Gjeldende reguleringsplan tillater 1 to-romsleilighet eller inntil 2 hybler/ hybelleiligheter i tillegg til hovedleilighet på tomter over 700 kvm. Tomt 2 og 8 i felt B5, på henholdsvis 660 og 622 kvm, får som følge av endringen mulighet for oppføring av eneboliger med utleiedel, som vist i figuren over.

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 22.12.2021.

Se saksframlegg m/møteprotokoll fra formannskapsmøtet 16.12.2021.

Reguleringsplanen vil bli oppdatert iht. vedtaket i formannskapet. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planregister (Planid: 50042013001) som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planregisteret.

Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 12-14, og kan i henhold til § 1-9, jamfør Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 22.12.2021. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§ 15- 2/15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.


 [IO1]Link til saksprotokoll