Informasjon til foresatte i skole (datert 29. mai)

Regjeringen har kommet med endringer i smittevernveilederene for skolene.

Vi går over fra rødt nivå til gult nivå, som medfører at det åpnes opp for mer normal skoledrift. Det legges opp til at skolene kan gå tilnærmet som normalt med de vanlige klassene og avstandsbegrensningene i klassene tas bort.

Barnetrinn:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Trinnvise kohorter på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Ungdomsskole

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever sså langt det er mulig
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
  • Holde avstand i pauser/friminutt

Skoledager
Skolene skal prioritere 1.-4. med hver dag på skolen og 7. og 10. minimum 4 dager i uken. De resterende minimum 2 dager i uken. Resten skal være hjemmearbeid eller fjernundervisning.

Skolene forholder seg til følgende: Småtrinnet kan fra tirsdag åpne for normale klasser. Elevene vil gå på skolen hver dag.

Skoleskyss
Dessverre kan utfordringer med kapasiteten på skoleskyss medføre at vi ikke får til å gjennomføre regjeringens målsetting om tilnærmet normal skoledrift. Skoleskyssen har foreløpig andre smittevernregler og må forholde seg til de gjeldende reglene. Leverandør av skoleskyss har ikke kapasitet til å øke antall busser. Kommunen er i dialog med leverandør om løsninger på dette.

Dette medfører at skolene ikke klarer å tilby likt skoletilbud. Noen skoler åpner som tilnærmet normalt på tirsdag, mens andre fortsetter med ulike dager på skole og med fjernundervisning. Den enkelte skole informerer om hvordan det blir for sine elever.

 

 

Informasjon til foresatte i barnehage (datert 29. mai)

Regjeringen har kommet med nye endringer i smittevernveilederen for barnehagene som gjelder fra og med 2. juni.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Vi går nå fra rødt over på gult nivå, som gjør det mulig å nærme seg en mer normal barnehagedrift og åpningstider.

Regjeringen legger opp til at barnehagene kan bruke hele neste uke (uke 23) på å omstille seg til en ny situasjon. En samlet barnehagesektor i Steinkjer kommune legger dette til grunn.

Dette betyr at barnehagene benytter uke 23 til å forberede seg på et endret regime. Innen slutten av uke 23 vil hver enkelt barnehage informere foresatte om hvordan organiseringen og åpningstiden blir fra og med 9. juni. Smittevernmyndigheten i kommunen forventer for øvrig at organisering etter gult nivå vil gjelde ut sommeren og godt inn i nytt barnehageår.

Organisering etter gult nivå innebærer blant annet:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Kontaktreduserende tiltak
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand

Kommunen takker alle foresatte for utvist forståelse og tålmodighet i tiden vi har vært igjennom. Dette har bidratt betydelig til at barnehagene har kunnet gi barna et trygt og godt tilbud. Videre vil kommunen takke alle barnehageledere og ansatte for en veldig godt utført jobb i krevende tider. Barnehagesektoren har lært mye av det vi har vært igjennom som vi tar med oss videre.

Skoleskyss fra 27. april

Skoleskyss går til normalt oppsatte tidspunkt fra 27. april

AtB, som er ansvarlig busselskap i Steinkjer, understreker at de skal tilrettelegge for at skoleskyssen skal være trygg for alle.

Det vil være begrenset kapasitet på skolelinjene på grunn av avstandsbestemmelser. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. Se atb.no/korona. 

Slik foregår av- og påstigning

Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at avstandskrav på én meter overholdes. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakdør.

Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet, på samme måte som før. Skolekort skal medbringes. På de bussene det er kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. B

illett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

LES MER I INFORMASJONSSKRIV FRA AtB HER.

Plassering om bord

Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom.

På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden.

De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjøfør.

Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåfør vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen. 

Risikogrupper og deres pårørende

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset. Steinkjer kommune følger rådene.
Les mer på  Folkehelseinstituttets nettside

Foreldrebetaling barnehage og SFO

 

Det er sendt ut faktura for mars for både barnehage og SFO som må betales. Dager med stenging i mars trekkes fra i nye faktura. Det blir ikke utstedt faktura for april for barnehage og SFO.

Barnehage-faktura for mai: Her blir det fratrekk for redusert tilbud mars/april. Det trekkes fra fire dager på mai-faktura.

SFO-faktura for mai og juni: Her blir det fratrekk for redusert tilbud mars/april. Det trekkes fra ni dager til sammen i mai og juni.

Egen faktura for barnehage og SFO går til samfunnskritiske funksjoner/sårbare barn for angitt periode hvor barna har brukt tilbudet.
Barnehage: Faktura sendes ut for periode fra og med 14. april til og med 17. april.
SFO: Faktura sendes ut for periode fra og med 14. april til og med 24. april.

 

Når det gjelder private barnehager, vil ikke Steinkjer kommune gjøre endringer i tilskuddsordningen, jf. anbefaling fra KS 13.03.20.

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager, melder Helsedirektoratet at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Se informasjon på helsedirektoratets nettside

 • Foreldre/foresatte som har jobber som kommer inn under funksjonene som er satt opp av Helsedirektoratet, melder til styrer på barnehagen eller rektor på skolen barnet går i. Det er tilstrekkelig at den en av foreldrene/foresatte har en jobb som er definert under kritisk samfunnsfunksjon. Arbeidsgiver må bekrefte behovet for at den aktuelle ansatte må være på jobb
 • Det vil bli etablert et barnehage/skoletilbud ved den aktuelle enhet for barnet/eleven. Dette gjelder i utgangspunktet for barn i barnehagen og elever til og med 4. trinn
 • Tilbudet i hver barnehage og skole skal organiseres på en slik måte at det blir få barn på hver gruppe
 • Kommunen henstiller foreldre i målgruppen til å finne andre eller supplerende løsninger der det er mulig

Dette gjelder følgende grupper: Se informasjon på regjeringens nettside.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre tilbud er stengt.