PÅGÅENDE UTBYGGINGSPROSJEKTER

Grensevegen / Bergvegen
Grensevegen har blitt rehabilitert for å få effekt av separering lenger ut på anlegget, samt unngå for mye overvann inn på anlegget i Svedjanveien. Man skal legge fast dekke; inkludert resten av Bergveien. Prosjektet omfatter også Movegen og Reinavegen. VA-arbeid er nå ferdig i Reinavegen / Movegen / Grensevegen, og i Bergvegen. Asfaltering gjenstår. Ferdig i løpet av november.
For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Rismelen aktivitetspark
Fullført prosjekt består av 2 deler.1. del av anleggsarbeid ble ferdig sommer 2017. Ytterligere løsninger må nå bearbeides. Dette for å komme innenfor akseptable rammer. Omarbeidelse av prosjektet resulterer forskyvning av planlagt sluttidspunkt, som opprinnelig var planlagt til Steinkjerfestival 2019. For henvendelser og informasjon kontakt:
anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Skjeftevegen og infanterivegen VVA.
Skjeftevegen er rustet opp med bredere fortau og utskifting av ledninger. I tillegg er det det etablert fellesrenovasjon. Legging av kantstein er utført. Øvre del av Infanterivegen er ferdig mtp. separering. Tranavegen og trana er også separert. Grunnet en del pålagte endringer og tillegg, har entreprenør bedt om ny sluttfrist mht. ferdigstillelse av Skjeftevegen og Infanterivegen i fht. opprinnelige planer.  Begge veiene planlegges imidlertid ferdig asfaltert innen utgangen av november. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Strandveien – Sørsileiret (Nersannan)
Gjelder kloakkering i området CircleQ (Statoil) . Arbeid er startet vedr. separering av avløp fra boligblokker på Nedre Sannan. Ny avløpspumpestasjon skal monteres ved P-plass sør for boligblokkene og ny pumpeledning graves videre sørover i gang- og sykkelveg frem til eksisterende kummer/ledningsnett ved Statens Hus. Arbeid vil pågå ut november og gangs- og sykkelvegen vil bli reasfaltert. Utførende entreprenør er Letnes Entreprenør as.
For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

Kvam - Flekstad overføringsledning (avløp til pumpestasjon på Kvam).
Gjennomføring av arbeidet har stått på vent siden 2013 grunnet fredede kulturminner i området. Steinkjer kommune har nå fått dispensasjon fra riksantikvar til å starte selve gravearbeidet.  Utredningsarbeid vedr. av kulturminner startet senvinter/vår 2018 og arkeolog vil bistår med overvåkning av 2-3 stk. kulturminner. Anlegget omfatter også bygging av en kloakkpumpestasjon på Veines og en pumpeledning langs E6 til Kvam sentrum. I alt blir det 1750 m med ledninger hvor mesteparten blir pumpeledninger. Med dette anlegget kan det gis pålegg om tilknytning til ca 15 husstander på strekningen fra Kvam sentrum til Flekstad/Veines, 13 husstander på Guin og 7 husstander på Gjerstad. Arkeologisk overvåkning er ferdig. Anleggsstart i november. Anlegget skal være ferdig til 16. mai 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: bjornar.valoen@steinkjer.kommune.no. 

Heggesenget
Rehabilitering av ledningsnettet. Behov for separering for å avlaste ledningsnettet langs Byaelva..  Likedan videreføring av rulleskitrase (frem til foten av fjellet). Prosjektering av hele området skjer i 2 etapper. Videreføring av traseen opp til skistadion blir et eget prosjekt man gjennomfører i etterkant. Her vil vannforsyning i Åsvegen inkluderes i prosjektet. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no 

Tuvlivegen Mære, etappe 3
Vei- og avløpsanlegg. Arbeid pågår. Ferdigstillelse estimeres til oktober 2019.
For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no  

Bussholdeplass / parkeringsplass – Henning skole
I forbindelse med trafikksikringstiltak pågår nå anleggsarbeid mtp. ny tilkomstvei for buss. Opparbeidelse av ny parkeringsplass nedenfor skolen, i tillegg til oppgradering av veg mellom parkeringsplass og skole inngår også. Tilkomstvei for buss er ferdig. Opparbeidelse av ny parkeringsplass nedenfor skolen ferdigstilles vår 2019. For henvendelser og informasjon kontakt:  erling.overrein@teinkjer.kommune.noUTBYGGINGSPROSJEKTER  SOM  ER  KLAR  FOR  ANLEGGSTART
 

