Innbyggere i Nye Steinkjer ble blant annet utfordret på hvilke tema de mente var viktige for å beskrive nykommunens historie, hvilke historiske personer de mente var viktige å trekke fram, hvordan bygdene og byen kan framheves og hvordan landbrukskommunen Steinkjer kan framstå på en best mulig måte.  

Innen historie vektla innbyggere i gamle Verran de følgende temaene høyt: Gruvesamfunn, industrisamfunn, treindustri og jektfart. Mens innbyggere i Steinkjer vektla høvdingsetet på Egge, gjenreisningsbyen og bombingen av Steinkjer høyt. Fotballhistorie ble ansett som minst viktig av innbyggerne i begge kommunene.

Krigshistorie og samisk historie

I fritekstbesvarelsene trakk flere fram at de ønsket mer fokus på samisk historie, samspillet mellom bygd og by, krigshistorien i Malm med sabotasjeaksjon, kraftindustri, papirindustrien i Follafoss, Follaheia med sitt forsvarsbygg, Steinkjerpositivet, jernbanehistorien, Wimpelmannsgården i Steinkjer, Skjækerfjellas betydning under andre verdenskrig, tømmerdrift, seterdrift i Holden-området, kvinnesak og vikingtid og blotene på Mære.

SE GRAFER OG SAMMENSTILLING AV NOEN AV SVARRESULTATENE HER

Blant kjente historiske personer kom det tydelig fram at Fredrikke Marie Qvam (kvinnesaksforkjemper) er den som alle innbyggere i nykommunen mener det er viktig å trekke fram. Jakob Weidemann (kunstner), Otto Sverdrup (polfarer), Viktor Widegren (maler) og Mikal Høyem (kulturpersonlighet) er også blant navnene som fikk høy vekting av de fleste respondentene.  

Oppvekst viktigst i grendene

Innbyggere ble bedt om å vektlegge inntil tre punkter på områder de mener er de viktigste for å skape en attraktiv bygd. Her kom punktet skole og barnehage desidert høyest, fulgt av punktene nærbutikk, et inkluderende samfunn og lokale arbeidsplasser. 

Fritekstbesvarelsene viser at respondentene ellers er opptatt av et bredt fritidstilbud for barn og unge, god kollektivtransport, møteplasser og det å opprettholde og skape gode skoler og arbeidsplasser i grendeområdene. 

Arbeid vektes høyt for byen

Tilgang på arbeidsplasser er det punktet som vektes høyest blant alle respondentene når de ble spurt om å vektlegge områder som gjør at Steinkjer fremstår som en levende småby. Arrangement, et levende sentrum, attraktive byrom og møteplasser vektes også høyt. 

Videre uttrykkes det ønske om utvidet åpningstid på kafeer, bedre utnyttelse av torget, gågate, markeder, småbåthavn, yrende kulturliv, flere grøntområder, nisjebutikker og økt liv i bygatene i fritekstbesvarelsene.

Landbruket og emosjonelle verdier

Temaområder innen landbruk fikk alle høy vektlegging av alle innbyggerne i begge de gamle kommunene. Skogforvaltning, jakt og fiske og vakkert kulturlandskap ble fremhevet mest av punkter som innbyggerne mener beskriver landbrukskommunen Steinkjer. Fritekstbesvarelsene viser at respondentene ønsker fokus på småskala, lokalmat, økologisk mat, landbruket som opplæringsarena, elgkommune, fjorden, oppdrett og foredling av fisk, innovasjon og et klimasmart og bærekraftig jordbruk.

Blant emosjonelle verdier som man ønsker kan kjennetegne innbyggere i Nye Steinkjer, legger flere vekt på ord som inkluderende, imøtekommende, positive og ståpåvilje.

Overraskelse til nye Steinkjer-ambassadører

Innbyggerne ble også spurt om hvilke personer de mener utmerker seg i lokalområdet i dag, og som de dermed ville gitt en oppmerksomhet til dersom mulig. Her kom det inn flere forslag på mange ulike personer, både kjente og mindre kjente i grende- og bysamfunn. Enkelte navn ble nevnt flere ganger og noen av respondentene skrev lange begrunnelser for hvorfor de ville ha gitt nettopp denne personen en oppmerksomhet. 

I løpet av 2020 kommer Steinkjer kommune til å gi en oppmerksomhet til noen av personene som er blitt nevnt i undersøkelsen, i tråd med ønsker gitt i undersøkelsen. Men dette skal være en overraskelse for dem det gjelder. Følg med i våre digitale kanaler - kanskje er det nettopp ditt navneforslag som blir gjort ekstra stas på? 

 

Vil du lese mer? Her er noen av fritekstsvarene som innbyggere i Steinkjer og Verran ga innen temaene: 
historie og unike røtter
levende småby
bygder og grender
landbruk