Bolig- og tildelingskontoret:
Besøksadresse: 1.etg. Rådhuset , Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
Telefon:  489 99 330
Åpningstid: Alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30
E-mail: Tildelingskontoret@steinkjer.kommune.no 


Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet. Dette fordi at du skal få en realistisk informasjon om innholdet og kvaliteten i forbindelse med tildelt institusjons/sykehjemsplass i Steinkjer kommune.

Målet for opphold i institusjon er å:

 • Gi pleie og omsorg til de brukere som har akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemming.
 • Gi lindrende behandling ved livets slutt.
 • Giopplæring og forebygging
 • Gi tilrettelagte tjenester slik at den enkelte får muligheter for å bo og leve et selvstendig, aktivt og meningsfullt liv.
 • Bygge på et gjensidig tillitsforhold. Ansatte og ledelse arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på brukermedvirkning, respekt, medbestemmelse og trygghet.
 • Ha et nært samarbeid med pårørende.

Hvem tildeler tjenesten?

Tildeling av institusjons/sykehjemsplasser i Steinkjer kommune tildeles av Bolig- og tildelingskontoret i nært samarbeid med kommunelege, enhetsleder sykehjem og fysio- og ergoterapitejenesten.

Hvem tildeles tjenesten?

Det blir før tildeling av tjenesten foretatt totalvurdering av brukerens funksjonsnivå, medisinsk tilstand, pleiemessige og ernæringsmessige forhold, psykiske tilstand samt sosialt nettverk.
Faktorer som vektlegges er:
 • Demensproblematikk.
 • Behov for tilsyn 24 timer i døgnet.
 • Behov for tilsyn og pleie av personer med helse- og sosialfaglig kompetanse.
 • Behov for medisinsk kompetanse.
 • Opptrening.

Hva omfatter tjenesten:

 • Bevare og øke din mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og /eller rehabilitering.
 • Gi muligheter til et normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.
 • Gi et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.
 • Faglig forsvarlig oppfølging av lege, og annet relevant personell som sikrer kontinuitet i behandlingen.
 • Ved langtidsopphold utformes det handlingsplan der mål og ønsker for oppholdet dokumenteres.
 • Lindrende behandling og verdig død.
 • Tjenesten tilbyr enerom.
 • Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.
Sykehjemmet samarbeider tverrfaglig med ulike instanser som psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, aktivitør, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped og tannlege. Hjelpemiddelsentralen, NAV, kommunens boligkontor, hjemmetjenesten, primær lege og sykehus.
Har du et omfattende tjenestebehov fra flere ulike instanser kan det, dersom du ønsker det, utarbeides Individuell plan.

Hvordan få tjenesten ?

Søknad skjer skriftlig til Bolig- og tildelingskontoret, Rådhuset, eller ved muntlig henvendelse. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt(informert samtykke).
Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.
Dersom du får tildelt plass, vil det i det skriftlige vedtaket stå, om du har fått tildelt korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold, vurderingsopphold eller langtidsopphold.
Det vil også stå dato når du får tilbud og evt. tidsbegrensning på oppholdet.

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det:

 • At det foreligger nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
 • Ansatte, bruker og pårørende møtes med gjensidig respekt og tillit.
 • Pasient og pårørende møter på innkomstmøte og videre samarbeidsmøter.

Hva inneholder tilbudet korttidsplass:

 • Bistand og omsorgstilbud etter individuell vurdering.
 • Hjelp til selvhjelp, hverdagsmestring.
 • Observasjon og kartlegging av hjelpebehovet.
 • Oppfølging av målsetting for oppholdet.
 • Hjelp til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler i heimen.
 • Opprette samarbeid med pårørende og distrikt for tilrettelegging med tanke på utskriving.
 • Opptrening etter skader og sykdom

Viktig å huske på:

 • Ansatte har taushetsplikt.
 • Ansatte kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
 • Ansatte skal ikke diskutere andre pasienter eller ansatte.
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av ansatte som kommer til deg for å bistå deg å gi hjelp.

Lovgrunnlag:

Plass i sykehjem tildeles etter Lov om helse- og omsorgstjenester §3-2 6c, Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1a.
Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Bolig- og tildelingskontoret, Steinkjer kommune, videre klageinstans er Fylkesmannen.

Egenbetaling:

 • Korttidsopphold i institusjon: Inntil 60 kalenderdøgn i året, egenandel fastsatt av staten.
 • Langtidsopphold i institusjon: inntektsbasert.