Under båndtvang skal hunden bli holdt i bånd eller forsvarlig innegjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Trening med jakthund krever grunneiers tillatelse.

Vanskelige beiteforhold i høyden (kornet is nederst ved plantedekket og mye sukkersnø) kombinert med lengre kuldeperioder og høy aktivitet på jerven, fører til at reinen sprer seg fra de vante områdene, noe de fleste nok har observert. Fylkesmannen i Trøndelag har derfor vedtatt ekstraordinær båndtvang for Skjækerfjell reinbeitedistrikt og omsfatter Steinkjer, Verdal og Snåsa i henhold til § 7 i Hundeloven. Fylkesmannen innfører den ekstraordinære båndtvangen for å hindre at reinen trekker inn til dårligere beiter og for at dyrene skal få nødvendig beitero.

I lavlandet i Steinkjer er det ikke så mye snø, men det er likevel sukkersnø og vi har hatt lange strenge kuldeperioder. Viltet blir da i negativ energibalanse. Spesielt rådyrkalvene er utsatt dersom de blir jaget av hund.

Vi henstiller til at det vises hensyn til både tamrein og vilt ved ferdsel i fjellet, også i områder med ordinær båndtvang må man ha kontroll på hunden. Ser du rein, rådyr, hjort eller elg, bør du gå utenom, eller sette deg ned og nyte synet, slik at de får dra videre i sitt eget tempo.