TALL OG FAKTA 
 

Barn og ungdom

 • Antall nyfødte var 232 og 1500 barn ble fulgt opp av helsestasjonstjenesten.
 • Det ble gitt avlastningstilbud til 30 barn.
 • Den årlige elevundersøkelsen på 7. og 10.årstrinn viser at trivselen i skolene er svært god.
 • Det er utarbeidet årshjul for elevenes psykososiale miljø som et ledd i skolens systemrettede arbeid med læringsmiljø.Elever(barn)_200x149.jpg
 • Kommunen har fra skolestart tilsatt "loser" (miljøterapeuter) ved begge ungdomsskolene som skal ha ansvar for å gi ungdom i særlig risiko oppfølging.
 • Leseutviklingsprogrammet SOL ble innført ved alle skolene.
 • Det er gjennomført kompetansehevende tiltak for rektorene i samarbeid med KS Konsulent, og kompetanse er gitt ansatte bl.a. om hvordan forstå og håndtere utfordringer med barn og unge som viser utagerende og aggressiv atferd.
 • Bygging av nye barnehager i Egge og Byafossen ble påstartet før jul, med planlagt ferdigstilling ved årsskiftet i 2015. Planlegging av ny barnehage i sentrum krets pågår fortsatt.
 • På høsten ble det ansatt prosjektleder for Barnevernvakt i Nord-Trøndelag.
 • Ved NAV Steinkjer har arbeidet med ungdommer vært en prioritert oppgave, og enheten startet et tverrfaglig ungdomsteam.


Voksne og eldre

 • Rullestolbruker.jpgHjemmetjenesten nord har ved en seksjon siden mars prøvd ut en turnus med 12 timers vakt for sykepleiere på lørdag hver 5. uke. I tillegg har Boliger for funksjonshemmede innført en ordning med 10 timers vakter på helg på to seksjoner.
 • Helse og omsorg har gjennomført koordinatorskole og opplæring i nytt digitalt verktøy for Individuell plan (Sampro).
 • Omsorgsavdelingen har stilt til disposisjon praksisplasser for 80 sykepleierstudenter og 15 vernepleierstudenter.
 • For å styrke kompetansen i demensomsorgen har det fra mai blitt opprettet demensenhet på Steinkjer sykehjem.
 • Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag har i 2014 bestått av ulike prosjekter samt drift av DMS Inn-Trøndelag. Stillingen som kommunehelsekoordinator ble fast fra 2014.
 • Kommunen har ansatt en 50 % fast konsulentstilling innen miljørettet helsevern og har økt logopedressursen med en 60 % stilling.
 • Ved utprøving av velferdsteknologiske løsninger ble det bl.a. kjøpt inn 5 medisindosetter "Pilly". Det førte til et redusert behov for hjemmesykepleie med 6 besøk pr. dag (fra 7 til 1 besøk).
 • Det ble kjørt ut 962 korttidshjelpemidler og 3314 varige hjelpemidler.
 • DMS (Distrikts Medisinsk Senter) har utført 1218 dialysebehandlinger og det var innlagt 178 interkommunale øyeblikkhjelpspasienter.
 • 2012 varer, som ble levert fra befolkningen til Arbeidssentralen, ble videreformidlet til brukere hos NAV og flyktningetjenesten og tilsvarer kr 250.000,-.
 • Rehabilitering sengepost ved Egge Helsetun har skrevet ut 109 pasienter og av dem 9 tilbake til eget hjem.
   

Fritid og kultur Biblioteket-arrangement.jpg

 • Kino hadde for året et besøkstall noe under målsettingen, men for enheten ga året likevel et bedre resultat enn budsjett.  Dette skyldes både kjerneaktivitetene og kiosksalget.
 • 12 eksterne utstillere benyttet bibliotekets areal i 24 uker i fjor og biblioteket stod for i alt 17 arrangement med til sammen 1034 besøkende.

 

Infrastruktur

 • Ved utgangen av 2014 er det etablert 15 nedgravdløsninger for avfallscontainere i Steinkjer, og flere returpunkt er opprustet og asfaltert.
 • Som ledd i strukturendring for skoler og barnehager er det gjennomført en omfattende riving av gamle skolebygg, og igangsatt flere nye barnehageprosjekt. Det er også gjennomført oppgraderinger og tilbygg ved flere skolebygg. Arbeidet med ny kremasjonsovn og nytt båremottak ved Steinkjer kapell er igangsatt.

