På bildet: Ordfører Bjørn Arild Gram, omsorgssjef Iren Hovstein Haugen og representanter fra Madsen Bil AS.

Bilene leases fra Madsen Bil AS og skal benyttes i avdeling omsorg, hovedsakelig av hjemmesykepleien. En skal til enhet renovasjon.

Leasing har vært kommunens måte å anskaffe arbeids-biler på, gjennom flere år.  Politisk er det ønskelig at flere biler blir  el-biler og at bilene kan gå over fra å være leaset til å bli i kommunens eie.

Å lease el-biler er i dag noe dyrere enn å lease bensinbiler.  Det er også behov for flere ladepunkter enn de vi i dag har, da det inntil nå har vært to el-biler på rådhuset med hver sin lader.

Avstandene i Steinkjer kommune gjør at det i dag ikke er mulig å gå fullt og helt over til bruk av el-biler, men el-bilparken er mer mangedoblet med den overtakelsen som skjer 26.04.

Saksopplysninger fra sak i februar d.å,. behandlet i hovedutvalget for helse- og omsorg og formannskapet :
Innenfor avdeling for omsorg leases et stort antall biler hovedsakelig til bruk innenfor hjemmetjenesten oghjemmesykepleien. Leasingperiode for de biler som benyttes i dag går ut vinteren/våren 2016. I den forbindelse har det vært gjennomført en anbudskonkurranse på leasing av biler for en ny periode på 3 år. Nye kontraktspartnere er LeasePlan og AutoPlan.


Kommunestyret har i forbindelse med behandlingen av Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 bl.a. vedtatt følgende (pkt. 5 n):

Steinkjer kommune skal ha en mest mulig miljøvennlig bilpark, innenfor akseptable økonomiske rammer og de funksjonskrav til bilbruken som må ligge i bunn. Kommunestyret ber rådmannen om raskt å gjennomføre en analyse som ser på hvilke krav kommunen må ha til sin bilpark, og hvordan dette kan møtes av en så miljøvennlig bilpark som mulig. Sak om dette legges fram for Hovedutvalg for Teknisk, miljø og naturforvaltning. Målsettingen om en miljøvennlig bilpark praktiseres dessuten omgående i forhold til mulighetene som ligger i anbudsprosessen for ny leasingperiode for biler i kommunen.

Valget av el-biler innenfor enkelte områder er isolert for kommunen en merutgift innenfor drift som anslagsvis utgjør kr. 177.000,- pr. år. I tillegg kommer som engangsutgift i 2016 logoer på el-bilene, en utgift på anslagsvis kr. 10.000,- pr. bil - totalt kr. 100.000,-. Samlet merutgift kr. 277.000,- må også rapporteres i kommende budsjettavviksanalyse, men inndekning må vurderes nærmere av rådmannen.

Som engangsutgift innenfor investering kommer ladestasjoner.

Behovet for strøm til el-bilene innenfor omsorg antas å kunne dekkes gjennom normalladning der bilene står parkert over natten. Det anbefales å etablere en hjemmeladestasjon til hver av bilene som anslagsvis koster kr. 20.000,- pr. stasjon. Samlet investeringsutgift anslagsvis kr. 200.000,- forutsettes dekket av budsjettert investeringsutgift i 2016 til etablering av ladestasjoner (samlet bevilgning kr. 500.000,-).

 

Kari Aarnes