A
Aktivitetssentrene (de frivillige) - søknad om tilskudd
Aktivitetstilskudd grendehus / samfunnshus - søknad
Alkoholbevillinger
Avfallstaxi - bestilling
Avlastning barn og unge - søknad [Pdf-fil]

B
Barnehage - behov for tilrettelegging [Pdf-fil for skriving og lagring]
Barnehage - redusert foreldrebet./gratis kjernetid (kun foresatte uten norsk personnr.)
Barnehage - redusert foreldrebet./gratis kjernetid (Pålogging min ID- preutfylt)
Barnehage - samtykkeskjema §19g utveksling av informasjon [Pdf-fil for skriving og lagring]
Barnehage - søknad om plass
Barnehage - tilkallingsvikar
Barnevern - bekymringsmelding DOC PDF ODT
Barnevern - rapport fra tilsynsperson DOC PDF ODT
Bevillinger alkohol
Boligsøknad - omsorgsbolig DOC PDF ODT
Boligsøknad - ordinær bolig DOC PDF ODT
Bostøtte
Brøyte- og strørapport DOC PDF ODT
Byggesak - Anmodning om forhåndskonferanse
Byggesak - Byggdirektoratets skjemaer og informasjon
Byggesak - Eierinformasjon fra matrikkel
Byggesak - Elektronisk søknad til Byggdirektoratet
Byggesak - Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse - søknad
Byggesak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Byggesak - Samtykke til plassering DOC PDF ODT
Byggesak - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Byggesak - Søknad om seksjonering DOC PDF ODT

E
Eiendomsdokumentasjon - bestill - elektronisk levering
Etablererprøven - påmelding

F
Forebyggende Familieteam - oppmelding DOC PDF ODT

G
GataMi - Meld feil
Gravemeldingsportal
Gravesøknad - Byggherrevedlegg

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad DOC PDF ODT
Høringsuttalelse

J
Jordmor - bestilling/avbestilling av time
Jæktsmedgata dagsenter - registreringsskjema DOC PDF ODT

K
Klage på avslag
Kulturarrangement søknad om tilskudd
Kulturskolen - søknad om plass NYTT SKJEMA, KUN NYE ELEVER SØKES INN
Kunnskapsprøve om alkoholovgivningen - påmelding

L
Landbruk - Skjemaer, tilskuddsordninger og veiledninger
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad DOC PDF ODT
Legat til Helse- og sosialformål og Undervisningsformål DOC PDF ODT
Leie av lokaler - skoler og barnehager
Lærerstillinger i grunnskolen - søknad

M
Meldepliktige virksomheter
Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknadsskjema

O
Omsetningsoppgave for bevillingshaver
Omsorgsstønad - søknad

P
Parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing - Klage
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
PPT - Henvisningsskjema finnes på Spesialpedagogiske retningslinjer

R
Reiseregningsskjema DOC PDF ODT

S
Salgs- eller skjenkebevilling - bekreftelse på videreføring i 4 nye år
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av eiendommer - søknad
Sanitæranlegg - tilkobling av utvendig sanitæranlegg - søknad DOC PDF ODT
Serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling
SFO - Redusert foreldrebetaling i SFO (Kun for foresatte uten norsk personr.)
SFO - Redusert foreldrebetaling i SFO (Pålogging Min ID - preutfylt)
SFO - søknad om plass
Skjenke-, serverings- og/eller salgsbevillinger - Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder
Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende
Skjenkebevilling og/eller serveringsbevilling
Skogbruk - Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane o.a. DOC PDF ODT
Skogbruk - Skjemaer til søknad om skogfond og ev. tilskudd
Skoler og barnehager - søknad om å leie lokale
Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei
Spillemidler - Sjekkskjema for innmelding av idrettsanlegg DOC PDF ODT
Støttekontakt - søknad om å bli DOC PDF ODT
Støttekontakt - søknad om å få DOC PDF ODT
Støttekontakt - timeliste DOC PDF ODT
Støttekontakt og klient - Melde og evalueringsskjema DOC PDF ODT

T
Timeliste - Steinkjer kommune DOC PDF ODT
Transporttjenesten for funksjonshemmede - søknad
Transporttjenesten legeerklæring
Trær på kommunal eiendom - Søknad om felling

U
Universell utforming - Innspill fra innbyggerne

V
Vannmåler - innmelding av montering - skjema DOC PDF ODT
Vedlikeholdstilskudd grendehus / samfunnshus
Vikariat i skolen

Ø
Økonomisk stønad NAV - Erklæring om klage
Økonomisk stønad NAV - Søknad
Økonomisk stønad NAV - Veiledning