Riksantikvarens kommunerangering

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning. Resultatene viser at stadig flere kommuner gjør en større innsats for å ta vare på kulturarven. Det er også flere kommuner som har svart på kulturminnespørsmål for 2015.

KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. På spørsmål som ikke er svart på, er det gitt null poeng. Færre kommuner enn i fjor har null poeng i år.

Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av lokale kulturminner.

Spørsmålene vi har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er

  • Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
  • Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
  • Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
  • Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
  • Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

 

Robert Øfsti