Mottatte høringsinnspill

Formannskapets behandling av høringssaken- utsending på høring

Formannskapet i Steinkjer behandlet i møte 23.06.22 sak «Steinkjer 2025- kunnskapsgrunnlag og foreløpige anbefalinger». Følgende vedtak ble gjort:

"Saken sendes på høring med flertallsforslaget fra SP og V, forslaget fra AP, SV og UAVH og kommunedirektørens innstilling. Høringsfrist 15.august 2022. Det legges opp til behandling i råd, hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i september"

Her finner du særutskrift fra formannskapets møte, de ulike forslagene og kommunedirektørens innstilling:

Kunnskapsgrunnlaget

 

Kommunedelsmøter mars-mai 2022

Som et ledd i prosjektet Steinkjer 2025 ble det i mars- mai gjennomført møter i alle kommunedelene i Steinkjer. 

I. disse arbeidsmøtene treffes inntil 30 lokale representanter og inntil 10 representanter fra kommunens administrative og politiske ledelse. Formålet med møteserien er å framskaffe et godt grunnlag for videre utviklingsprosesser i hele kommunen.- fram mot 2025 og videre mot 2040. 

Lokale representanter rekrutteres lokalt- via lokale bolystgrupper eller tilsvarende.

Dato Kommunedel Storark gruppearbeid
14.03 Binde PDF
16.03 Kvam PDF
23.03. Folla PDF
28.03 Ogndal PDF
30.03 Byafossen PDF
04.04 Sparbu PDF
19.04 Malm PDF
25.04 Beitstad PDF
27.04 PDF
09.05 Henning PDF
19.05 Sentrum/Egge PDF

 

Møter med andre

I tillegg til møtene med kommunedelene er det også gjennomført flere andre møter: 

Dato Møte med Storark gruppearbeid
23.05 Kommunale ledere PDF
24.05 Kommunestyret PDF
03.06 Elevrådene fra alle skolene Referat oppsummeringer
    Tankekart læringsmiljø
    Tankekart læring
    Tankekart drømmeskolen

 

Annen grunnlagsinformasjon

Her legges det ut annen relevant grunnlagsinformasjon:
 

Framskriving elevtall barneskolene