Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger på østsiden av Tranavegen ca. 70 m sør for krysset med Brannhaugvegen, og med adkomst fra Tranavegen. Eiendommene 189/51 og 189/506 (eier Nyboli Invest AS) omfattes av planen. I tillegg berøres kommunal grunn (eiendom 189/438) mot Tranavegen.

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 28.09.2022 (kunngjøringsdato).

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 21.09.2022.

Planforslaget vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planregister som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planregisteret. Planid: 5006-50042019004.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.