Tidlig innsats

Tidlig innsats er både innsats tidlig i et barns liv, og å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes (Utdanningsdirektoratet).

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.(Opplæringsloven § 1-4)

Tilpasset opplæring

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. (Opplæringsloven § 1-3)

Skolen har plikt til å tilrettelegge opplæringen slik at alle elever får faglige utfordringer og får brukt sine evner og forutsetninger, med sikte på best mulig utvikling både faglig og personlig.

Dette kjennetegner tilpasset opplæring:

  • Skolen tar hensyn til at barn og unge lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo, og at de har forskjellige behov på ulike alderstrinn.
  • Realistiske krav og forventninger på den ene siden, og utfordringer nok på den andre siden, slik at elevene alltid har noe å strekke seg etter.
  • Et læringsmiljø som legger til rette for elevenes muligheter for medvirkning og evner til å ta bevisste valg.

Utdanningsdirektoratet har egen side om tilpasset opplæring.

Spesialundervisning er også en del av tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Skolen har ansvar for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Det må innhentes samtykke fra foresatte før det blir foretatt sakkyndig vurdering av en elev. Foresatte kan også ta initiativ selv og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) skal utarbeide den sakkyndige vurderingen. Den skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud som bør gis.  I Steinkjer kommune er PP-tjenesten en del av avdeling for oppvekst. 

Hvis det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal det fattes vedtak om spesialundervisning.  I Steinkjer kommune er rektor ved den enkelte skole delegert myndighet til å fatte et slikt vedtak.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan for elever som får spesialundervisning. Opplæringstilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foresatte. (Opplæringsloven kapittel 5)

Du kan lese mer om spesialundervisning her .

Samisk

Steinkjer kommune tilbyr undervisning i samisk etter Opplæringsloven § 6, Her står det blant annet at alle elever i grunnskolealder med samisk som morsmål som bor utenfor samiske distrikt, har rett til opplæring i og på samisk. Kommunen kan vedta å legge opplæringen på samisk til en eller flere skoler i kommunen. Foreldre/foresatte må ta kontakt med skolen eleven går på for å få informasjon om opplæringstilbudet.