Salgs- og skjenkebevilling - betalingssatser 2022

I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr. 
*)

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr 4 700.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 740 for salg og kr 5 400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven                     kr. 400,-
Prøveavlegging i henhold til serveringsloven                kr. 400,-

*) Satsene reguleres etter statlige satser. Satsene ovenfor er gjeldende satser (2021), og vil bli endret når nye satser for 2022 foreligger.