Informasjon om coronasituasjonen 30.08.21 
sektor skole

Det har de siste ukene vært enkelte smittetilfeller på noen skoler i Steinkjer. Det pågående utbruddet på Steinkjer er oversiktlig med kjente smitteveier og den økte smitten både nasjonalt og lokalt er ikke uventet. Noen elever har opplevd å ha måttet teste seg flere runder og vi har forståelse av at det er krevende for både elever og familier. Testingen er testregime som må følges for at eleven skal være fritatt karantene. Dette er en konsekvens av at vi skal ha elevene på skolen og testingen er i henhold til regjeringens anbefalinger. 
 
Testing ut av karantene foregår etter nasjonale retningslinjer: 
Elevene skal følge den informasjon om testing og karantene som gis fra smittesporer eller skolen. Dag 1 blir satt i beskjed fra skolen. 

 • Elevene på barneskole tester på dag 1, og på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Ved negativ hurtigtest på dag 1 skal eleven tilbake på skolen 
 • Elevene på ungdomsskolen tester seg på dag 1, 3 og 5. Ved negativ hurtigtest på dag 1 skal eleven tilbake på skolen 
 • Det er ikke karantene i påvente av testsvar på dag 3-5 testingen 
 • Testregimet beskrevet ovenfor må følges for at eleven skal være fritatt karantene 

Det er viktig å presisere at elevene skal på skolen så mye som mulig og det gjeldende testregimet er en villet strategi fra nasjonale myndigheter. Skolene er fortsatt på grønt nivå og forholder seg til den nasjonale smittevernveilederen.  

Vi presiserer at alle (også fullvaksinerte) skal holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer som kan være forenlig med Covid-19. 

   
Gisle Almlid-Larsen, sektorleder skole  
Sunniva J.N. Rognerud, kommuneoverlege 


 


Barnehage- og skolestart august 2021

Informasjon om korona (lagt ut ved skolestart)
Steinkjer kommune er fortsatt på grønt nivå i trafikklysmodellen. Skole og barnehagehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det er likevel fortsatt viktig å huske:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen/skolen, selv med milde symptomer.
 • Det er viktig å holde avstand der det er mulig
 • Normalt renhold og god håndhygiene.

Nye smittevernveiledere
Fra nasjonale myndigheter er det varslet full gjennomgang av smittevernveilederne i skole og barnehage. Det er ennå ikke kjent når veilederne kommer og fra når de skal gjelde. Nærmere informasjon kommer.

Testing kan erstatte karantene for barn
Fra og med 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene for barn og elever under 18 år. Hvis en person får påvist korona, kan barn som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Hensikten med endringen er å legge til rette for en mest mulig normal hverdag for barn og unge.

Anbefalt retningslinje for personer over 13 år (aktuelt i ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet)

 • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av antigen hurtigtest fremfor PCR gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra skole.
 • Deretter test på dag 3 og dag 5. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.

Anbefalt retningslinje for barn i barnehage og barneskole (barn inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole)

 • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av antigen hurtigtest fremfor PCR gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra barnehage og skole.
 • Deretter test på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.


Se mer informasjon på Helsedirektoratets nettside.

 Tidligere utlagt informasjon finner du nedenfor

Informasjon om covid-19 situasjonen på skolene (oppdatert 03.02.21)

Det er trygt for barn å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontakt-smitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om- koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona--- informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole? Anbefalinger fra FHI (oppdatert 03.02.21)

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen (Oppdatert 03.02.21)

Skolen skal finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke(kortvarig fravær under en uke), og elever som er i karantene og isolasjon(langvarig fravær over en uke). www.udir.no

Ved kortvarig fravær inntil en uke

    - Opplæring foregår gjennom ulike læringsplattformer. Læringsplattform kan være både digital og papirbasert.
    - Elevene jobber etter trinnets arbeidsplan/periodeplan/ukeplan
    - Foreldre bistår skolen med å følge opp skolearbeidet. Læremateriell kan hentes av foreldre etter avtale med skolen

Kommunikasjon med skolen:

 • Skolen har kontakt med elev/foreldre via mail og digital læringsplattform
 • Kontaktlærer er i tidsrommet 0800-1500 kontaktperson mellom skole og heim.

Ved langvarig fravær over en uke

    - Opplæringen foregår gjennom ulike læringsplattformer. Læringsplattform kan være både digitalt og papirbasert.
    - Skolen må gi eleven opplæring med jevnlig kontakt som gir eleven støtte og tilbakemelding
    - Elevene får opplæring beskrevet i en tilrettelagt arbeidsplan/periodeplan
    - Elever som ikke har tilgang til pc/nettbrett får, ved kapasitet på skolen, låne fra skolen. Denne signeres ut av foreldre
    - Opplæringen dokumenteres av kontaktlærer i elevmappe. I tillegg brukes det digital læringslogg www.udir.no
    - Foreldre bistår skolen med å følge opp skolearbeidet. Læremateriell kan hentes av foreldre etter avtale med skolen

Kommunikasjon med skolen:

 • Skolen skal ha jevnlig kontakt/dialog med eleven.
 • Kontaktlærer er i tidsrommet 0800-1500 kontaktperson mellom skole og heim.

Ved stengte eller delvis stengte skoler foregår undervisningen for berørte elever etter prinsipper for fjernundervisning i Steinkjer kommune.

Viser til tips fra UDIR om undervisning hjemme i coronasituasjonen.

Sektorleder skole
Gisle Kristian Almlid-Larsen

Leie av lokaler i skoler og barnehager (oppdatert 03.02.21)

På bakgrunn av smittesituasjonen lokalt har i dag oppvekstetaten, Steinkjerbygg og kommuneoverlegen bestemt at det åpnes for utleie av gymsaler på skolene i Steinkjer kommune. Dette gjelder for barn i grunnskolealder. Andre lokaler holdes fortsatt stengt for utleie inntil videre og situasjonen blir fortløpende vurdert. 

For å opprettholde smittevernet vil det bli iverksatt følgende tiltak:

 • Intervall på 15 minutter mellom hver gruppe som skal bruke lokalene (dette for at barna fra ulike grupper ikke skal ha kontakt, og for at kontaktpunkter skal bli rengjort)
 • Kun ett toalett ved hver gymsal er åpent, garderobene kan IKKE brukes
 • Ribbeveggene er stengt
 • Leietaker må medbringe eget utstyr (inkludert desinfeksjonsmiddel)
 • Hver gruppe må renholde kontaktpunkter (dørhåndtak, lysbrytere, armatur på vask etc) før neste gruppe kommer inn i lokalene
 • Steinkjerbygg utfører renhold på toalettet som er brukt før skolen starter