I kommunens serviceerklæring står det bl.a. hvem som kan få tjenesten:

"Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode helårsboliger.

Startlån kan innvilges dersom en søker mangler egenkapital, mangler finansiering, kommer seg ikke inn på boligmarkedet uten slikt lån eller har behov for utbedring/refinansiering av privat gjeld for å kunne beholde nøktern /egnet bolig
".     Les hele serviceerklæringen her.