Det er første gang det arrangeres foreldremøte for skolestartere i regi av oppvekstsjefen og Steinkjer kommunale foreldreutvalg. De fleste av rektorene ved barneskolene var også til stede på møtet.

Oppvekstsjefen ønsket velkommen og innledet møtet med å si at hun ønsker at barna deres skal føle seg trygge og at de skal lære mest mulig mens de går i barne- og ungdomsskolen. Foreldrene kan forvente at skolen gjør alt den kan for at barna deres skal trives og lære, men oppvekstsjefen oppfordret foreldrene til å bidra til dette gjennom å engasjere seg i og samarbeide med skolen. Videre sa oppvekstsjefen at foreldrene kan forvente at skolen kommer til å stille krav til dem som foreldre og at skolen vil vise foreldrene hvordan de kan støtte og hjelpe barna. Dette har skolene fokus på fordi samarbeid mellom foreldre og skole, og det at foreldre involverer seg i barns skolegang, har avgjørende betydning for hvor mye barna lærer og hvordan de har det på skolen. 

Det ble videre gitt informasjon om noen av kommunens satsingsområder innenfor skole. Utviklingskoordinator Eva H. Haugseth informerte om Foreldreaktiv skole og om prosjektet med Beredskapsteam mot mobbing. Foreldreaktiv skole er fastlagte tema som skal tas opp på foreldremøter på 1. trinn og omfatter relasjonsbygging mellom foreldre, avklaring av forventninger mellom skole og heim, begynneropplæring, elevens skolemiljø og skolens rådsorganer. Beredskapsteam mot mobbing bistår barnehager og skoler i de vanskeligste mobbesakene og er en plass å henvende seg for foreldre som opplever at de ikke får den hjelpen de forventer i mobbesaker.

skolekalender_400x278_250x174.jpg

Kommunens lesekoordinatorer, Grete G. Freland og Irene K. Dahl, informerte om kommunens lesesatsing SOL (Systematisk Observasjon av Lesing). SOL er et leseutviklingsverktøy som er utviklet av Gjesdal kommune og som er innført ved skolene i Steinkjer. Lesekoordinatorene ga også foreldrene gode tips om leseforberedende aktiviteter som de kan gjøre sammen med barna. Mange av disse tipsene er også å finne i skolestarterkalenderen som alle skolestartere har fått i gave fra Steinkjer kommune.

Denne kalenderen er utarbeidet av Gjesdal kommune og har som formål å støtte foreldre som har 1. klassinger.

Stig Frode Mære fra Steinkjer kommunale foreldreutvalg avsluttet møtet. Han startet sitt innlegg med å si at foreldrene enten kan velge skolegang eller lediggang for sine barn og at det valget burde være enkelt. Foreldre må framsnakke skolen og si at skole er viktig, sa Stig Frode. Foreldre må stille krav til skolen og ikke godta det nest beste for sine barn, samtidig som de som foreldre må godta at skolen stiller krav til dem. Han oppfordret foreldrene til å engasjere seg i skolens rådsorganer og derigjennom skaffe seg innflytelse i utviklingen av skolen som en arena for trivsel og læring. Hans hovedbudskap var at et godt foreldresamarbeid og et godt foreldreengasjement gir en god skole.

Eva Hermann Haugseth