Kloakkpumpestasjon øst for Lømsen
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.  Med bakgrunn i at stasjonen betjener så mye som 5 husstander, er det naturlig i henhold til tidligere praksis og gjeldende rutine at den bekostes og driftes av kommunen. Samtidig må alle nye ledninger internt i området bekostes av den enkelte. Dette gjelder først og fremst de 3 boligene nede ved Lømsen og hvor det blir maks 50 m ledning på hver bolig. Leverandør er valgt, og gjennomføring og ferdigstillelse estimeres til januar 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no

 

PROSJEKT SOM ER UNDER PROSJEKTERING / INTERN PLANLEGGING
 

Fergeland / Tranamarka
Breddeutvidelse og reasfaltering fra Ogndalsvegen og helt opp til avkjørsel inn til Tranamarka avfallsmottak. Fra Ogndalsvegen og 1500 m oppover (må utarbeides ny reguleringsplan) tas det sikte på å etablere fortau på den ene siden av vegen og denne strekningen utstyres med gatelys.  Anleggsstart estimeres førjulsvinter 2018. For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Rulleskitrasé fra Campus til skistadion
Hele anlegget består i oppgradering/etablering av en sammenhengende turveg/rulleskitrasé fra Campus på Guldbergaunet via Håkkadalsbrua langs Steinkjerelva til Byaenget, og videre opp til eksisterende rulleskiløype fra skistadion. Byggetrinn 1 (oppgradering Håkkadalsbrua til Byaenget) er opprinnelig planlagt ferdig i første halvdel av 2018.Geologiske fagvurderinger tilsier at man må utrede geologiske forhold ytterligere vedr. anlegget. Grunnundersøkelser skjer i 2018.Dette i forbindelse med elva. Dette forsinker fremdrift og planlagt ferdigdato er ikke mulig å angi. Realistisk vil det ikke bli anleggsstart før 2019.For henvendelser og informasjon kontakt:
 anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no  

Gamle Kongeveg til Våttavegen
Separering av avløpsledning. Sammenbindingen vil gi sammenhengende separatsystem fra Heggesåsen og Vammen ned til hovedledningen som fører avløpet til Løsberga renseanlegg.
Har fått klarsignal fra arkeolog og geolog. Tidspunkt for anleggsstart er usikkert – ferdigstillelse er satt til nov.2019. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Byafossen
Vann- og avløpsanlegg. Arkeologiske avklaringer er gjennomført. Anbudsfrist er satt til 31.10. Evaluering av anbud pågår. For henvendelser og informasjon kontakt: torger.wisth@steinkjer.kommune.no 

Bussholdeplass / parkeringsplass – Stod Idrettshall
I forbindelse med trafikksikringstiltak ser man nå på detaljløsning for overnevnte anlegg. Prosjekteringsarbeid pågår. Anleggsgjennomføring opprinnelig planlagt i løpet av 2018. Uavklarte planer vedr. utbygging av hall resulterer i at prosjektet utsettes til 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: erling.overrein@steinkjer.kommune.no

Ølvegata nord – rehab. vann og avløp
Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann.
Tar sikte på anleggsstart vinter 2019.For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Gaulstad ny grunnvannskilde
Kartlegging og gjennomføring av boring etter ny vannkilde skal utføres. Anlegget omfatter 13 boenheter / 3 gårdsbruk. Vurdering i etterkant i fht. valg av kilde.

For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  

Veldamelen avløpsrenseanlegg
Eksisterende anlegg med kjemisk rensinger bygd i 1993. Bakgrunnen for behovet for rehabilitering/ombygging av anlegget ligger ikke i slitasje eller dårlig renseeffekt, men   i hensynet til HMS for våre driftsoperatører. Anlegget er feildimensjonert/konstruert på en måte som gjør at det dannes store mengder kjemisk gass, spesielt fra slamlagrene. Det er gass av typen hydrogensulfid, som er regnet som svært helseskadelig. Forholdene med lukt og gassdannelse er på et nivå som tidvis gjør det uforsvarlig å utføre arbeid både i og utenfor anlegget. Spesielt tømming av slamlagre utsetter driftsoperatørene for gass. Rambøll prosjekterer anlegget. Kontrahering av leveranse av bygg og maskineri er estimert til desember 2018.

