Skjema A-Å

- Flere skjemaer kan fylles ut og sendes direkte inn i kommunens sakssystem.
- Skjemaene merket med symbolene word, pdf og odt kan sendes som vedlegg til
  postmottak@steinkjer.kommune.no eller i posten. Fylles de ut med sensitiv informasjon,
  oppfordrer vi at de sendes i posten.
- Vi viser til kommunens personvernerklæring.


A
Aktivitetssentrene (de frivillige) - søknad om tilskudd
Aktivitetstilskott grendehus / samfunnshus - søknad
Alkoholbevillinger
Avfallstaxi - bestilling
Avlastning barn og unge - søknad [Pdf-fil]

B
BAPP - Påmeldingsskjema DOC PDF ODT
Barnehage - klage på avslag om 20 timers gratis kjernetid [Pdf-fil for skriving og lagring]
Barnehage - klage på opptak [Pdf-fil for skriving og utskrift- ikke lagring]
Barnehage - redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid (kun foresatte uten personnr.)
Barnehage - redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage (Pålogging min ID)
Barnehage - søknad om plass, overflytting og endring av oppholdstid - MinID preutfylt Foresatt1
Barnehage - søknad om plass, overflytting og endring av oppholdstid (uten MinID)
Barnehage - tilkallingsvikar
Barnevern - bekymringsmelding DOC PDF ODT
Barnevern - rapport fra tilsynsperson DOC PDF ODT
Bevillinger alkohol
Boligsøknad - omsorgsbolig DOC PDF ODT
Boligsøknad - ordinær bolig DOC PDF ODT
Bostøtte
Brøyte- og strørapport DOC PDF ODT
Byggesak - Anmodning om forhåndskonferanse
Byggesak - Byggdirektoratets skjemaer og informasjon
Byggesak - Eierinformasjon fra matrikkel
Byggesak - Elektronisk søknad til Byggdirektoratet
Byggesak - Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse - søknad
Byggesak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Byggesak - Samtykke til plassering DOC PDF ODT
Byggesak - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Byggesak - Søknad om seksjonering DOC PDF ODT

E
Eiendomsdokumentasjon - bestill - elektronisk levering
Eiendomsskatt - klage på takstgrunnlaget
Etablererprøven - påmelding

F
Ferievikar / sommerjobb innen helse og omsorg 2018 - Frist 1.mars
Forebyggende Familieteam - oppmelding DOC PDF ODT
Fri levering av avfall lag og foreninger - søknad

G
GataMi - Meld feil
Gravemeldingsportal
Gravesøknad - Byggherrevedlegg

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad
Høringsuttalelse

I
Innskriving skole (med Min ID)
Innskriving skole (uten Min ID)

J
Jordmor - bestilling/avbestilling av time
Jæktsmedgata dagsenter - registreringsskjema DOC PDF ODT

K
Klage på avslag
Kulturarrangement søknad om tilskudd
Kulturskolen - søknad om plass NYTT SKJEMA, KUN NYE ELEVER SØKES INN
Kunnskapsprøve om alkoholovgivningen - påmelding

L
Landbruk - Skjemaer, tilskuddsordninger og veiledninger
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad DOC PDF ODT
Legat til Helse- og sosialformål og Undervisningsformål DOC PDF ODT
Leie av lokaler - skoler og barnehager
Leiret, psykisk helse - registreringsskjema DOC PDF ODT
Lærerstillinger i grunnskolen - søknad
Lærlingeplass - søknad

M
Meldepliktige virksomheter
Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknadsskjema

O
Omsetningsoppgave for bevillingshaver
Omsorgslønn - søknad DOC PDF ODT

P
Parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing - Klage
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
PPT - Henvisningsskjema finnes på Spesialpedagogiske retningslinjer
Psykiatri - henvisningsskjema
Psykisk helsearbeid - tilskuddsmidler - søknad

R
Reiseregningsskjema DOC PDF ODT
Rusomsorg - henvisningsskjema DOC PDF ODT

S
Salgs- eller skjenkebevilling - bekreftelse på videreføring i 4 nye år
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av eiendommer - søknad
Sanitæranlegg - tilkobling av utvendig sanitæranlegg - søknad
Serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling
SFO - Søknadsskjema - Min ID
SFO - Søknadsskjema - uten Min ID - personer som ikke har norsk personnummer
Skjenke-, serverings- og/eller salgsbevillinger - Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder
Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende
Skjenkebevilling og/eller serveringsbevilling
Skogbruk - Skjemaer til søknad om skogfond og ev. tilskudd
Skoler og barnehager - søknad om å leie lokale
Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei
Sommerjobb / sesongarbeid - teknisk sektor 2018. Frist 15.mars
Sommerjobb innen helse og omsorg 2018 - Frist 1.mars
Spillemidler - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning DOC PDF ODT
Spillemidler - Sjekkskjema for innmelding av idrettsanlegg DOC PDF ODT
Stilling ledig - søknadsskjema
Støttekontakt - søknad om å bli DOC PDF ODT
Støttekontakt - søknad om å få DOC PDF ODT
Støttekontakt - timeliste DOC PDF ODT
Støttekontakt og klient - Melde og evalueringsskjema DOC PDF ODT

T
Timeliste - Steinkjer kommune DOC PDF ODT
Toalettvogn - søknad om å leie DOC PDF ODT
Transporttjenesten for funksjonshemmede - søknad
Transporttjenesten legeerklæring
Treningskontakt - søknad om DOC PDF ODT
Treningskontakt og deltaker - Melde og evalueringsskjema DOC PDF ODT
Trær på kommunal eiendom - Søknad om felling

U
Universell utforming - Innspill fra innbyggerne

V
Vannmåler - innmelding av montering - skjema DOC PDF ODT
Vedlikeholdstilskudd grendehus / samfunnshus
Vikariat i skolen

Ø
Økonomisk stønad NAV - Erklæring om klage
Økonomisk stønad NAV - Søknad
Økonomisk stønad NAV - Veiledning