Serviceerklæring for renovasjon
Avfall som sorteres skal i størst mulig grad gå til gjenvinning. Målsettingen for 2013 er at 95% av avfallet skal gjenvinnes, av dette  skal 50% gå  til materialgjenvinning.
Samtidig skal kommunen sørge for at avfallsbehandlingen gjennomføres slik at konsesjonskrav og god samfunnsøkonomi ivaretas.
Tjenesten skal utføres på en slik måte at vi bidrar til et bedre miljø, og til reduksjon i klimautslipp.

Servicegaranti  
 • Kommunen vil ha et bemannet gjenbrukstorg for levering av sorterte avfallsfraksjoner og spesialavfall på Tranamarka
 • Matavfallsbeholderen din vil bli tømt annen hver uke
 • Restavfallsbeholderen din vil bli tømt hver fjerde uke
 • Papiravfallsbeholderen din vil bli tømt hver fjerde uke
 • Plastsekk vil bli hentet hver sjette uke
 • Det vil bli lagt ut tømmekalender på kommunens hjemmeside som viser hvilke dager vi tømmer beholderen din
 • Eventuelle endringer i forhold til tømmedag skal anonnseres i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa i god tid, og det skal legges ut melding på kommunens hjemmeside.
 • Det vil ligge oppdatert sorteringsguide på kommunens hjemmeside
Hva om kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser?
Ring oss! Har vi glemt å tømme avfallsbeholderen din, ring oss senest kl. 10.00 dagen etter ordinær tømmedag, og vi vil tømme dunken din så fort som mulig etter direkte avtale.

Kommunens forventninger til brukeren
Vi ønsker at innbyggerne skal gi sitt bidrag til å minimere avfallsmengdene gjennom å ha gode kjøpe- og forbruksvaner og sortere avfallet slik at forurensningen reduseres til et minimum.
Men noen plikter må vi pålegge våre renovasjonsabonnenter:
 • Riktig sortering av avfall, jf. kommunens forskrift·   
 • Følge tilsendt tømmeplan med plassering av beholder v/vei innen kl. 07.00 om morgenen.
 • Unngå forsøpling eller overfylling av avfallsbeholder
 • Sørge for at beholderen er tilgjengelig for tømming på vinters tid.