Kommunestyret har i møte 24.03.2021 vedtatt reguleringsplan for Steinkjer stasjonsområde- Endringer i bestemmelser til områdene T8 og T9. 

Endringen er nærmere beskrevet i dette dokumentet. 

Særutskrift fra kommunestyrets behandling er her. 

Planforslaget vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planarkiv  som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planarkiv.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages.. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato 31.03.2021.

Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.