Kulturtilskudd - generell informasjon

Formålet med tjenesten:
Yte økonomiske tilskudd til kulturaktiviteter til  lag, organisasjoner og enkeltpersoner.
 
Hva omfatter tjenesten?
I tillegg til økonomisk støtte kan kulturadministrasjonen i enkelte tilfeller også yte annen bistand, praktisk eller ved formidling. Mindre tilskudd behandles administrativt med kort behandlingstid. Større tilskudd (10.000 kr. og mer) behandles av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, som har månedlige møter.
 
Hvordan få tjenesten 
Det skal søkes skriftlig og søknaden sendes avdeling for kultur. Kommunen skal behandle alle søknader seriøst i h.h.t. lov, regelverk og vedtatt budsjett.
 
Saksbehandlingstid
Normalt innafor 3 uker. For saker som skal behandles i Hovedutvalget kan det ta lengre tid, avhengig av møtedato.
 
Lovgrunnlag/retningslinjer
Det er utarbeidet elektronisk skjema (se høyre marg).
Klageadgang
Behandlingen vil ende i et enkeltvedtak, og kan derfor påklages i h.h.t. forvaltningsloven.
 
For mer informasjon:
For søknader og andre skriftlige henvendelser send epost til: postmottak@steinkjer.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 74 16 90 00.
 
 
 
 

Kulturarrangement

Kriterier
Steinkjer kommune yter tilskudd til ulike kulturarrangement innenfor rammen av de årlige budsjetter. Det legges følgende kriterier til grunn for tildeling av økonomisk støtte:

Prioriteringer

 • Arrangement som gjennomføres i Steinkjer kommune gis prioritet framfor støtte til arrangementsom avholdes utenfor kommunen
 • Frivillige lag og organisasjoner prioriteres framfor egne kommunale virksomheter og virksomheter med kommunale driftstilskudd
 • Tiltak til barn og unge prioriteres framfor andre
 • Nye tiltak prioriteres framfor tiltak som har fått tilskudd før
 • Det gis tilskudd til enkeltarrangement/tiltak og ikke til drift*.
Økonomi
 • Alle søknader om støtte skal legge fram budsjett for arrangementet
 • Arrangører som har fått støtte fra kommunen tidligere skal legge fram regnskap for dette arrangementet i søknaden
 • For søkere som oppgir flere finansieringskilder, vil eventuelle tilskudd bevilges med forbehold om positivt svar fra de andre finansieringskildene.
 • Det må søkes om tilskudd før arrangementet gjennomføres.
 • Tilskudd kan gis som ett samlet beløp eller fordeles over et tidsrom som fastsettes for hver enkelt søknad
 • Tilskudd skal som hovedregel gis som direkte støtte og ikke som underskuddsgarantier.
 • Størrelsen på tilskuddet skal stå i forhold til arrangementets størrelse slik:

Tilskudd

  Lokale/regionale Nasjonale/internasjonale
Antall deltakere Tilskuddsbeløp Tilskuddsbeløp
0 - 200 Inntil kr 5.000 Inntil kr 10.000
200 - 500 Inntil kr 12.000 Inntil kr 25.000
500 - 1000 Inntil kr 25.000 Inntil kr 50.000
1000 + Inntil kr 50.000 Over kr 50.000

 
*De lag/organisasjoner som gis driftsstøtte har faste avtaler om dette, og skal ikke søke om driftsstøtte over hovedutvalgets og formannskapets tilskuddsposter for enkeltarrangement.

Søknadskjema finner du under skjema i høyre marg.

Søknadsfrister Midler


Samlet oversikt over kulturtilskuddene

Ca 10. februar Spillemidler til kulturbygg
12. februar   Tilskudd til aktivitetssentrene og grupper med sækilte behov
1. april Vedlikeholdstilskudd til samfunnshus
1. mai Likemannsarbeid
1. april og 1.september Aktivitetstilkudd til samfunnshus
15. oktober Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

 

Henvendelser kan gjøres via mail til: leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no eller ring servicetorget på tlf. 74 16 90 00.

Frivillige aktivitetssentre / grupper med særskilte behov

Kommunen deler ut tilskudd til de frivillige aktivitetssentrene / grupper med særskilte behov en gang i året.

Søknadsfrist i 2019 er 12. februar.

Tilskuddene tildeles innen rammen av årlig budsjett, 75% til aktivitetssentrene og 25% til grupper med særskilte behov for tilrettelegging. For 2019 er rammene kr. 80 000,-


Kriterier

 • Det legges følgende kriterier til grunn for tildeling av økonomisk støtte:
 • Alle sentrene tildeles et grunnbeløp på kr. 2 000,-. I tillegg gis et beløp på kr. 1 000,- for å ha aktiviteter mer enn en dag pr. uke.
 • Revidert årsregnskap, årsmelding og budsjett skal legges ved.
 • Søknaden leveres på elektronisk skjema, se høyre marg.
 • Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.

Har du spørsmål ring 74 16 90 00 eller send en mail til tone.fossan.ertsas@steinkjer.kommune.no

Aktivitetstilskudd grendehus / samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut aktivitetstilskudd til grendehus / samfunnshus to ganger årlig ut fra vedtatte retningslinjer


Kriterier for tildeling:

 • Tilskudd tildeles innen rammen av årlig budsjett, 2 ganger årlig – etterskuddsvis.

