Hvorfor det er lurt å koordinere med utbygging 
Steinkjer kommune v/utbygging gjennomfører mange prosjekter. Ofte er dette vann, veg- og avløpsprosjekt i boligområder. Private eiendommer blir ofte berørt av arbeidet. Dersom det gis pålegg om utbedring/omlegging av private stikkledninger, resulterer dette som regel i graving inne på privat grunn. Mur, hekk, belegningsstein, tilbygg, asfalt etc. kan bli ødelagt for å få utført jobben.

Vi i utbygging vil unngå at privatpersoner bruker mer ressurser enn nødvendig. Derfor ønsker vi at du som privatperson tar kontakt med utbygging og undersøker om det ventes et prosjekt i nærheten av deg. På den måten kan unødvendig dobbeltarbeid og ressursbruk avverges.

Generell informasjon om separering av avløp

Mange steder i Steinkjer kommune har vi det som kalles fellessystem for avløp. Det betyr at overvann (regnvann, drensvann, takvann etc.) og spillvann (kloakk) går i samme ledning, og ledes til et renseanlegg. Ved å separere avløpssystemet vil overvann og spillvann gå i separate rør. Overvannet ledes til en resipient (vannkilde som mottar vannet), og spillvannet fraktes til et renseanlegg som renser vannet på en tilfredsstillende måte.

Når avløpet separeres, ledes ikke lenger overvann til renseanlegget. Renseanlegget trenger derfor ikke å bruke kapasitet på å rense allerede tilfredsstillende rent overvann. Samtidig vil vi på sikt unngå utslipp av kloakk via overløp ved store nedbørsmengder. Separering er derfor både økonomisk og miljømessig fornuftig.

Med hjemmel i forurensingslovens § 22 kan kommunen gi pålegg om omlegging eller utbedring av private stikkledninger. I praksis vil det som regel være et pålegg om separering. Regningen faller på eier av den private stikkledningen.

 

Martin Stakset
Ingeniør
Tjenesteenhet utbygging