Endringene fra gjeldende reguleringsplan består i sammenføyning av eiendommene Tranaskogvegen 59 og 61 og at det på denne eiendommen tillates at:

  • arealutnyttelsen øker fra 30 % BYA til 35 % BYA
  • takform endres fra saltak til pulttak
  • takvinkel endres fra 34-38 grader til 10-15 grader
  • parkeringsdekningen reduseres fra 2 biler per boenhet til 1,3 biler per boenhet samt at
  • byggehøyden økes fra 8,5 m til 9,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 24.11.2021.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra formannskapet 18.11.2021.

Reguleringsplanen vil bli oppdatert iht. vedtaket i formannskapet. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planregister (Planid: 50042013001) som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planregisteret.

Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 12-14, og kan i henhold til § 1-9, jamfør Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 24.11.2021. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§ 15- 2/15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.