Planområdet ligger i hovedsak på eiendommen 457/2 tilhørende By Brug AS, samt eiendommene 457/14 og 457/15. Planområdet har et areal på ca. 75 daa.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 28.8.13, i Rådhuset (servicetorget i 1.etg) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket), og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader sendes Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen 11.10.13.

Tilhørende saksdokumenter: