TALL OG FAKTA FOR 2013       

Barn og ungdom

 • Helsestasjonen har ivaretatt oppfølgingen av 246 nyfødte i 2013.Mor og barn_300x200.jpg
 • Det er etablert et felles foreldreutvalg for barnehagene.
 • Kommunestyret vedtok i september sammenslåing av barnehager, og at det skal bygges nytt.  Planleggingsprosessen starta i slutten av året.
 • Røysing og Vålen barneskoler ble lagt ned, og det ble opprettet en felles skole i kretsen, Ogndal skole, lokalisert til Røysing. Moen barneskole ble også lagt ned og elevene ble flyttet til Egge barneskole.
 • Barneverntjenesten mottok 192 nye bekymringsmeldinger.

Eldre og syke

 • Avdeling for omsorg betjener 1211 brukere i hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) og 134 i sykehjem.
 • Antall permanente sykehjemsplasser har økt fra 128 til 134.
 • 118 personer har vært innlagt i døgn rehabilitering sengepost i 2013.
 • DMS (Distrikts Medisinsk Senter) har utført 788 dialysebehandlinger.

Fritid og kultur

 • På folkebiblioteket gjennomføres fra 2013 "Norskhjelpen" – et samarbeid med Røde Kors og frivillige der voksne som trenger øvelse i å snakke norsk møtes i en ettermiddag hver uke.
 • Biblioteket har også gjennomført 51 klassebesøk med orienteringer/bokprat.
 • Det gamle kunstgressdekket på Guldbergaunet ble skiftet ut etter å ha vært i bruk i 10 år. Det gamle dekket ble gjenbrukt på skoler og forskjellige idrettsanlegg i og utenfor kommunen.
 • Det ble satt opp 2 paviljonger på Guldbergaunet idrettspark til bruk for de som deltar i aktiviteter der.

Infrastruktur

 • I 2013 er det installert undergrunns søppelcontainere på 5 steder i sentrum.
 • Et omfattende adresseringsprosjekt der alle veger i kommune er gitt navn ble gjennomført.
 • Stor aktivitet innen utbygging ble utført med investeringsprosjekter for ca 70 mill.

Internt i kommunen

 • Det er tilsatt 36 personer i fast 100 % stilling, 48 personer i deltidsstillinger, og 60 personer i vikariater. I tillegg har ca. 110 personer fått stillingsutvidelse eller tilsetting/vikariat etter drøftinger med tillitsvalgte.
 • Som IA-bedrift har kommunen holdt fokus på inkluderende arbeidsliv for å forebygge sykefravær, jobbnærværet og "utstøting" fra arbeidslivet.
 • 50 praksisplasser for yrkesvalghemmede, som mottar ulike former for støtte gjennom NAV, og innvandrere som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger har hatt arbeidstrening i kommunens tjenesteområder i 2013.
 • Det har vært lærlinger i fagene Helsefagarbeider, barn- og ungdomsarbeider, kokk, IKT–service og kontor og administrasjon.
 • Kvalitetssystemet EQS (Extend Quality System) er tatt i bruk til samling av rutiner og prosedyrer og til avviksrapportering.

 

HENDELSER I 2013

 • 19. januar 2013 ble Melodi Grand Prix delfinale avholdt i friidrettshallen på Campus Steinkjer med hele 3.300 publikummere til stede. Produksjonsselskapet Eyeworks Dinamo var svært fornøyd med arrangementet og ønsket videre samarbeid med Steinkjer kommune om framtidige delfinaler.
 • Familiens Hus - Åpning.jpgFamiliens Hus ble åpnet i januar og er plassert i Rådhuset. Familiens Hus er en arena som gir god mulighet til samhandling rundt barn og familier som har utfordringer, og hvor de kommunale tjenestetilbudene i enhetene PPT, Barnevern, Avlastningsboligen for barn og unge og Barn og familie, samt spesialisthelsetjenesten ved BUPP og Habilitering for barn (Sykehuset Levanger), er delaktige.
 • Velferdsteknologi prøves ut i Steinkjer ved at to leiligheter ved Egge Helsetun er utstyrt med ny teknologi. Prosjektet er en del av det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet i regi av fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Steinkjer kommune er først ut med ny teknologi i en treningsleilighet hvor brukere tilbys å bo en periode. I tråd med mål for 2013 har det også vært fokus på innføring av elektronisk meldingsutveksling i kommunene og etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
   
 • Steinkjer skole var én av fire skoler som ble kåret til årets gullsekkfinalist. Premien på 100.000,- blanke kulturkroner gikk imidlertid til Iveland skole fra Aust-Agder. Gullsekken er en årlig prisutdeling knyttet til Den kulturelle skolesekken – en nasjonal satsing som skal bidra til at alle elever i norske skoler får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
   
 • 2013 var året for stemmerettsjubileet og Fredrikke Marie Qvam ble aktivt profilert.
   
