Besøksadresse: Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer
Postadrsesse: Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Rådgiver skog: Egil Solstad
Telefon: 959 06 702 
E-mail: egil.solstad@steinkjer.kommune.no 


Skogbruket har en relativt stor betydning både for skogeiere og treforedlingsindustrien. Steinkjer er den største skogbrukskommunen i Trøndelag med ca. 950 skogeiere og en avvirkning på ca. 100 000 m3 hvert år. Samtidig er tilveksten i skogen på ca. 120 000 m3/år. Avvirkningen fordeles på ca. 620 000 daa produktiv skogsmark. Skogbruket er vesentlig private gårdsskoger.

I tillegg har vi store skogeiendommer som By Brug AS, Steinkjer kommuneskoger, Kvernå bygdeallmenning, Strinde- og Bøle allmenning og Statskog. Vi har en tilplanting etter hogst på ca. 450 000 planter hvert år og ungskogpleie på ca. 3500 daa/år.

Retningslinjer
Retningslinjer for skogkultur og miljøtiltak
Retningslinjer for veg og drift

Forhåndsgodkjenning før tilskuddsrelatert aktivitet
Skognæringa er en sårbar kjede, og skogindustrien er avhengig av lokalt virke. Der er derfor besluttet å innføre nye former for tilskudd i tillegg til de som allerede er gjeldende fra før. Det gjøres oppmerksom på at driftstilskudd og maskinell tynning skal forhåndsgodkjennes av kommunen.