Steinkjer 2025

Kommunestyret i Steinkjer vedtok 15. desember økonomiplanen for perioden 2022 -2025. Som en del av vedtaket har administrasjonen fått i oppdrag å gjennomføre gode prosesser sammen med innbyggerne for å finne ut hvordan vi skal utvikle kommunen vår i årene som kommer. Engasjementet er allerede stort, og det viser at Steinkjer har innbyggere som bryr seg om sitt lokalmiljø. Det er et veldig godt utgangspunkt for jobben vi nå skal gjøre sammen.

Budsjettet som ble vedtatt før jul er stramt og medfører behov for å redusere driftsbudsjettet med om lag 50 millioner kroner på årsbasis for at kommunen skal sikre en bærekraftig økonomi som skal gi utviklingskraft og sikre lovpålagte tjenester. For å klare dette må vi omstille oss og vi må være forberedt på endringer på mange områder.

I økonomiplanperioden må vi bruke om lag 40 millioner fra sparekontoen til kommunen for å opprettholde dagens drift, noe som ikke kan vedvare. Steinkjer kommune har kommet i en mer anstrengt økonomisk situasjon enn tidligere grunnet flere forhold. Økte behov innen eldreomsorgen, flere yngre med større hjelpebehov, en kostnadskrevende og desentralisert struktur innen helseetaten og oppvekstetaten, økte behov innen barnevernstjenesten, oppvekstreformen og høyt sykefravær er noen av de viktigste årsakene. Det kreves derfor nå godt planlagte og strategiske tiltak for å få balanse i økonomien.

Den demografiske utviklingen utfordrer oss på mange områder. Antall yrkesaktive bak hver pensjonist reduseres fra 4 i dag til 2,5 i 2040 på landsbasis, noe som gir færre hender pr innbygger. I løpet av de 20 nærmeste årene øker antall eldre over 80 år med over 2000 sammenlignet med i dag. Prognosene viser en nedgang på over 250 elever i kommunens skoler innen 2026. Det kreves derfor nytenking, utvikling, endring og nye løsninger for å sikre at kommunens innbyggere får gode tjenester også i fremtiden innenfor det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Kommunestyret vedtok samtidig å starte arbeidet med «utviklingsprosjektet Steinkjer 2025». Til tross for strammere budsjetter der de årlige driftskostnadene må ned med om lag 50 millioner kroner årlig er det viktig å huske at vi har hele 2,2 milliarder som skal brukes til å sikre velferden, de kommunale tjenestene og utviklingen av kommunen. Vi må endre arbeidsprosesser i organisasjonen, tenke nytt og drive mer effektivt på mange områder for å redusere kostnadene og disponere disse pengene best mulig for kommunens innbyggere - i både by og bygd. Administrasjonen er allerede i gang med å planlegge videre prosesser med både innbyggerinvolvering, medarbeidere og folkevalgte.

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2032 i samme møte. Dette er kommunens viktigste styringsdokument for utviklinga fram til 2032. Samfunnsdelen peker på strategiene Samskapende, Kompetent, Grønn og Møteplass for framtidig utvikling av Steinkjersamfunnet. Samfunnsdelen har en klar målsetning om at Steinkjer fortsatt skal ha attraktive og levende lokal- og grendesenter, samtidig som regionsenteret Steinkjer utvikles videre.

Gjennom en helhetlig vurdering der både barnehagestruktur, skolestruktur, omsorgs- og trygghetsboliger, hjemmetjeneste, frivilligheten med lokale lag/foreninger og lokale arbeidsplasser ses i sammenheng ønsker kommunens ledelse å finne en plattform for levedyktige lokalsamfunn. I tillegg ligger bygdenes by Steinkjer midt i hjertet av kommunen med forholdsvis kort reiseavstand fra bygdene, noe som gjør at de aller fleste innbyggerne vil ha enkel tilgang på de viktigste kommunale tjenestene.

Steinkjer er og skal være en motor i regionen og pådriver for å stimulere til regional utvikling, med fokus på å desentralisere offentlige arbeidsplasser og utvikling av et attraktivt næringsliv. Kommunens styrker som landbrukskommune skal forsterkes gjennom satsninger på innovative grønne næringer i tillegg til det tradisjonelle landbruket. Den industrielle kompetansen i både Follafoss, Malm og Steinkjer skal benyttes til ytterligere vekst og nyetableringer. Steinkjer som by skal forsterkes som administrasjonssenter og handelsby for hele regionen.

I årene fremover skal det jobbes ytterligere med å markedsføre vår fantastiske kommune, med en flott by i sterk utvikling, levende og attraktive bygdesentre, et attraktivt arbeidsliv, nærheten til fjell og sjø samt gode oppvekst og levevilkår for unge, voksne og eldre. Vi er allerede godt i gang med å forberede «utviklingsprosjektet Steinkjer 2025». Vi ser frem til å ha med deg som innbygger på laget!

 

Bjørn Kalmar Aasland