegges dokumentasjon av finansieringen.
 • Rett bruk av grunn. Matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer, og ev. feste / seksjonsnummer) oppgis i søknadsskjemaet
  • Retten til bruk av grunnen skal ha hjemmel i ett av følgende forhold:
 • Tinglyst eiendomsrett
 • Tinglyst feste- / leierett av minimum 30 års varighet
 • Avtalen om minimum 30 års varighet, når det gjelder anlegg på kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn.
 • Avtale av minimum 30 års varighet med grunneiere om bruk av grunnen, når det gjelder turveier. For tur- / skiløyper og turstier skal retten til grunn ha hjemmel i avtale av minimum 10 års varighet automatisk fornyelse for 10 år av gangen, dersom ingen av avtalepartene har sagt opp avtalen senest ett år før avtaletidens utløp.
 • Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadsskjemaet.
 • Feste- / leieavtaler og skjøter som er tinglyst trenger ikke legges ved.  

Skjemaer

Skjema for kostnadsoverslag (bokmål): excel / ods

Regnskapsskjema (bokmål): excel / ods   

 

UTBETALINGER

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling

Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.
Delutbetalingsskjemaet finner du her

Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Regnskapsskjema finner du her

Sjekkliste for ferdig anlegg
Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg
Se informasjon på lofstift.no


Lurer du på noe, eller trenger hjelp?

Kontakt:

Stine Strand, stine.strand@steinkjer.kommune.no

Deres innsats for å utvikle aktivitetsområder i kommunen er verdifull!​