Hvem har rett til fri skyss?

Grunnskoleelever som har bostedsadresse i skolekretsen med

  • lang skolevei:

    • mer enn 2 km for 1. klasse

    • mer enn 4 km for 2. - 10. klasse

  • farlig/vanskelig skolevei

  • funksjonshemming

  • sykdom/skade

Delt omsorg

Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss fra begge foreldrens heimer dersom øvrige vilkår til skyssrett er oppfylt.

Farlig skoleveg

Kommunen plikter å sørge for gratis skoleskyss selv om skoleveien er kortere enn 4 km (2 km for 1. klasse), dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

I lenken under følger en oppdatert oversikt over strekninger som blir definert som særlig farlig eller vanskelig med virkning fra 01.08.2016. Dette er å betrakte som enkeltvedtak for de det gjelder. Vedtaket gjelder til annet vedtak blir fattet.

 Farlig skolevei - prinsippvedtak

De som ikke faller inn under dette vedtaket, men som mener å ha en særlig farlig eller vanskelig skolevei, må søke om dette på fastsatt skjema. Disse søknadene vil bli vurdert i de enkelte tilfellene.

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema

Det er Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyssen i Trøndelag, mens skysselskapet AtB har ansvar for den daglige organiseringen og utførelsen av skyssen.

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på Trøndelag fylkeskommune og AtB sine nettsider:

Skoleskyss Trøndelag fylkeskommune

 Skoleskyss AtB