- LHL har vært en god eier av AS REKO, og jeg vil takke LHL for at de nå gir oss muligheten til å få samme eierskap i vekstbedriftene våre, og gjennom det i enda større grad lykkes med å få flere i arbeid, sa Anne Berit Lein mandag i forbindelse med at hun signerte avtalen med LHL Steinkjer.

Steinkjer kommune er pr. i dag medeier i to vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter: Inn-Trøndelag Vekst AS (som eier VIDU AS) og Reko AS. En utredning har vist at det er et åpenbart potensiale i et nærmere samarbeid mellom vekstbedriftene, men ettersom Reko AS delvis var i privat eie, vanskeliggjorde dette et mulig samarbeid eller sammenslåing.

Slås sammen i konsernmodell

Kommunene Steinkjer og Inderøy eier fra før 50,2 % av Reko AS, mens 49,8 % har vært eid av LHL Steinkjer.

I aksjonæravtalen mellom eierkommunene i Inn-Trøndelag vekst AS er det tatt høyde for et fremtidig 100 prosent kommunalt eierskap i Reko AS, og det er enighet om at Snåsa kommune går inn på eiersida i Reko AS, i tillegg til Steinkjer, Verran og Inderøy kommune.

Kastvollen i egen klausul

Kjøpesummen det er enighet om er 6,5 millioner kroner. I tillegg er det enighet om en klausul i avtalen knyttet til Kastvollen Rehabiliteringssenter: «Dersom Kastvollen Rehabiliteringssenter helt eller delvis skilles fra Reko og selges og med netto gevinst (etter at gjeld og eventuelle andre kostnader/utgifter er fratrukket), skal LHL ha 30% av netto overskudd. Denne klausulen gjelder i 10 år fra aksjene i Reko overdras til kjøper».

I sakspapirene til kommunestyremøte i Steinkjer 28. oktober, ble det understreket at det ikke foreligger noen intensjon om salg av Kastvolden, tvert imot anses Kastvolden som et sentralt element i den videre drift.

Økt behov for arbeidsinkludering

I Steinkjer kommune står ca. 4400 personer mellom 16 og 66 år utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, noe som utgjør hele 30 prosent av befolkningen. For å redusere utenforskap er det ønskelig å få flere inn i arbeidslivet.

Kommunestyret satte i desember ned et ad hoc-utvalg som jobber med en egen inkluderingsstrategi for Steinkjer. Utvalgets arbeid legger blant annet vekt på tidlig innsats og forebygging, arbeidsinkludering og økt bruk av vekst – og arbeidsmarkedsbedrifter.

Med et heleid kommunalt selskap som vil gi flere muligheter for samarbeid mellom vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter, mener Steinkjer kommune at vi er på riktig vei.

- Dette det viktigste byggeprosjektet i Steinkjer for økt arbeidsinkludering og redusert utenforskap. Jeg vil takke LHL for en tillitsfull og god dialog gjennom hele prosessen, sier ordfører Anne Berit Lein.