Statsministeren hadde invitert foreldre til barn som hadde blitt mobbet på skolen, barneombudet, representanter fra skoleforskningsmiljøer, representanter for elever som hadde blitt mobbet, flere organisasjoner, to rektorer, kunnskapsministeren og helse - og omsorgsministeren.

Rektor Svanhild Finvik sier følgende:

"Vi som jobber på Lø skole, opplever at det var stor stas å bli invitert. Jeg var invitert som en av to rektorer i Norge. Bakgrunnen for dette var at resultatet på den obligatoriske anonyme elevundersøkelsen i 7. klasse over flere år har vist at elevene i 7. klasse svarer at de opplever å ikke bli mobbet ved Lø skole.

Min oppgave var å fortelle på 5 minutter om hvordan Lø skole jobber.

På Lø skole mener vi at innsatsen mot mobbing hører tett sammen med arbeidet med å legge til rette for et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø øker trivselen.Vi mener at en kan redusere mobbing og de negative effektene av mobbing dersom trivselen er stor. Det er viktig å bygge nettverk og robusthet hos den enkelte elev.

Vi jobber for å være en "vi – skole", alle elevene er våre elever og vi legger til rette for at ansatte samarbeider. Resultatet av ståstedsanalysen som lærerne gjennomførte vår 2014, indikerer at vi er på svært god vei til å bli nettopp det. Det samme viser foreldreundersøkelsen 2014 der vi scorer best av skolene (12 stk) i kommunen på foreldretilfredshet, og på at standarden på tilbudet vi gir er forholdvis lik.

Vi har vært LP – skole siden 2011. Vi har ukentlig fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolens ansatte har blitt kurset i LP. LP – modellen er basert på empirisk forskning som har dokumentert positiv effekt på elevers læring og atferd, og på lærernes felles forståelse og håndtering av utfordringer. Vi har jobbet systematisk med læringsmiljøet over år. Vi har hatt, og har, fokus på klasseledelse, hvordan bygge relasjoner lærer – elev og elev-elev, ha god og respektfull kommunikasjon med elever og foreldre, samt å legge til rette for et godt samarbeid heim –skole.

Vi har miljøterapeut i 100 % stilling. Steinkjer kommune ansatte miljøterapeuter i skolen i år 2000 på de største skolene. Miljøterapi i skolen er et tilbud om hjelp til barn og foreldre som trenger ekstra støtte og veiledning.I og med at miljøterapeuten ikke har undervisning, er han/hun tilgjengelig for elevene hele skoledagen.

Lø skole er en TL – skole. Trivselslederprogrammet (TL) er et målrettet tiltak for skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljøet, målet er å inkludere flere elever i aktiviteter i friminuttene. Oppvekstavdelinga i kommunen betaler deltagerkostnadene. Miljøterapeuten er koordinator på egen skole. Elevene blir kurset som trivselsledere. Miljøterapeuten er også koordinator for elevrådet. Elevrådet gjennomfører et skolemiljøtiltak hver måned.

I tillegg til den anonyme elevundersøkelsen i 7. klasse så bruker vi ikke - anonyme trivselsundersøkelser fra 4. klasse. Oppvekstavdelinga har nå kjøpt inn en digital, ikke- anonym trivselsundersøkelse som skolene kan bruke fra 1. klasse.

Det er vedtatt felles kommunale ordensregler for grunnskolene i Steinkjer kommune med noen få lokale tilpasninger på den enkelte skole. Vi har dessuten utarbeidet lokale "vi – skole" - regler for skolehverdagen ved Lø skole. Steinkjer kommune har vedtatt en kommunal prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen. På Lø skole har vi i tillegg utarbeidet tiltak/et årshjul rettet mot hele skolen for å forebygge krenkende atferd/mobbing. Bl.a. er sosiale medier fast tema på foreldremøter fra 2. klasse. § 9a – som omhandler elevenes skolemiljø i opplæringsloven, er også et fast tema på det første klasseforeldremøtet hver høst i alle klasser. Vi prøver å være tett på når det gjelder § 9 a. Vi oppfordrer foreldre til å skrive henstilling. Skolen er behjelpelig med å veilede i skrivingen av henstilling.

Vi opplever et åpent og godt samarbeid med rådsorganene på skolen og et godt samarbeid med den enkelte foreldre. Resultat fra alle undersøkelser blir tatt opp i rådsorganene ved Lø skole. Resultatene er grunnlaget for å utarbeide vekstpunkt med tiltak.

Mobbing handler om voksnes rammer for og legitimering av andre voksnes og barns atferd. Vi på Lø skole jobber for å ha lav terskel for uakseptabel, respektløs atferd og lav terskel for at ansatte skal bry seg og undersøke. Vi skal undersøke så tidlig i løpet som mulig. Skolen skal lytte til elevene og foreldrene og ta deres opplevelse av å bli krenket /mobbet på alvor. Elever og foreldre ved Lø skole skal møte voksne i vårt skolemiljø som tør å ta ansvar når det gjelder handlingsplikten; plikt til å bry seg - plikt til å gripe inn - plikt til å varsle og plikt til å undersøke.

Under toppmøtet fortalte flere av de inviterte at de hadde opplevd mobbing i skoleløpet og at ledelsen ved skolene ikke hadde tatt det på alvor. Da tenker jeg:

  • Er tilsynsmulighetene for dårlig med oppfølgingen av lovverket vi har?
  • Er rapporteringa om håndhevinga av § 9 a for dårlig?
  • Er ikke rettsikkerheten for elevene god nok i lovverket vi har?

Det blir interessant å se hvilke tiltak som kommer ut av toppmøtet. Øystein Dypedal er leder for et utvalg som i nær fremtid kommer  med ei innstilling om hva som må til for å bedre læringsmiljøet og redusere mobbingen. Skoleforskning forteller oss hva som fungerer i kampen mot respektløs oppførsel og mobbing. Vi i skolen må snarest ta dette i bruk.

Toppmøtet var et godt utgangspunkt for det videre arbeid i norsk skole mot mobbing. Målet må være at alle elever skal oppleve et godt oppvekstmiljø slik at de mestrer livet."


Se VG sitt oppslag om saken.