Planområdet er på ca. 3,7 daa og ligger på Steinkjer havn på Sørsileiret. Planen tilrettelegger for utvidelse av kornsiloens bygningsmasse med 3 nye siloer nord i planområdet, samt utvidelse/oppgradering av kornmottaket, inkl. tørke og sjakt for korn.

Vedtaket annonseres også i Trønder-Avisa den 20.5.2020.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 29.4.2020.

Planforslaget er datert 10.12.19 og vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planarkiv (Planid: 50042019002) som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planarkiv.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 20.05.2020. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.