Tidsfristene avhenger av flere forskjellige forhold, bl.a. om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter. Konsekvensen ved fristoverskridelse varierer også avhengig av type sak:

Type sak

Tidsfrist

Vilkår

Konsekvens ved fristoverskridelse

Tidsfrister

Rammesøknad  3 uker   Tillatelse regnes for gitt.

Rammesøknad

12 uker

Tid for evt. dispensasjonshøring kommer i tillegg

Gebyrbortfall: 25% pr. påbegynt uke.

Ett-trinnssøknad

12 uker

Ikke dispensasjon fra plan

Gebyrbortfall: 25% pr. påbegynt uke.

3 uker

- Tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven, dvs. ingen dispensasjon.

-Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjennboere (ikke aktuelt for saker etter pbl § 20-2)

-Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig.

Tillatelse regnes for gitt.

Igangsettingssøknad

3 uker

 

Tiltaket kan igangsettes

Ferdigattest

3 uker

Nødvendig dokumentasjon er mottatt

Byggverket kan tas i bruk

Midlertidig brukstillatelse

3 uker

Nødvendig dokumentasjon er mottatt

Byggverket kan tas i bruk

Forhåndskonferanse

2 uker

Tilstrekkelige opplysninger er mottatt

Ingen

Forespørsel

Uten ugrunnet opphold (normalt 3 uker)

 

Ingen, se forøvrig forvaltningsloven.

Saksforberedelse av klagesak

8 uker

 

Ingen

Dispensasjon

12 uker

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.

Gebyrbortfall: 25% pr. påbegynt uke.

 

Friststart

Tidspunktet for når saksbehandlingsfristen starter avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.

Ved grunnleggende mangler starter fristen når søknaden er fullstendig. En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som mangler for at kommunen kan ta stilling til tiltaket. Hva som er nødvendige opplysninger vil naturlig nok variere fra sak til sak.

Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. En mindre feil/mangel er ikke til hinder for at kommunen kan ta stilling til tiltaket.

Ved ett-trinns søknadsbehandling kan kommunen, hvis søker ønsker det, isteden fatte vedtak om rammetillatelse hvis dette innebærer at søknaden blir fullstendig/komplett. Søknaden må deretter kompletteres før kommunen gir igangsettingstillatelse.

Figurene under viser prinsippet på hvordan man beregner saksbehandlingsfristen avhengig av om det foreligger grunnleggende mangler eller mindre feil/mangler. Kommunens saksbehandlingsfrist er merket med rød farge:

Grunnleggende mangler:

Tidsfrister

Mindre feil eller mangler:

Tidsfrister 2

For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagefristen er utløpt. Der klagen sendes kommunen etter klagefristens utløp og kommunen likevel tar klagen til behandling, vil fristen løpe fra det tidspunkt kommunen mottok klagen.