Befolkningens helse er en betydningsfull ressurs og et grunnleggende vilkår for en positiv samfunnsutvikling i kommunen. Som overordnet mål i kommuneplanen heter det at Steinkjer kommune skal være et godt sted å vokse opp og bo for alle kommunens innbyggere. En god helse i befolkningen vil bidra til at Steinkjer kommune er en attraktiv kommune å leve og bo i, og det vil også kunne stimulere til næringsetablering og økt konkurranseevne.
Omkostningene ved tiltak på folkehelseområdet må vi ta i dag, men gevinstene vil vi først se lenger frem i tid. Vi må handle nå for å sikre fremtidens helse og velferd.Levekårene og det miljøet vi lever i, betyr mest for helsa totalt sett. Det innebærer at de fleste folkehelseutfordringer må løses utenfor helsesektoren, det vil si innenfor alle samfunnssektorer.
Ny lov om folkehelse sier at kommunen skal fremme trivsel, psykisk og somatisk helse og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. Ansvaret for dette flyttes til alle sektorer i kommunen, ikke bare kommunehelsetjenesten som tidligere. Prinsippet om “helse i alt vi gjør" er fremtredende.
 
Strategi for folkehelse har som mål å etablere en felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen, og være et godt verktøy for tverrsektoriell samhandling.  
 

> Her kan du lese hele planen.