Den vil gjelde for perioden 2015-2018, og arbeidsdel i forhold til strategien vil bli oppdatert underveis. Kommunen har  betydelig erfaring fra en rekke omfattende FoU-aktiviteter gjennom en årrekke. Både administrativ og folkevalgt ledelse har prioritert kunnskapsutvikling og -bruk som grunnlag for å fremme lokal forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Nå legges erfaringene sammen med planer inn i en helhetlig strategi.

Strategien omfatter FoU-aktivitet både internt i kommuneorganisasjonen, blant næringsaktører og kunnskapsleverandører, samt innen sivilsamfunnet/ frivilligheten. Dette betyr at Steinkjer kommune er avhengig av både gode interne rutiner og gode allianser med en rekke eksterne aktører, for å oppnå intensjonen med FoU-strategien. Innholdet i strategidokumentet er derfor basert på modeller for samskaping.

Arbeidet med strategidokumentet bygger blant annet på innspill fra FoU-aktører og sentrale samarbeidspartnere for Steinkjer kommune:

 

  HiNT

  Mittuniversitetet

  Steinkjer Næringsforum

  KS Midt-Norge

  KUN

  Senter for 
  Omsorgsforskning NT

  Smart Grid Services Cluster

  Inderøy kommune

  TFoU

  HUNT Forskningssenter

  Innovasjon Norge NT

  Verran kommune

  Sintef

  Helse NT

  Trøndelags Europakontor, 
  Horisont 2020 Trøndelag

  Snåsa kommune

  NTNU

  Damvad

  RFFMidt

  Trondheim kommune

  HiST

  Husbanken Midt-Norge

  Fylkeskommunen i NT

 

  TISIP

  Kunnskapsparken i NT

  Mære landbruksskole,
  Utviklingsavdelingen

 


 

Les dokumentet her