Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer


Skolehelsetjenesten er regulert i helselovgivningen, og er på mange måter barn og unges egen bedriftshelsetjeneste. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever i grunnskolen og i videregående skole. Helsesykepleier har fast kontortid ved alle skolene, der elever, lærere og foresatte kan ta kontakt uten avtale. Vi jobber i henhold til nasjonalfaglige retningslinjer som er norm – og retningsgivende for tjenesten.

Hovedoppgaver:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen
  • forebygge sykdom og skade

Skolehelsetjenesten består av:
Helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut. Helsesykepleier kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten, barneverntjenesten og/eller andre instanser.

Målsettingen for tjenesten
Forebygging, helsefremming og tidlig intervensjon. Dette skjer gjennom; helseundersøkelser, vaksinasjon, kartlegging/oppfølging, helseopplysning/undervisning (individuelt, i grupper eller klassevis), individuelle samtaler, rådgiving/veiledning, samt tverrfaglig samarbeid. Skolehelsetjenesten skal også bidra til å legge til rette for et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.


Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt jf. Helsepersonelloven.

Fagkonsulent skolehelsetjenesten, tlf: 96 94 80 18