For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no  

Pumpestasjon Lundflata (336)
Det er nødvendig å erstatte det eksisterende anlegget. Planlegges med komplett hus. Anlegget betjener Lundflata (Søndre Egge). Evaluering av tilbud pågår. Estimert ferdigstillelse i løpet av februar 2019. For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  

Sunnan renseanlegg (338)
Eksisterende anlegg er ikke kapabelt til å yte i forhold til nye og strengere utslippskrav. Dagens anlegg er kun biologisk, og et nytt anlegg vil også ha en kjemisk funksjon for rensing av fosfor.
Anbud legges ut november 2018. Innkjøring estimeres  til sommer 2019.
For henvendelser og informasjon kontakt: kmh@steinkjer.kommune.no  

Pumpestasjon Rismelen (337)
Erstatter gammelt utstyr. Evaluering av tilbudte løsninger pågår. For henvendelser og informasjon kontakt: anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no

Sparbu sentrum
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er så vidt påstartet.
For henvendelser og informasjon kontakt:  : torger.wisth@steinkjer.kommune.no

Indre Nordsileiret
Et meget omfattende VA-anlegg som vil bestå av flere etapper. Intern planlegging er så vidt påstartet.
For henvendelser og informasjon kontakt: einar.novik@steinkjer.kommune.no

PROSJEKT SOM SKAL PROSJEKTERES

(Ennå ikke lagt ut på Doffin)
Vannforsyning nord for Kvam 3 (Nødal – Snåsa)
Det planlegges å videreføre kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa.
Før prosjektering av denne etappen er man avhengig av å innhente erfaringer fra sluttresultatet av utført etappe 2. Kartleggingsarbeid / forprosjektering er utført. Underlaget benyttes i etterfølgende prosjekteringsarbeid. For henvendelser og informasjon kontakt erling.overrein@steinkjer.kommune.no

  

 

ANLEGG FERDIGSTILT 2017

·         Ogndal skole sammenbygging i 2 etasjer

·         Utbygging Skarpnes skole

·         Utbygging – gatelysplan del 3

·         Brannheia – fra Lægran

·         Ogndal skole – sammenbygging 2 etasjer

·         Skarpnes skole – arealutvidelse

·         Brandheia fra Lægran

·         Kulvert stasjonsområdet – vest for jernbanen

·         Bjønnabætta Sparbu

·         Lysheim kloakkrenseanlegg

·         Fergeland / Tranamarka – 1.etappe.

·         Kvam skole

·         Søndre Egge barnehage

·         Svedjanveien / Einerveien (VA)Asfaltering i 2018

·         Klettamyra / Slettvoldvegen – Beitstad

·         Kjerkhenningvegen

·         Fjellvegen Beitstad

·         Oppgardering av parkeringsplass på Guldbergaunet

·         Bardalsvegen, S-Beitstad

·         Bullingveien (Sparbu)Forsterkningsdelen er ferdig, asfaltering gjenstår - 2018

·         Holtanvegen, Stod

·         Nordsihaugen, Steinkjer

·         Parkeringsplass Lø skole – trafikksikringstiltak

·         Solvangveien (asfaltering 2018)

·         Kvamstrøa (asfaltering 2018)

·         Vollavegen – Leiravegen     Grunnarbeid ferdig, men asfaltering skjer i 2018

·         Sognanveien                        Grunnarbeid ferdig, men asfaltering skjer i 2018

·         Bjørdalsvegen                      Grunnarbeid ferdig, men asfaltering skjer i 2018


ANLEGG FERDIGSTILT 2018

·         Røysing renseanlegg

·         Vannutbygging Dyrstad – Gulling (7125)

·         Kvamstrøa (7508)

·         Vannutbygging Kvam etappe 2 (7127)

·         Vannutbygging Stigem – Figgadalen (7128)

·         Arnungveien / Høvdingveien – VVA

·         Otto Sverdrups / Tranavegen VVA (7505)

·         Svedjanvegen øverst (7512)

·         Sunnan avløpspumpestasjon (7426)

·         Svedjanvveien  - øverst (7512)

·         Skoggata VVA (7514)

·         Videreføring Kirkegata (7515)