Steinkjer kommune sin serviceerklæring om SFO forteller deg hvilken service du kan forvente av kommunen. Her vil du finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter du som foresatt har, og hva vi som  kommune forplikter oss til å levere av tjenester og produkter.

Formål og beskrivelse av skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen har som formål å gi elever i 1. – 4. klasse et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på.

I Steinkjer kommune er alle barneskolene tilknyttet en skolefritidsordning.

Åpningstid

 • Åpningstiden varierer for den enkelte skolefritidsordning. Ta kontakt med rektor eller leder for skolefritidsordning for den enkelte skole for nærmere opplysninger vedrørende åpningstid.
 • Skolefritidsordningene har stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften og stenger kl. 1200 på onsdag før skjærtorsdag.
 • De har 5 planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt.

Tildeling av plass i skolefritidsordning

 • Søknadsfrist for hvert år er 10.03. Du søker digitalt på kommunens hjemmeside.
 • Utlysing av ledige plasser kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmeside.
 • Plass tildeles for 1 år i gangen, dvs. at man må søke hvert år.
 • SFO-året går fra 01.08 ett år til 31.07 neste år.
 • Det er den enkelte SFO som foretar opptaket.
 • En eventuell anke sendes til skolefritidsordningen og evt. videre til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

Foreldrebetaling

 • Det må betales månedlig kontingent.
 • Satsene fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen.
 • Satsene finnes på kommunens hjemmeside.
 • Retningslinjer for foreldrebetaling er fastsatt i vedtekter for kommunale skolefritidsordninger.
 • På skolefridager må man betale ekstra for de timene som kommer ut over ordinær åpningstid.
 • Skolefritidsordningene har ikke inntektsgraderte satser.
 • Det gis ikke søskenmoderasjon.
 • Melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent.

Oppsigelse eller endring av plassen

 • Utmelding og reduksjon i oppholdstid må skje skriftlig og med minst to måneds varsel til skolen. Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel. Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden.
 • Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette på fastsatt skjema.

Forsikring

 • Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale
 • Kommunen har egen brilleforsikring for barn (dekker inntil kr 1.000,-)

Skyss

 • Barn i skolefritidsordning har ikke krav på skoleskyss.

Taushetsplikt

 • Personalet har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningsloven.

 

For nærmere opplysninger

 • Ta kontakt med den enkelte skole eller oppvekstetaten v/rådgiver Livard Arnstein Eklo tlf. 454 75 734.