Byafossen før og nå – natur og kultur i bygda vår

Byafossen skole har utviklet et undervisningsopplegg hvor elevene gjennom aktiviteter tilegner seg kunnskaper om og erfaringer fra sitt nærområde. Hvert årstrinn har et eget undervisningsopplegg innenfor sitt fagområde. Skolen har i samarbeid med Jon Arve Husby ved HiNT utformet en artikkel om undervisningopplegget som er publisert i tidsskriftet "Naturfag" (nr. 2/14) som gis ut av Naturfagsenteret. "Naturfag 2/14" er et spesialnummer for utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling gjennom Den naturlige skolesekken: Skole for bærekraftig utvikling.

Byafossen skole har presentert opplegget sitt for rektorene og vil også få mulighet til å presentere undervisningsopplegget sitt for andre lærere og skoler i kommunen. På den måten kan Byafossen skole bidra til at andre drar nytte av de erfaringer de har på området.

Naturfag.jpg

 

Fra gnist til FLAMME – undervisning for læring, Egge barneskole

Kjærsti Vekseth Sakshaug og Pål Asp, lærere ved Egge barneskole i Steinkjer, har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag utviklet en arbeidsmodell for grunnskolen. Dette er en modell med vekt på læring gjennom felles dialog og uten bruk av lekser og lærebøker i tradisjonell forstand. Undervisningsformen er bygd på følgende prinsipper:

  • positivt elevsyn
  • målstyrt undervisning
  • lærebokuavhengig/dialogbasert undervisning
  • "alle med" – inkluderende undervisning
  • "leksefri"/hjemmeoppgaver som eleven mestrer
  • forståelse

Disse undervisningsprinsippene har etter hvert fått betegnelsen "Fra gnist til FLAMME – undervisning for læring". Link til plakat med undervisningsprinsippene.

Arbeid etter denne modellen har ført til økt motivasjon, lærelyst og resultater blant elevene. Arbeidet er fulgt med interesse av HiNT og HiST. HiNT har i samarbeid med Kjærsti og Pål laget en artikkel om undervisningsformen som er publisert i fagtidsskriftet "Spesialpedagogikk 7/2014".

Link til artikkelen i fagtidsskriftet Spesialpedagogikk 7/2014

HiST vil også komme med en metodeteoretisk artikkel basert på forskning på elevenes og foresattes tilfredshet.

Oppvekstsjefen i Steinkjer har lagt til rette for at Kjærsti og Pål kan formidle sine prinsipper og erfaring for lærerne ved de andre skolene i kommunen. Skolene tilbys foredrag med Kjærsti og Pål som utgangspunkt for refleksjon rundt egen og skolens undervisningspraksis.

Link til fagtidsskriftet Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk.jpg