 • I løpet av 2013 inngikk kommunen leasingavtale for to el-biler som går inn i kommunens felles bil-pool.  Ladesatsjoner på strekningen Trondheim-Steinkjer, og hurtigladestasjon på Steinkjer, gjør det mulig for oss å benytte disse bilene både på korte og lengre turer. Tiltaket er en del av kommunens klima- og energiarbeid forankret i klima- og energiplanen.
   
 • Gjennom gatelysplanen bytter kommunen ut 1500 gatelys med LED lys. Dette omfatter over halvparten av gatelysene og gjør at kommunens årlige strøm- og vedlikeholdsutgifter reduseres med ca. 1,5 mill. kroner.
   
 • 3. juni ble det etablert fire interkommunale øyeblikkelighjelp senger ved DMS Inn-Trøndelag. Pasienter henvises av fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger fra de fire samarbeidskommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer. Alle pasienter skal være undersøkt av lege før innleggelse ved DMS.
   
 • Felten rusomsorg flyttet inn i nye lokaler i Ogndalsveien 2 i juni. Felten ønsker å være til stede for de som bruker tilbudet gjennom å gi råd, veiledning og opprette kontakter med helsevesenet.   
   
 • Kommunen legger til rette for personer med demens og deres pårørende og inviterte til pårørendeskole.
   
 • Steinkjer kommune gjennomførte en revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Den beskriver hva som skal endres i Steinkjersamfunnet de neste fire årene. Som et ledd i dette arbeidet ble følgende spørsmål stilt kommunens innbyggere gjennom "folkestemmen": Hva slags samfunn vil vi ha? Hvilke forbedringer vil du være en del av? Kommentarene oppsummeres slik:
  Folkestemmen - si din mening.jpg
  • Et engasjement for bysentrumet: Torget, Rismelen og Kongensgata
  • Et engasjement for å "ta hele kommunen i bruk"
  • Et engasjement for "inkluderende møteplasser"
  • Et engasjement for kvaliteten på kommunens tjenesteleveranse
  • Et engasjement for arbeidsplasser til innbyggerne
  • Et engasjement for å benytte de folkehelsemulighetene som ligger i Steinkjers flotte nærhet til naturen.
 • Steinkjer voksenopplæring (VO) og flyktningetjenesten flyttet til Campus på Guldbergaunet før skolestart i august. VO og flyktningetjenesten er dermed lokalisert i tilknytning til den videregående opplæringen (Steinkjer videregående skole) på Guldbergaunet. Steinkjer Voksenopplæring er en skole i vekst. Skoleåret 2013-2014 har skolen ca. 400 elever.  35 nasjonaliteter er representert ved skolen. Den største gruppen er asylsøkere, gift med bosatte i kommune og arbeidsinnvandrere.


ØKONOMI

Avdelingenes netto driftsutgifter i 2013 (i 1 000 kr.):

Driftsutgifter_500x303.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudd
Steinkjer kommunes samlede driftsutgifter utgjorde i 2013 om lag 1,5 milliarder kroner. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 15,2 mill. kroner.

Det betyr at kommunen har brukt mindre penger enn det som var til rådighet.


Hvorfor besparelse i regnskapet
Det er flere grunner til at kommunen gikk med overskudd i 2013. I hovedsak forklares dette med:

 • den løpende drifta i avdelingene viser et mindre forbruk på om lag 7 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett
 • udisponerte frie inntekter (skatteinntekter og integreringstilskudd) utgjør 6,2 mill. kroner
 • fellesområde diverse utgifter / inntekter viser en samlet besparelse på 1,9 mill. kroner.

Overskuddet gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet ut over det som var budsjettert for 2013.

Mer i fond 
I fjor ble kommunens samlede fond styrket med 41,3 mill. kroner, hvor av frie driftsfond (disposisjonsfondet) utgjør 24 mill. kroner. Ved utgangen av 2013 utgjør fondene til sammen 150,7 mill. kroner. Av dette er disposisjonsfondet på 78,8 mill. kroner.
I 2013 ble det investert for 113,5 mill. kroner (av dette er 92,6 mill. kroner finansiert med låneopptak). Investeringene fordeler seg slik:

Søylediagram_500x209.jpg

Kommunen har ved utgangen av 2013 en lånegjeld på 1 021,8 mill. kroner som er 54,1 mill. kroner høgere sammenlignet med 2012. Kommunens netto lånegjeld d.v.s. brutto lånegjeld fratrukket utlån (f.eks. start lån) og ubrukte lånemidler var ved utgangen av 2013 kr. 34.253,- pr. innbygger.
 

                         Åpen_lys_og_glad_logo.jpg