 

Internt i kommunen

 • Steinkjer kommunes befolkning økte med 95 personer, en økning på 0,44 % (1,11 % for hele landet). Fødselsoverskuddet i kommunen er fortsatt positivt (1 person) men betydelig lavere sammenlignet med 2013 (48 personer).
 • Steinkjer kommune har kunngjort og tilsatt 47 personer i fast 100 % stilling, 75 personer i deltidsstillinger, og 47 personer i vikariater. I tillegg har ca 160 personer fått stillingsutvidelse eller tilsetting/vikariat etter drøftinger med tillitsvalgte.
 • Det er gjennomført flere prosjekter med mål om økt nærvær og godt arbeidsmiljø. Sykefraværet på 9,4 % er en liten nedgang i forhold til 2013.
 • 13 lærlinger har avlagt fagprøver.
 • Kvalitetssystemet EQS har første år i ordinær drift etter å ha blitt utvikla som prosjekt.

 

 

HENDELSER

 • Beitstad skole feiret 200 års-jubileum og Skarpnes skole 150-årsjubileum.
   
 • Besøk fra Betlehem_300x194.jpgOrdføreren i Janata i Betlehem og en av hans medarbeidere, kom for å se hvordan kommunen driver renovasjon og avløps-håndtering.
   
 • Kommunen utvidet sitt botilbud til funksjonshemmede. 3 boenheter som tidligere utgjorde bofellesskapet Trøa på Egge flyttet til ny boenhet på Fergeland. I tillegg ble 2 nye plasser etablert.  Steinkjerbygg som har vært ansvarlig for utbygginga.  Ny velferdsteknologi er tatt i bruk i boligene.
   
 • Ny presentasjonsfilm #Mittsteinkjer – åpen, lys og glad er utarbeidet som del av kommunens Bolystprosjekt - Steinkjer åpen, lys og glad.
   
 • Kommunens nye renovasjonsbil, "Kranbil`n" ble døpt av ordføreren og tatt i bruk for å tømme de nedgravde avfallscontainerne i sentrum.
   
 • Musikkteateret ”Så lang ei reis”, bestilt i forbindelse med Grunnlovsjubileet i Norge og 50 år med Steinkjer som storkommune, hadde premiere 19. september. 
   
 • Prisutdeling_kulturpris_og_stipend.jpgKafe Hjerteknekten ble etablert i Kongens gate som arbeidstreningsarena for ungdom.
   
 • Steinkjer kommune fikk kommuneantikvar. 
   
 • 8 nye sykehjemsplasser på Betania i Sparbu ble tatt i bruk.
   
 • Kulturprisen ble tildelt Odd Birger Grønli og stipendet ble delt mellom Jorid Vorum og Gisle Aarlott.
   

 


ØKONOMI

 

Avdelingenes netto driftsutgifter i 2014 – prosentvis fordelt:

Statistikk til årsmeldingen.jpg

 

Overskudd
Steinkjer kommunes samlede driftsutgifter utgjorde om lag 1,5 milliarder kroner. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 2,1 mill. kroner.

Det betyr at kommunen har brukt mindre penger enn det som var til rådighet.


Hvorfor besparelse i regnskapet
Det er flere grunner til at kommunen gikk med overskudd. I hovedsak forklares dette med:

 • den løpende drifta i avdelingene viser et mindre forbruk på om lag 5 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett
 • frie inntekter (skatteinntekter, integreringstilskudd og eiendomsskatt) viser samlet 1,4 mill. kroner i mindre inntekter
 • fellesområde diverse utgifter / inntekter viser samlet mindre inntekt på 1,6 mill. kroner.

Overskuddet gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet ut over det som var budsjettert for 2014.

Mer i fond
I fjor ble kommunens samlede driftsfond styrket med 16,3 mill. kroner, hvor av styrking av frie driftsfond (disposisjonsfondet) utgjorde 5,7 mill. kroner. Ved utgangen av året utgjør fondene (driftsfond og investeringsfond) til sammen 159,6 mill. kroner. Av dette beløper disposisjonsfondet seg til 84,5 mill. kroner.
 

Investeringer og lånegjeld

Større investeringsprosjekter (brutto) i 2014 var:

 • vann, avløp og renovasjon                             27,0 mill. kroner
 • kommunale veger inkl. gatelys                      14,9 mill. kroner
 • kapell/krematorium                                          5,1 mill. kroner
 • maskinanskaffelser                                          3,6 mill. kroner
 • kommunale bygninger ENØK mv.                 2,5 mill. kroner
 • skolebygg *)                                                  24,7 mill. kroner
 • barnehager                                                       7,4 mill. kroner
 • IKT/IKT skole                                                8,0 mill. kroner

*) Inkl. sanering av skoler
 

Investeringer i 2014 fordelt på områder (mill. kroner)

Statistikk til årsmeldingen-2-2015.jpg

Kommunen har ved utgangen av året en lånegjeld på 1 091,9 mill. kroner som er 70,1 mill. kroner høgere sammenlignet med 2013. Kommunens netto lånegjeld d.v.s. brutto lånegjeld fratrukket utlån (f.eks. start lån) og ubrukte lånemidler var ved utgangen av året kr. 35.536,- pr. innbygger.