Tilskudd til tilpasning av bolig tildeles fra kommunen til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Ved behandling av søknader legges det vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid.

Tilskuddet tildeles etter en vurdering av søkerens individuelle behov og er økonomisk behovsprøvd. Det skal således gjøres en helhetsvurdering av søkerens (husstandens) økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres høyt ved tildeling av tilskudd.

Ved søknad om tilskudd må kostnader ved tilpasningen fremlegges og søkers (husstandens) økonomiske situasjon dokumenteres.

Søknadsskjema og informasjon fås ved henvendelse til servicetorget i kommunen – tlf. 741 69 127.

Odd Georg Skjemstad
rådgiver