Besøksadresse: Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer
Postadrsesse: Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Rådgiver skog: Egil Solstad
Telefon: 959 06 702 
E-mail: egil.solstad@steinkjer.kommune.no 


Skogbruket i Steinkjer kommune har en relativt stor betydning både for skogeiere og treforedlingsindustrien. Steinkjer er den største skogbrukskommunen i Trøndelag med ca. 950 skogeiere og en avvirkning på ca. 100 000 m3 hvert år. Samtidig er tilveksten i skogen på ca. 120 000 m3/år. Avvirkningen fordeles på ca. 620 000 daa produktiv skogsmark. Skogbruket er vesentlig private gårdsskoger.

I tillegg har vi store skogeiendommer som By Brug AS, Steinkjer kommuneskoger, Kvernå bygdeallmenning, Strinde- og Bøle allmenning og Statskog. Vi har en tilplanting etter hogst på ca. 450 000 planter hvert år og ungskogpleie på ca. 3500 daa/år.

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak


Forhåndsgodkjenning før tilskuddsrelatert aktivitet

Skognæringa er en sårbar kjede, og skogindustrien er avhengig av lokalt virke. Der er derfor besluttet å innføre nye former for tilskudd i tillegg til de som allerede er gjeldende fra før. Det gjøres oppmerksom på at driftstilskudd og maskinell tynning skal forhåndsgodkjennes av kommunen.