 • Søknad sendes Steinkjer kommune avdeling for kultur innen 1. april og 1. september. Frist 1.september for tilskudd 1.halvår inneværende år, og frist 1.april for tilskudd for 2.halvår året før.

 • Søknaden leveres på skjema som beskriver aktiviteten det foregående halvår. Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.

 • Som forutsetning for at aktiviteten er stønadsberettiget gjelder:
  - Aktiviteten må ha allmenn kulturell verdi.
  - Aktiviteten må ha preg av øvelse, trening og ikke være inntektsbringende.

 • 1/3 av budsjettsummen fordeles til 1. halvår, og 2/3 av budsjettsummen fordeles til 2. halvår. Det gis tilskudd bare til et tiltak pr.time i det enkelte hus.

 • Samlet tilskudd til et hus kan pr.år ikke overstige 15 % av årlige budsjetterte midler. I 2019 utgjør 15 % kr. 23 250,-

Har du spørsmål ring 74 16 90 00 eller send en mail til tone.fossan.ertsas@steinkjer.kommune.no


Til søknadsskjemaet

 

Vedlikeholdstilskudd grendehus / samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut vedlikeholdstilskudd til grendehus / samfunnshus en gang i året.
Søknadsfrist er 1. april i 2019.

Tilskuddene tildeles innen rammen av årlig budsjett som for 2019 er kr 45.000,-

Kriterier for tildeling

 • Det gis tilskudd til vedlikehold av eksisterende bygg. (Ikke til oppgradering av bygget.).
 • Søknad må inneholde budsjett for utbedringer og beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
 • Drift av bygget og arbeidspenger er ikke stønadsberettiget.

Til søknadsskjemaet

Likemannsarbeid

Kriterier for tilskudd til likemannsarbeid, enten kompetanseoppbygging eller direkte likemannsarbeid i kommunen

 1. Tilskuddet  kan gis til organisasjoner som har et organisert  likemannsarbeid og driver skolering av likemenn, eller organisasjoner  som ønsker å starte med likemannsarbeid.
 2. Det årlige tilskuddet tildeles innenfor rammen av årlig budsjett. 
 3. Søknaden skal inneholde:
 • Beskrivelse av hvordan rekruttering og eventuell  opplæring foregår
 • Beskrivelse av hvordan  organisasjonens likemannsarbeid er organisert
 • Beskrivelse av hvilke tiltak det søkes tilskudd til
 • Beskrivelse av tiltakene
 • Budsjett for hvert enkelt tiltak
 • Bankkto. til søker

    4. Dersom organisasjonen har fått tildelt tilskudd  tidligere,skal regnskap over hva forrige tilskudd ble brukt til, ligge ved søknaden.

Hva er/gjør en likemann?

Likemannsarbeid er blitt definert som; «en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom».

Med likemannsarbeid menes overføring av personlig erfaring med en bestemt type funksjonsnedsettelse til en annen person med samme type funksjonsnedsettelse, og mellom pårørende.

Søknadsfrist 1. september.

Søknaden sendes Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller til postmottak@steinkjer.kommune.no

 

 

 

Spillemidler til nærmiljø og idrettsannlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i Statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 • Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Eksempler kan være anlegg for friluftsliv; turveier, turløyper og turstier. Det kan være anlegg for ballaktiviteter, vinteraktiviteter eller andre anlegg som innbyr til aktivitet.
 • Ordinære anlegg er for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert aktivitet.

Man kan få inntil 50 % av godkjent søknadssum på nærmiljøanlegg (maks til skudd er kr 300 000), og inntil 1/3 av godkjent søknadssum på ordinære anlegg.

Mer om disse bestemmelsene, om hvem som kan søke og på hva finnes på Regjeringens nettsider.

For å søke spillemidler må man:

 1. Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Innen 1. april. Skjema i marg til høyre. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 2. Søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Skjema i marg til høyre. Dette MÅ gjøres før byggingen starter. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 3. Søke spillemidler på www.anleggsregisteret.no

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må inneholde følgende:

 • Redegjørelse for universell utforming
 • Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som eventuelt er sikret. Oppdeling i eventuelle byggetrinn angis.
 • Behovsoppgave med redegjørelse for den kartleggingen av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Det skal særlig redegjøres for barn og ungdoms behov. Dette behovet skal holdes opp mot eksisterende tilbud og vil danne grunnlag for innhold og dimensjonering av anlegget.
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget
 • Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv og modellfoto.
 • Tegninger av anlegget:
  • Tegninger skal være fagmessig utført, måleriktige og målsatt. Alle tegninger skal ha tittelfelt inneholdende beskrivende navn (plan/fasade/snitt etc.), navn på ansvarlig prosjekterende, unik tegningsidentifikasjon, dato/revisjonsdato og målestokk.
  • Målestokk bør være 1:100.
  • Tegningene bør leveres elektronisk i pdf-format.

Søknad om spillemidler må inneholde følgende vedlegg:

 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gitt av kommunen.
 2. Detaljert kostnadsoverslag. 
 3. Detaljert finansieringsplan. 
 4. Plan for drift med budsjetterte utgifter og inntekter. 
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Eks. grunnbokutskrift, tinglyst feste-/leierett for min 30 år.


Skjemaer

Utbetalinger
Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.
Delutbetalingsskjemaet finner du her

Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Regnskapsskjema finner du her

Sjekkliste for ferdig anlegg
Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg
Om momskompensasjon