Søknadsplikt

Oppføring av støttemur er et tiltak som i utgangspunktet er omfattet av ansvarsrett, og må omsøkes og gjennomføres av ansvarlige foretak.

Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket er planlagt slik at det er i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. For noen støttemurer vil det være behov for å gjennomføre statiske beregninger i forhold til jordtrykk og konstruksjon.

Unntak fra søknadsplikt

Med mindre annet er bestemt i plan, er støttemur unntatt søknadsplikt jf. Byggesaksforskriftens § 4-1 bokstav c pkt. 5, dersom:

  • Den plasseres minst 1 meter fra eiendomsgrensen og ikke er over 1 meter høy, eller:
  • Den plasseres minst 4 meter fra eiendomsgrensen og ikke er over 1,5 meter høy
  • Muren ikke hindrer frisiktsone mot veg

Støttemur mot nabogrense

Plan- og bygningslovens § 29-4 krav om minst 4 meters avstand til nabogrense gjelder også for støttemurer. Imidlertid vil mindre støttemurer som er unntatt søknadsplikt kunne tillates nærmere nabogrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 b.

Dersom muren er søknadspliktig må det foreligge skriftlig samtykke fra nabo dersom muren plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. Ligger muren mot offentlig veg, må plasseringen avklares med aktuell vegmyndighet/eier.