MELDING OM BEHOV FOR TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN ETTER LOV OM BARNEHAGE § 19G, «BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE»

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter kun de tilfellene der barnets funksjonsnedsettelse er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er barnehagens plikt etter Barnehagelovens § 2, tredje ledd (kravet om at barnehagen skal tilpasse tilbudet ut fra barnets alder og funksjonsnivå)

Nedsatt funksjonsevne defineres slik:» Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2001:22pkt 2.2)

Målsettingen med vedtak fattet etter § 19 g er å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på lik linje med andre barn, altså skal omgivelsene bli tilrettelagt slik at barnet kan bruke barnehageplassen sin.

Kommunen som barnehagemyndighet fatter enkeltvedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

RUTINER FOR MELDING AV BEHOV FOR TILRETTELEGGING ETTER § 19G:

 1. Foreldre/foresatte tar kontakt med kommunen ved barnehagemyndigheten for å drøfte behov for mulig tilrettelegging.

 2. Kommunen inviterer deretter foreldre/foresatte til et møte hvor foreldrene informerer om barnets behov, og kommunen informerer om dens plikt for tilrettelegging.

 3. Hvis konklusjonen i møtet blir at det er behov for tilrettelegging etter § 19 g, fyller foreldre/foresatte ut søknadsskjema og samtykkeskjema.
  SKJEMA - Barnehage - behov for tilrettelegging [Pdf-fil for skriving og lagring]
  SKJEMA - Barnehage - samtykkeskjema §19g utveksling av informasjon [Pdf-fil for skriving og lagring]

 4. Utfylte skjema sendes inn via eDialog https://www.steinkjer.kommune.no/edialog-sikker-innsending.461210.no.html
  Personer som ikke har norsk personnummer, må skrive ut skjema og sende inn til kommunens postmottak
  Steinkjer kommune, Postboks 2530, 7729 Steinkjer