Rådmannens budsjettforslag bygger på de forutsetninger som er lagt for kommunesektoren gjennom statsbudsjettet for 2013 og kommunale planer som: Kommuneplanen 2010-2013, Økonomiplan 2012-2015, Økonomidokument 2013 og budsjettrevisjoner. Rådmannens budsjettforslag representerer et driftsbudsjett på om lag 1,4 mrd. kroner og et investeringsbudsjett på 109 mill. kroner. Kommunens økonomiske stilling er styrket i løpet av de siste årene, men de økonomiske utsiktene for 2013 og økonomiplanperioden er likevel utfordrende og en må derfor være innstilt på fortsatt stramme budsjetter de nærmeste årene.

 Ved å styre ressursene inn mot de politisk prioriterte områdene, er det lagt opp til fortsatt
  • God kvalitet i skoler og barnehager
  • Tidlig innsats og bedre samordning av tjenester til barn og unge
  • God kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen
  • Samhandling og koordinering av helsetjenester med vekt på forebygging og rehabilitering
  • Godt vedlikehold, og utvikling, av infrastruktur og idrettsanlegg 
Kommunen har over noen år foretatt investeringer i skoleanlegg for godt over 200 mill. kroner og 2013 er siste året i perioden for opprustingsplanen. Kommunestyret vedtok tidligere i år ny struktur for de kommunale barnehagene. Rådmannen har fulgt opp dette med investeringsmidler i økonomiplan-perioden. I kommende planperiode videreføres også de satsingene som kommunestyret har vedtatt innenfor omsorg, vann og avløp.
 
Steinkjer står overfor betydelige velferdsutfordringer bl.a. det relativt høye antallet innbyggere utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.  Arbeidsledigheten har i snitt de siste 6 årene ligget på  3,25 % og antall uføre på 10,3 % i 2010. Legges dette sammen med tallet på de som er i en arbeidsavklaringsfase, viser dette at ca. 16,5 % av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Steinkjer. Dette tilsvarer i underkant av 4 000 personer.
 
Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert i Steinkjer de siste årene, men det er økning i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen 18-24 år. I tillegg gir et høyt frafall fra videregående skole grunn til bekymring.
 
Barneverntjenesten har de siste 3 årene mottatt ca. 180-200 nye bekymringsmeldinger om barn pr. år og ca. 90 barn er/har vært plassert i fosterheimer. 
 
I kommende planperiode er det av stor betydning at det satses for å snu denne trenden både med hensyn til det menneskelige aspektet og den økonomiske utviklingen. Kommunen har de siste årene lagt vekt på å prioritere ressurser til forebyggende arbeid og samhandling på tvers av avdelinger. Rådmannens budsjettforslag finner ikke svar på alle disse utfordringene, men styrket ressursinnsats innenfor flere områder bidrar forhåpentligvis i rett retning. Kommunen må imidlertid være innstilt på at dette må løses over tid.
 
Rådmannen har i budsjettforslaget lagt vekt på at de ressurser som stilles til rådighet for avdelingene må samsvare med forventet tjenesteproduksjon. Det har derfor vært nødvendig å prioritere en økning av budsjettrammene for avdelingene uten at dette gjør seg utslag i flere kommunale tjenester. Dette gjelder vikarutgifter innenfor omsorg og skole, utgifter til spesialundervisning, barnevern, økonomisk sosialhjelp, samhandlingsreformen og kommunale veger for å nevne noen.
 
Det budsjetteres med et netto driftsresultat på om lag 0,7 % for 2013. Dette er lavere enn det som statlige myndigheter anbefaler. Det er svært viktig at kommunen bygger bufferfond for å skape økonomisk handlingsrom både for å kunne håndtere eventuelle svingninger i finansmarkedet og uforutsette utgifter. Driftsresultatet foreslås derfor økt i økonomiplanen. 2013 må ses som et år hvor det har vært viktig å sikre realistisk budsjettering innenfor alle tjenesteområder gjennom tilpasning av tjenesteproduksjonen til inntektsnivået.
 
Rådmannen har i budsjettforslaget innenfor flere områder forutsatt å opprettholde og videreutvikle enkelte tjenester gjennom effektivisering. Kommunens rolle og oppgaver utfordres gjennom økte krav til effektivisering. Dette skjer samtidig som befolkningens forventninger til kvalitet på tjenestene, og grad av valgfrihet og brukermedvirkning, øker.
 
Steinkjer kommune har ca. 1 600 ansatte som bidrar til tjenesteproduksjon og et godt lokalsamfunn hver dag. Kompetente og motiverte medarbeidere gir gode tjenester. En av de største utfordringene fremover vil være å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Steinkjer kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, gis utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. Kommunens nye arbeidsgiverpolitikk vil møte disse utfordringene på en offensiv måte og sikrer gode endrings- og effektiviseringsprosesser.
 
Kommunens tjenesteyting utføres i all hovedsak gjennom kommunen som organisasjon. Innenfor enkelte områder kjøpes tjenester (f.eks. sykeheimsplasser, omsorgstjenester, kommunaltekniske oppgaver, brannvesen (osv.). Prisen på disse tjenestene reguleres årlig og med et minimum som omfatter lønns- og prisveksten. Tjenesteytingen kommunen utfører selv priskompenseres i mindre grad og omfattes av effektiviseringskrav i tillegg. Denne situasjonen er krevende for områder som f.eks. skole, helse og pleie- og omsorgstjenestene.
 
Kommunestyret har gjennom kommuneplanen vedtatt følgende som overordnet mål for kommunen:
 
               Steinkjer – en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag.
 
Med basis i dette og de underliggende beskrivelser har kommunestyret vedtatt prioriteringer og tiltak som ligger til grunn for kommunens arbeid mot måloppnåelse. Dette har vært utgangspunktet for rådmannens arbeid med et målstyringssystem på overordnet nivå og for den enkelte avdeling. Det understrekes at dette dokumentet er en førsteversjon av budsjettdokumentet som inkluderer målstyringssystem hvor hensikten er å styrke oppfølging og styring av kommunens virksomheter, og systemet skal videreutvikles i kommende plandokumenter. Avdelingene skal følge opp med virksomhetsplaner på sine tjenesteområder.
 
Steinkjer kommune har et godt og effektivt tjenestetilbud og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Gjennom bevisste prioriteringer og god styring skal vi sikre dette både på kort og lang sikt.


Trond Waldal
økonomisjef